You are here

Več o Urbactu

27 January 2016

URBACT je program evropskega teritorialnega sodelovanja, katerega poslanstvo je spodbujati in podpirati trajnostni in celoviti urbani razvoj. Program sodi med instrumente evropske kohezijske politike, finančno ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj, države članice ter Norveška in Švica.

URBACT je namenjen povezovanju mest in utrjevanju osrednje vloge mest pri soočanju z vse kompleksnejšimi družbenimi spremembami. Program podpira krepitev omrežij med mesti, učenje na izkušnjah drugih ter prenos dobrih praks za izboljšanje urbanih politik in upravljanje mestnih območij. S svojimi strokovnjaki mestom pomaga pri razvoju inovativnih in trajnostnih praktičnih rešitev, ki vključujejo gospodarsko, družbeno in okoljsko razsežnost ter upoštevajo principe sodelovanja javnosti.

V preteklem programskem obdobju 2007–2013 je bilo v URBACT vključenih 500 mest, 29 držav in 7.000 aktivnih udeležencev.

V novi finančni perspektivi 2014–2020 URBACT pridobiva na pomenu za povezovanje mest in mestnih območij ter postaja pomemben instrument za pomoč pri izvajanju urbanih politik na nacionalni in evropski ravni.

V programu URBACT so doslej sodelovala štiri slovenske mesta: Celje, Ljubljana, Ljutomer in Maribor. Maribor ima največ izkušenj, saj je doslej sodeloval v kar treh uspešno zaključenih projektih. Pri projektu My Generation At Work so iskali rešitve za spodbujanje zaposljivosti mladih, projekt FIN-URB-ACT je bil namenjen prizadevanjem za bolj učinkovite podporne strukture za razvoj malih in srednjih podjetij ter inovativnega gospodarstva, projekt Active A.G.E. pa je obravnaval staranje prebivalstva. Celje je sodelovalo v projektu WEED, ki se je ukvarjal z enakostjo spolov v podjetništvu. Ljubljana je preko Univerze sodelovala v projektu Lumasec, v katerem so se posvetili strateškemu upravljanju rabe zemljišč. Ljutomer pa je bil partner v zelo uspešnem projektu na temo trajnostne mobilnosti Active Travel Network.

V programu URBACT delujejo nacionalne točke (National URBACT Point – NUP), katerih naloge so:

  • obveščanje o programu in informiranje potencialnih upravičencev,
  • diseminacija rezultatov programa,
  • spodbujanje dialoga med lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi akterji na področju urbanega razvoja in
  • podpora sekretariatu pri izvajanju aktivnosti za krepitev zmogljivosti.

Urbani razvoj je tesno povezan s prostorskim razvojem in je osrednje področje politike prostorskega razvoja. Urbana politika je v Sloveniji opredeljena v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (SPRS), temeljnem dokumentu za usmerjanje prostorskega razvoja države. Urbani razvoj temelji na policentričnem urbanem sistemu, to je uravnoteženem razvoju mest, ki predstavljajo ogrodje za doseganje skladnega prostorskega razvoja države. Usklajenost sektorskih politik in celovit pristop pri njihovem izvajanju za doseganje trajnostnega urbanega razvoja sta temi, ki vse bolj pridobivata na teži v okviru evropskih politik.

V Sloveniji je za urbani razvoj in program URBACT pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Sektor za urbani razvoj in zemljiško politiko, kjer je vzpostavljen okvir za vodenje urbane politike in oblikovanje instrumentov za spodbujanje trajnostnega urbanega razvoja.