You are here

Vairāk par URBACT

29 January 2016

Latvijā pilsētvides attīstības plānošana ir daļa no valsts reģionālās attīstības politikas. Policentriskās attīstības veicināšana ir noteikta kā Latvijas stratēģija, lai mazinātu reģionālās atšķirības un monocentriskās attīstības tendences.

Latvijas pilsētu atbildība Eiropas mērogā ir sniegt ieguldījumu stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu īstenošanā, risinot globalizācijas, klimata pārmaiņu un sociālās atstumtības izaicinājumus. Tas nozīmē attīstīt radošas un inovatīvas, ilgtspējīgas un iekļaujošas pilsētas.

URBACT ir Eiropas teritoriālās sadarbības programma, kas aizsākta 2002. gadā ar mērķi sekmēt ilgtspējīgu integrētu pilsētvides attīstību ES dalībvalstīs, Norvēģijā un Šveicē. URBACT ir kohēzijas politikas instruments, kuru līdzfinansē Eiropas Komisija (ERAF) un dalībvalstis/partnervalstis.

Turpinot URBACT I un URBACT II aizsākto, URBACT III programmas mērķis ir sekmēt ilgtspējīgu, integrētu pilsētvides attīstību un veicināt stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošanu.

URBACT III programmas tematiskie virzieni:

  1. Uzlabot pilsētu kapacitāti pārvaldīt ilgtspējīgas pilsētvides politikas un prakses, izmantojot līdzdalību un integrētu pieeju;
  2. Uzlabot ilgtspējīgu pilsētu stratēģiju un rīcības plānu kvalitāti;
  3. Uzlabot ilgtspējīgu pilsētu stratēģiju un darbību īstenošanu;
  4. Nodrošināt, ka speciālistiem un lēmumu pieņēmējiem pilsētu attīstības politiku uzlabošanai visos līmeņos ir pieejamas zināšanas un pieredzes apmaiņa par visiem ilgtspējīgas pilsētas attīstības aspektiem.

Programmas ietvaros Eiropas Savienības, valsts, reģionālā un vietējā līmeņa pilsētvides politikas veidotāji un īstenotāji saņem atbalstu ar šādu pasākumu palīdzību:

  1. Starptautiskie sadarbības tīkli, kuru mērķis sniegt atbalstu pilsētām integrētu pilsētvides stratēģiju izstrādē un īstenošanā, savstarpējā pieredzes apmaiņā un labās prakses tālāknodošanā (atklāti projektu konkursi):

 „Rīcības plānošanas tīkli”: pētījumi, semināri, līdzdalība politikas veidošanā u.c.

„Īstenošanas tīkli: semināri, mācību vizītes, apmaiņas braucieni, salīdzinošie izvērtējumi, uzraudzības rīku izmantošana, vietējās partnerības izveidošana un vadīšana, ekspertu piesaiste par integrēto pilsētu stratēģiju / darbību īstenošanu u.c.

„Pārneses tīkli”: informācijas sagatavošana par pilsētu nododamo praksi un zināšanām, semināri, mācību vizītes, salīdzinošie izvērtējumi, vietējās partnerības izveidošana un vadīšana, speciālas zināšanas par partnerpilsētu atbalstu, paraugprakses nodošanas uzraudzība un novērtēšana katrā pilsētā u.c.

  1. Kapacitātes paaugstināšana

Šī darbības virziena mērķis ir paaugstināt pilsētu kapacitāti ar mērķi attīstīt integrētu un līdzdalīgu pieeju pilsētvides politikas izstrādē un īstenošanā

  1. Kapitalizācija un izplatīšana

Kapitalizācija un izplatīšana ļauj uzkrāt zināšanas, praksi un ieteikumus, dalīties ar tiem, sniegt informāciju par ilgtspējīgas pilsētvides politikas izstrādi un īstenošanu vietējā, valsts un Eiropas Savienības līmenī.

URBACT III programmas finansējuma saņēmēji:

Valsts, reģionālās un vietējās pašvaldības un iestādes (tai skaitā augstskolas un zinātniskās institūcijas), kā arī nevalstiskās organizācijas.

URBACT III programmas finansējums:

 74 301 909 miljoni eiro ERAF. Sadarbības tīklu partneri var saņemt ERAF līdzfinansējumu līdz 85 %.

Programmas Vadošā iestāde un Kopīgais sekretariāts: Līdzsvarotas reģionu attīstības vispārējā komiteja (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires), Francija.

 

Papildus informāciju var meklēt URBACT III programmas mājas lapā: http://urbact.eu un VARAM tīmekļa vietnē:

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/pilsetvides_attistibas_programma_urbact_3/?doc=18279