You are here

Nový prístup k bývaniu: Poznaň prichádza s inovatívnou ponukou ako udržať mladé talenty v meste

21 April 2017

Poľské mesto Poznaň, vedúci partner projektu Gen-Y City, nedávno spustilo program o bývaní s názvom „Byty pre absolventov“, ktorý má pomôcť udržať mladých, talentovaných a vzdelaných ľudí v meste, čo je spoločnou výzvou mnohých európskych miest. Tento článok hovorí o úspechu ale aj  limitoch programu.

Mesto Poznaň (vedúci partner Gen Y City), významné  univerzitné mesto, má značný potenciál pre prilákanie mladých ľudí. V meste je veľmi nízka miera nezamestnanosti. Kombinácia týchto dvoch faktorov robí mesto atraktívne pre mnohých mladých ľudí, ktorí tu chcú zostať a založiť si rodinu. Hlavnou prekážkou, s ktorou sa stretávajú, je nedostatok dostupného bývania. Mladí ľudia, ktorí začínajú svoj dospelý život, majú relatívne nízke príjmy a musia prekonať rôzne legislatívne bariéry. V skutočnosti mnohí ani nemajú záujem o dlhodobé finančné záväzky. V tejto fáze svojho života je ich hlavným cieľom získať odbornú a ekonomickú stabilitu a sú ochotní sa kvôli novému zamestnaniu sťahovať. Na podporu ich ašpirácií je potrebné cenovo dostupné riešenie bývania.

Dlhodobé a stabilné nájomné zmluvy môžu prispieť k vyriešeniu týchto problémov. V minulosti Poznaň predstavila úspešnú investíciu pre seniorov, ktorí potrebovali pomoc so svojím bývaním. Iniciatíva bola zameraná na riešenie nepriaznivej demografickej zmeny - suburbanizácie a starnutia populácie. Bytová organizácia mesta Poznaň (PTBS) sa preto rozhodlo budovať na tomto úspechu a prispôsobiť iniciatívu mladšiemu trhu so zavedením programu „Byty pre absolventov". Táto iniciatíva vznikla v roku 2014 a jej cieľom je vytvoriť konkurenčnú ponuku pre ľudí, ktorí spĺňajú špecifické podmienky.

Program je navrhnutý tak, aby vyriešil veľa problémov, ktorým Poznaň (spolu s mnohými inými mestami) čelí v súvislosti s udržaním si mladých, talentovaných a vzdelaných ľudí, ktorí sú nesmierne cenní pre ekonomiku. Poznaň chcela vytvoriť priaznivé podmienky pre absolventov vysokých škôl na to, aby sa usadili v meste, a tým zvrátili bežný jav vyľudňovania a starnutia miest. Rozhodujúce je, že mesto tým, že poskytuje dobré podmienky bývania a infraštruktúry, podporuje svoje univerzity a lokálnych zamestnávateľov, ktorí získajú mladých a kvalifikovaných pracovníkov, čo prispieva k znižovaniu miery nezamestnanosti a posilňuje rozvoj mesta, pretože vytvára stabilný príjem z daní. To je jedna z hlavných tém, ktorým sa venujú všetky mestá v sieti Gen Y City, a príklad Poznane môže byť jedno z riešení, ktoré by bolo možné adaptovať v ostatných mestách.

 

Čo je podstatou schémy Byty pre absolventov?

Nájomníci sú vyberaní na základe žiadosti, s prihliadnutím na niekoľko kritérií. Žiadatelia musia byť absolventmi vysokých škôl, ktoré absolvovali v priebehu posledných piatich rokov, nesmú byť starší ako 36 rokov, a nesmú vlastniť iný byt v Poznani. Musia pracovať alebo podnikať v Poznani a tam aj odvádzať dane. Príjmové limity žiadateľov sa pohybujú výšky 1,3 násobku priemerného príjmu pre tento región. Jeden nájomník si môže prenajať byt až na 10 rokov, potom bude byt odovzdaný ďalšiemu nájomníkovi.

Systém funguje na základe modelu nájomného bývania, teda nájomník musí pokryť tieto náklady:

 

• vratná spoluúčasť na výstavbe bytu - až do 30% (jednoizbový byt s podlahovou plochou cca. 38 m2 –  približne 28 500 PLN (6600 eur), dvojizbový byt s podlahovou plochou cca 45 m2 - približne 34 000 PLN (7800 eur);

• Prenájom - jednoizbový byt – približne 470 PLN (110 eur) + energie, dvojizbový byt - približne 550 PLN (125 eur) + energie.

• vratná záloha vo výške 6 mesačného nájomného (jednoizbový byt – 2800 PLN (650 eur), dvojizbový byt a - 3300 PLN (765 eur).

Kombinácia cenovej dostupnosti a dobrých podmienok mala za následok veľmi vysoký dopyt po bytoch v tomto programe. Počet žiadostí je vysoký a takmer všetci sa presťahovali do bytov PTBS. V prvej vlne prijímania žiadostí bolo evidovaných 250 žiadateľov a v ďalšej približne o 130 viac. Bytový súbor na Palaczovej ulici zahŕňa štyri bytové domy so 143 bytmi - 77 jednoizbových a 66 dvojizbových bytov a dve podzemné garáže.

