You are here

Ženske in mesto: #PogumnoZaSpremembe na mednarodni dan žensk

22 March 2017

8. marec je mednarodni dan žensk in letošnja kampanja je #PogumnoZaSpremembe (#BeBoldForChange). Mednarodni dan žensk je svetovni dogodek, ki proslavlja dosežke žensk – od političnih do družbenih – in istočasno poziva k enakopravnosti med spoloma. Dan po vsem svetu obeležujejo z nastopi, pogovori, shodi, družabnimi dogodki, konferencami, demonstracijami in celo protesti.

Enakost spolov je temeljna vrednota Evropske unije, zapisana v Rimski pogodbi. Je tudi presečna tema, ki jo morajo upoštevati vsa tematska partnerstva Urbane agende za EU. Enakost spolov in opolnomočenje žensk je tudi eden od Ciljev trajnostnega razvoja, ki so jih Združeni narodi sprejeli leta 2015.

Kaj je treba storiti, da bodo mesta spodbujala in omogočala enakost spolov? Kateri so glavni izzivi? Ukrepi in potrebne rešitve se bodo v različnih delih sveta razlikovali, toda veliko tem se navezuje na upravljanje mest in so na tak ali drugačen način povezane s celostnim in participativnim pristopom, ki ga spodbuja URBACT. Tukaj jih je samo nekaj.

Zastopanost na položajih odločanja

Ženske so že vedno nezadostno zastopane na vseh nivojih upravljanja. Manj kot 5 % vseh županov na svetu je žensk. Glede na podatke iz leta 2013 je v Evropi v občinskih svetih in regionalnih skupščinah samo 32 % žensk.

Izkušnje s terena kažejo, da so ženske najbolj aktivno angažirane kot vodje in udeleženke na nižjih nivojih lokalnih skupnosti, v manj formalnih in manj institucionaliziranih okoljih. Ženske je treba podpreti in spodbuditi, da svoje veščine, izkušnje in znanje pripeljejo v bolj formalna okolja in na višje vodstvene položaje ter tako svoje dragocene poglede vnesejo v politike in prakso.

Glas žensk je pogosto v manjšini na javnih forumih, na konferencah, na dogodkih na vseh nivojih. Pomanjkanje vidnosti in vzornic je eden od dejavnikov, ki ženskam onemogočajo, da bi se povzpele na višje položaje. V ta namen platforma #EUPanelwatch spremlja raznolikost govorcev na dogodkih v Bruslju, v samem središču Evropske Unije. »Potrebujemo boljše, bolj raznolike razprave, ki bodo opolnomočile in navdihnile novo generacijo vodij. Samo tako lahko dosežemo vključujočo, trajnostno in uspešno Evropo.«

Ekonomska neenakost

Evropska mesta so temelj evropskega gospodarstva, in po vsej Evropi razlike v plačilu glede na spol ostajajo. Ženske povprečno za vsako uro zaslužijo 16 % manj kot moški in predstavljajo manj kot četrtino članov uprav podjetij. Tretjina žensk dela za polovični delovni čas, v mnogih primerih, ker prevzemajo skrbstvena bremena. Ženske so nezadostno zastopane v nekaterih ključnih evropskih inovativnih sektorjih, kot je tehnologija, in v podjetništvu, delno zaradi ovir pri dostopu do finančnega kapitala.

Pri razpravah o urbani revščini se vse bolj priznava, da na dostop do prihodkov in premoženja, stanovanja, prevoza in osnovnih storitev vplivajo ovire in priložnosti, povezane s spolom. Perspektiva enakosti spolov je pomembna za razumevanje, da moški in ženske različno doživljajo in se odzivajo na revščino. Raziskave kažejo, da ženske varčevalni ukrepi bolj prizadenejo. Od vseh tipov gospodinjstev omejevanje storitev, spremembe davkov in znižanje socialnih pomoči najbolj prizadene matere samohranilke, za njimi so očetje samohranilci in samske upokojenke. Projekti Evropskega socialnega sklada te izzive pogosto naslavljajo s ciljnimi ukrepi. Dobre prakse, ki naslavljajo ekonomsko opolnomočenje žensk, zbrani v URBACT omrežju WEED, vključujejo prilagojene treninge veščin, mentorstvo, žensko podjetništvo in poslovna omrežja ter nepristranske postopke zaposlovanja in napredovanja.

Javni prostor

Veliko zastarelih delitev v javnem prostoru, ki temeljijo na predstavi, da moški spadajo v javno, ženske pa v zasebno sfero, še vedno obstaja. Toda glas žensk je lahko ključen za prostorsko načrtovanje in urbani razvoj, saj so ženske glavne uporabnice javnega prostora tako kot vodje gospodinjstev kot vodje skupnosti in pobudnice sosedskih mrež. Ženske imajo globoko in podrobno znanje o tem, kaj je potrebno v in za grajeno okolje, v smislu javnih prostorov, infrastrukture in storitev, ki upošteva potrebe vseh članov skupnosti.

Multifunkcionalni urbani prostor, ki temelji na pametnem in kompaktnem urbanizmu lahko ponudi rešitve, ki omogočajo enakost spolov. Mešana raba sosesk s kratkimi razdaljami, bližina dela, vrtcev in šol, raznolika ponudba trgovin in storitev, dobri pogoji za pešačenje, privlačni javni prostori ter frekventni in enostavno dostopni sistemi javnega prevoza lahko zmanjšajo neenakosti med spoloma.

