You are here

Stay Tuned: Håll möjligheternas dörr på glänt

05 September 2017

Bang! En dörr slår igen. Vad som fanns på andra sidan är nu bortom räckvidd. Varje minut hörs ytterligare en dörr stängas. Tänk om du kunde höra det ljudet varje minut, varje dag…
Det finns 4,4 miljoner unga personer mellan 18-24 år över hela Europa som har hoppat av skolan, utbildningar och trainee-platser utan att ha uppnått kvalifikationer på gymnasienivå. Det leder till att dörrar av möjligheter stängs för dessa ungdomar. Varje år stängs runt 630, 000 dörrar, 72st per timme… mer än en dörr per minut.

Till skillnad mot riktiga dörrar så gör inte dörrar av möjligheter några ljud när de stängs; många av oss ser inte, eller hör inte dem. Om alla smällde igen dörren varje gång de lämnade sin utbildning skulle vi kanske vara mer medvetna om dem. De har en tendens att inte göra det. När du väl har läst så här långt har ytterligare en dörr stängts för att en ungdom har lämnat sin utbildning. Det är två dörrar hittills. När du väl har läst färdigt denna artikel kommer det vara tio dörrar. 


Ett universellt problem

Städer och människor som arbetar inom detta område känner väl till fenomenet Early Leaving from Education and Training (ELET) och har generellt en bra uppfattning av hur det ligger till i deras region. Detaljerna kring detta kan vara svåra att fånga upp eftersom många städer kanske inte har tillgång till information som kan hjälpa dem att fokusera deras åtgärder. Detta kan bero på många saker, från att nationella lagar och ramverk inte tillgängliggör informationen på lokal nivå (vilket är fallet i många franska städer, till exempel), till att städerna inte har strukturen eller systemen redo att fånga upp och använda informationen. Oavsett skäl så kan det vara svårt att rikta aktiviteter och mäta effektiviteten av åtgärder på lokal nivå. Organisationer på lokal nivå måste i vissa fall utgå på deras egna anekdoter och kunskap om den lokala situationen utan att ha konkret information att stödja deras insatser.

Många städer kan ha tillgång till konkret information men de kan inte använda den på ett effektivt sätt för att förstå ELET-situationen i deras lokala kontext, och kan inte skapa strukturen för att förebygga ELET.

Även om strukturen för att förebygga ELET finns, är det fortfarande svårt att följa orsaker och åtgärder. Utan möjligheten att spåra individuella ungdomar genom skolsystemet är det nästan omöjligt att få en helhetsbild av situationen. Lämnar en 17-åring utbildningssystemet för alltid? Eller dyker de upp en tid senare hos någon annan institution? Om de verkligen lämnar systemet för alltid, hur kan vi förstå omständigheterna kring detta om vi inte vet vilka ungdomarna är och var de befinner sig nu?

Städer kan uppenbarligen förbättra och utveckla deras kapacitet och kunskaper gällande insamling och användning av information, och det verkar vara prioriterat hos många. Men att införa nya uppföljningssystem kan vara komplext, dyrt eller ännu värre; inte tillåtet enligt lag. Utan denna typen av insikter kommer städer endast kunna gå på sina intuitioner där de skapar policyer inom området.

Ett rikt policyinnehåll

En fördel i detta område är att det finns många väletablerade och väldokumenterade goda exempel på hur städer kan minska ELET. För EU är målet att minska ELET (tidigare benämnt ELS - Early School Leave) prioriterat sedan 2010, och nu finns det många policyåtgärder och metoder tillgängliga och dessa appliceras i medlemsstater över hela Europa. Flera policyer baserade på att involvera flera intressenter från skolvärlden och andra områden där ungdomar kan vara aktiva. Detta bygger på flera rapporter som visar att föräldrar och stöd från andra fritids-organisationer (så som sportklubbar eller ungdomsgårdar) är grunden för att lyckad med utbildning, ibland viktigare än själva utbildningssystemet. Policyer så som ”en hel skola-initiativet” och att utveckla ”samhällsskolor” breddar engagemanget. Dessa policyer främjas på EU-nivå inom utbildningsområdet.

