You are here

Обучения по разработване на планове за устойчива градска мобилност за общините

19 May 2017

Възможност за българските общини да кандидатстват за участие в обучения по разработване на планове за устойчива градска мобилност

 

Проект SUMPs-Up е финансиран по програма Хоризонт 2020 на Европейската комисия и има за цел ускоряване въвеждането на плановете за устойчива градска мобилност (ПУГМ), така че те да станат основна концепция за градска мобилност в цяла Европа. Столична община е партньор по проекта.

Основна дейност по него е обучение и разпространение на знания за разработване и изпълнение на ПУМГ сред местните власти в Европа. В тази връзка проектът SUMPs-Up е обявил първата си покана за набиране на представители на местната власт, за участие в експертна група в областта на транспорта и планирането на градската мобилност, която ще разработи новаторски инструменти и услуги за подпомагане на разработването на плановете за устойчива градска мобилност.

Експертната група e възможност да се създаде общност от 100 транспортни специалиста, които ще получат финансиране от проекта SUMPs-Up за участие в обучителните дейности по проекта, в които ще тестват и прилагат подходи за разработване на ПУГМ; инструменти и методологии от практиката относно планирането на транспорта в реални условия, както и ще предоставят коментари и обратна връзка за подобряване на тестваните инструменти и методологии.

Бюджета за участие в обучението е до 7500 евро на град, като включва разходите за участие на 1 експерт в 3 семинара - пътни, настаняване, дневни, както и възнаграждението на съответния експерт.

Първите 40 участници в експертната група ще бъдат избрани чрез първата покана за набиране на предложения. Те ще се присъединят към експертна група за шест месеца и тяхната дейност ще се фокусира върху:

• Инструменти и услуги за иницииране на ПУМГ

• Инструменти и услуги за иницииране на ПУМГ за малки и средни градове

Допълнителни 10 участници ще бъдат избрани, за да се присъединят към „Лидерска“ група, която ще участва в проекта в продължение на три години.

Останалите 50 участници ще бъдат избрани чрез подобни покани за кандидатстване, които ще бъдат отворени през 2018 и 2019 г. и ще се съсредоточат върху инструменти и услуги за разработване и изпълнение на ПУМГ.

Всички общини, които имат интерес и желаят да кандидатстват могат да намерят повече информация на следния адрес: http://www.eltis.org/resources/eu-funding/sumps-innovation-pilot-pool. За участие следва да се попълни онлайн формуляр за кандидатстване и подпише писмо за потвърждение в срок до до 24 май 2017 г. Работният език на проекта и на обученията е английски език. За въпроси или допълнителна информация може да използва следния e-mail Helpdesk@sumps-up.eu.