Iniciatíva bola otvorená pre univerzity z Poznane, zamestnávateľov patriacich do konzorcia značiek z Poznane, zamestnávateľov so sídlom v Poznani, jednotlivcov, ktorých zamestnávateľ má sídlo v Poznani a živnostníkov.

Tento program je veľmi populárny medzi mladými ľuďmi a PTBS naďalej prijíma žiadosti o možnostiach nájmu bytu.

 

Poučenie

Správny výber lokality a financie sú dva veľmi dôležité faktory, ktoré prispievajú k úspechu programu. PTBS využíva svoje skúsenosti v oblasti investícií do bývania (program "Byty pre seniorov") pri výbere vhodnej nehnuteľnosti, ktorá je dobre dostupná v rámci mesta a s prihliadnutím na vlastné finančné prostriedky v kombinácii s pôžičkou (asi 50% nákladov na výstavbu). PTBS navyše účtuje účastnícky poplatok. Toto všetko, v kombinácii s malou podporou zo strany Mesta, umožnilo PTBS zhromaždiť celú sumu potrebnú pre túto investíciu.

Negatívom je žiaľ skutočnosť, že žiadna z univerzít ani spoločností, ktoré patria do konzorcia, neprejavili záujem o účasť na programe Byty pre absolventov. Do programu sa zapojilo len päť zamestnávateľov so sídlom v Poznani.

Cieľová skupina bola správne definovaná, avšak väčšina nájomníkov sa sťažovala na vysoký účastnícky poplatok a počiatočný vklad, čo vyvoláva otázky o tom, či sú správne definované úrovne a podmienky pre dostupnosť.

Pre mesto je veľmi dôležité, aby starostlivo špecifikovalo cieľovú skupinu. Je potrebné vziať do úvahy predovšetkým finančnú situáciu cieľovej skupiny. Najväčšou prekážkou pre mladých ľudí, ktorí sa chceli zúčastniť tohto programu, bol účastnícky poplatok. Z toho vyplýva, že tento poplatok by mohol byť nahradený vyšším nájomným alebo by mohol byť vyvážený nižším štandardom.

Väčšina mladých ľudí mala záujem o prenájom dvojizbového bytu. Objavili sa aj záujemcovia o trojizbové byty, ktoré neboli v rámci tejto schémy poskytované. Na základe tejto skúsenosti by bolo vhodné rozšíriť ponuku aj o trojizbové byty, pričom gro budú stále tvoriť byty dvojizbové. Mladí ľudia by tiež ocenili širšiu ponuku, ktorá by zahŕňala rôzne lokality, štandardy a prenájom alebo obdobie prenájmu. Ďalšou možnosťou, rozhodujúcou pre udržanie mladých ľudí v meste, je možnosť kúpy bytu.

 

Nájomníci sú ochotní uzavrieť zmluvu na dobu neurčitú, pretože potrebujú väčšiu stabilitu a majú v pláne založiť si alebo rozšíriť svoju rodinu. Na riešenie ich potrieb bude zavedený nový program „Nájom s vlastníckym právom“. Ten umožní nájomníkovi v období 5 až 25 rokov od vstupu do programu odkúpiť byt tým, že bude systematicky splácať cenu bytu.

 

Príspevok k partnerstvu pre bývane urbánnej agendy pre EÚ

Program „Byty pre absolventov“ je relevantný pre urbánnu agendu pre EÚ, ktorej cieľom je zlepšiť kvalitu života svojich občanov. Dňa 30. mája 2016 ministri členských štátov EÚ prijali Amsterdamský pakt - dokument, ktorý stanovuje pravidlá urbánnej agendy pre EÚ. Zameriava sa na tematické partnerstvá, ako napr. kvalita ovzdušia, začleňovanie migrantov a utečencov, mestská chudoba a pod. Poznaň je jedným z miest, ktoré patria do partnerstva zameraného na bývanie. Podľa urbánnej  agendy má byť bývanie kvalitné a dostupné. Cieľom tohto partnerstva je stanoviť priority bytovej politiky a finančné a právne pravidlá poskytovania pomoci mestami. Spolupracuje so zástupcami členských štátov EÚ, európskych miest, Európskej komisie, Európskej investičnej banky a medzinárodných mestský organizácií.

Myšlienka tak veľkej investície zameranej na mladých v Poznani sa ukázala ako prelomová aj na národnej úrovni. Je impulzom pre ďalšiu výstavbu bytov pre absolventov, ktorá môže vyriešiť veľa pálčivých problémov, akými sú udržanie mladých talentov v meste a povzbudzovanie podnikateľov k spolupráci. Môže byť dobrým príkladom pre mestá v celej EÚ pri hľadaní nových prístupov k dostupnému bývaniu.

Pôvodný článok v anglickom jazyku napísala Karolina Prymas

Pozn.:

Slovenská republika je spolu s mestom Viedeň koordinátorom Partnerstva pre bývane UA EU.