Vad som behövs är ett mer robust sätt att testa och utvärdera policyåtgärder och stödmetoder för att implementera sådana policyer för att de ska ha önskad effekt

Implementeringsmöjligheter

Ämnet ELET har en rik flora av policyer, men det finns relativt få prövade och testade åtgärder som har utvärderats i detalj. De bristande utvärderingarna innehåller till exempel inte en analys av kontexten de implementerades i. Kontexten är otroligt viktigt när det kommer till ELET. Vad som fungerar i ett område kanske inte fungerar i ett annat. En framgångsrik implementering i en stad med stabil population, kommer kanske inte fungera i en stad som upplever en hög grad av immigration; en implementeringsmetod som fungerar i en liten stad som är beroende av en eller två industrier kanske inte fungerar i en stor huvudstad med ett stort och varierande affärsklimat. Kontexten är kärnan, och ett av URBACTs implementeringsnätverk tar sig an denna fråga.

Utbildningssystemen i Europa varierar stort. Det betyder att ett gott exempel kanske inte är relevant i vissa kontexter eller vissa länder. Det är viktigt att förstå 'villkoren för implementering’ för alla goda exempel. Vad är det som gör det goda exemplet effektivt? Varför fungerar det? Vilka förutsättningar fanns? Om dessa frågor sedan kombineras med grundlig baseline-utvärdering så möjliggör det för en bra matchning mellan an stad och ett gott exempel vilket ökar chanserna för att lyckas. Då kan städerna anpassa metoder, eller anpassa kontexten (eller kanske båda!) för att det goda exemplet som appliceras ska uppnå de önskade resultaten. Utan att göra denna typen av anpassningar så riskerar förändringen att inte bli så lyckad som den kunde ha varit. Många lokala myndigheter får minskade resurser därför har vi inte råd att spendera tid och pengar på att försöka med sådant som inte leder till framgång.

En bredare applicering

ELET är inte det enda området där kontext spelar stor roll. Många områden har kontext i beaktning. URBACTs implementeringsnätverk och de kommande transfer-nätverken (som kommer beslutas under 2017) kommer alla att brottas med dessa frågor när deras respektive handlingsplaner/strategier appliceras i europeiska städer. Implementeringsnätverken har redan börjat ta sig utmaningen, och Stay Tuned är ett av dem.

I URBACTs implementeringsnätverk ska projekten, tillskillnad från Action planing-nätverken implementera redan existerade handlingsplaner. Båda typerna av nätverk använder delvis samma metoder (så som ett integrerat arbetssätt och intressenters deltagande) men det praktiska arbetet i de Lokala grupperna (ULG) är annorlunda. För en framgångsrik implementering av en policy eller plan, behövs utöver policyexperter och förändringsledare. Förändringsledarna hanterar implementeringen av den nya policyn och övergången från den gamla policyn till den nya. Behovet av den här rollen är ibland underskattad eftersom det kan gå att implementera en policy ändå. Att implementeringen ibland lyckas ’ändå’ beror det antingen på 1) tur, eller 2) att personerna som arbetar med implementeringen har en naturlig förmåga att arbeta med förändring och övergångar.

Detta kan leda till ”implementerings-blindhet” – en situation där de som implementerar någonting framgångsrikt inte vet varför de lyckas, till exempel när en medarbetare har en naturlig förmåga för implementering.

Att se frågor från ett implementeringsperspektiv kan vara nytt för många. I till exempel Stay Tuned-nätverket är deltagarna personer som arbetar med utbildning och ungdomar, de är inte förändringsledare. Det betyder inte att nätverket kommer ha problem med att implementera sina nya policyer, men det innebär att de måste tänka på implementering som ett eget område – ett område med egna metoder och tankesätt.

Håll dörren öppen

Med så många policyer inom ELET-ämnet kommer Stay Tuned visa på tydliga resultat och erfarenheter kring implementering och att sprida deras kunskaper och metoder till andra städer i Europa. Samtidigt vill städerna i Stay Tuned minska på ELET i deras egna städer och hjälpa ungdomar att få viktiga kvalifikationer.

Implementering i sig självt ingen lösning, men en lyckad implementering är viktig för att önskade resultat ska nås.  För Stay Tuned innebär det att hålla dörren öppen för ungdomar i Europa så att de kan gå vidare till att göra stora saker. Vi hoppas att lärdomarna om att hålla dörren öppen kan föras vidare till andra och hjälpa städer att implementera deras planer på ett lyckat sätt för att hjälpa deras medborgare.

 

Originalartikeln på engelska är skriven av Ian Graham och finns att läsa HÄR