Dobro oblikovan urbani prostor lahko spremeni tradicionalno, na spolu temelječo, delitev dela in skrbstvenih bremen znotraj družin in skupnosti. Različne študije so na primer pokazale, da moški lažje prevzamejo skrbstvene odgovornosti, kadar se te naloge odvijajo v bolj javnih in kolektivnih okoljih. Omrežje Vital Cities, na primer, išče načine za spodbujanje fizične aktivnosti v javnem prostoru tudi z vidika spola, saj si želijo spodbuditi športno aktivnost žensk in deklet. Urbano tkivo igra pomembno vlogo pri zagotavljanju socialne kohezije in enakosti med spoloma, že zlasti pri vključevanju žensk v družabno življenje, in tudi kot prostor, kjer se integrirajo migranti in begunci.

Kako smo lahko pogumni za spremembe?

Ne samo na mednarodni dan žensk, tudi vsak drug dan lahko sprejmemo izziv za spodbujanje enakosti med spoloma.

Ženske in dekleta se lahko izpostavijo, razmislijo o svoji moči in uporabijo svoj glas, postanejo aktivne v skupnostih in se potegujejo za vodstvene položaje.

Moški in fantje lahko razmislijo o tem, kako podpreti ženske, kako uravnotežiti gospodinjske obveznosti, lahko spodbujajo, vzgajajo in naredijo prostor.

Vsi lahko okrepimo zavest o lastni pristranskosti, na primer tako, da se bolje zavedamo jezika, ki ga uporabljamo, naših domnev in predpostavk, in kako lahko vplivajo na enakost spolov.

V zvezi s prostorskim načrtovanjem lahko rečemo, da mesta imajo možnosti za izvajanje ukrepov, ki prispevajo k enakosti spolov, in to pogosto tudi počnejo. Spodbujanje k soustvarjanju s civilno družbo, ki ga prakticirajo URBACT omrežja, kaže na formalno prepoznavanje izkušenj ljudi iz vsakdanjega življenja kot tip strokovnega znanja o mestu, ki je enako pomembno kot formalna visokošolska izobrazba, poklicna kvalifikacija ali formalne izkušnje. Perspektive različnih spolov so prav tako pomembne za izboljšanje načrtovanja in izvajanja drugih mestnih storitev, kot so mobilnost, izobrazba, zdravje in stanovanja. Orodja, ki so na voljo, vključujejo upoštevanje načela enakosti med spoloma pri pripravi proračuna, pametno naročanje, nepropustnost zakonodaje za razlike med spoloma, ozaveščanje in spremljanje učinkov.

Nasveti za URBACT mesta:

  • Pri infrastrukturnih in mehkih vidikih mestnega prostora vedno upoštevajte načela enakosti spolov.
  • Pri strategijah vključevanja deležnikov se posebej potrudite, da vključite ženske in druge nezadostno zastopane skupine ali netipične udeležence. Bodite proaktivni in razmislite, kje in kdaj boste imeli te pogovore.
  • Prizadevajte si, da vključite perspektivo žensk, ki so še dodatno zapostavljene zaradi invalidnosti, rase, starosti, religije ali ekonomskih okoliščin, migrantke in begunke.
  • Prizadevajte si za uravnotežene time in dajte javnosti vedeti, da so vsa mnenja cenjena. Na URBACT dogodkih se potrudite, da bodo prisotne ženske videne in slišane.
  • Mestni prostor aktivno preoblikujte in preuredite tako, da bo omogočal enakopravnost spolov, da bo vključujoč in se bo odzival na potrebe vseh, razvojnim projektom in prenovam lahko na primer dodate socialne strukture.
  • Spodbujajte participacijo žensk v mestni upravi in pri razvoju skupnosti ter podpirajte njihovo prisotnost na vodstvenih položajih.
  • Ustvarjajte priložnosti za aktivno participacijo za vse in cenite znanje o vsakdanjih izkušnjah.
  • Uporabite okvir za rezultate in kazalnike za spremljanje enakosti med spoloma.

Razlogi za praznovanje

Na mednarodni dan žensk se ženske po vsem svetu zberejo z namenom ozaveščanja in obeleženja dosežkov žensk, ki so dosegle pomembne spremembe. Misel delijo milijoni žensk in moških, ki so se letos udeležili demonstracij, tudi v večini prestolnic EU, da bi izkazali nasprotovanje politikam delitve.

V EU lahko pozdravimo inovativne županje, ki so se stvari lotile drugače, in pri tem ne pozabimo na milijone žensk, ki so gonilna sila sprememb v urbanem razvoju, boja proti podnebnim spremembam, vključevanja migrantov, kulturnega življenja, varnih sosesk in mnogega drugega. Ada Colau, županja Barcelone, je prisegla, da bo »feminizirala« politiko in njene ključne prioritete vključujejo človekove pravice, pravičnost in vključenost. Pariška županja Anne Hidalgo, vodja omrežja C40 Women 4 Climate, je predstavila radikalne predloge za širitev con za pešce in izboljšanje možnosti za pešačenje v mestu.

Veliko evropskih mest že uspešno deluje na področju enakosti spolov. Dunaj si aktivno prizadeva, da bi bilo mesto bolj prijazno ženskam. Načela o enakosti spolov so začeli upoštevati že v devetdesetih letih in si še vedno prizadevajo, da bi to uresničili. Druge iniciative vključujejo amsterdamsko ženskam najprijaznejšo družbo, ki so jo zagnali leta 2016 in ravensko Citta Amica Delle Donne, kjer so po vsem mestnem jedru namestili majhne plošče z mozaiki.

Sledimo torej vodilnim pionirkam, proslavljajmo napredek in se zavežimo, da bomo pogumni za mesta, enaka za oba spola.

»Samo če Nova urbana agenda učinkovito prepozna, kako izzvati širše strukturne dinamike moči, ki ohranjajo neenakosti mest spoloma, lahko uspešno spodbudi bolj enakopravna in pravična mesta.«

Women and the City: Be Bold For Change on International Women’s Day, Sally Kneeshaw