You are here

Veľká odozva na prvú výzvu príkladov dobrej praxe programu URBACT

21 April 2017

Sme veľmi radi, že v rámci výzvy na príklady dobrej praxe sme prijali 270 žiadostí z celej EÚ

Ďakujeme všetkým mestám, ktoré sa zapojili!

Výzva, ktorá bola otvorená od decembra 2016 do konca marca 2017, hľadá „skryté“ riešenia, ktoré mestá každodenne používajú na uchopenie problémov, akými sú demografické zmeny, klimatické a environmentálne ciele, nezamestnanosť a mestská chudoba.

„Toto je úžasná odozva na Good Practice Call (výzva na príklady dobrej praxe). Najrozmanitejšie mestá EÚ poslali svoje riešenia a my dúfame, že ich bude možné ľahko preniesť, aby pomohli iným mestám. A je povzbudivé vidieť taký záujem od miest, ktoré sa doteraz do programu URBACT nezapájali,“ hovorí Adele Bucella, vedúca oddelenia projektov a programovania URBACT.

Cieľom výzvy programu URBACT je pomôcť európskym mestám zdieľať svoje vlastné postupy a prispôsobiť a opätovne používať riešenia ostatných bez toho, aby znovu objavili už objavené – čo je v súčasnosti v období limitovaných zdrojov veľmi užitočné. Niektoré z miest, ktoré dostanú označenie URBACT – mestá s dobrou praxou (URBACT Good Practice City) budú pokračovať ďalej a viesť siete pre transfer v roku 2018. Každá nová sieť umožní malým skupinám miest spolupracovať pri prispôsobovaní - a následnom opätovnom použití - osvedčených postupov predložených ich vedúcim partnerom.

URBACT Good Practice Call v číslach:

• počet predložených prihlášok: 270;

• Počet miest: 219. Niektoré mestá sa rozhodli predložiť viac ako jednu dobrú prax a znásobiť svoje šance;

• Mesto, ktoré predložilo najviac prihlášok, je Ľubľana (SI) s piatimi prihláškami; Göteborg (SE), Lisabon (PT) a Esplugues (ES) predložili 4 prihlášky. Deväť miest zaslalo po tri osvedčené postupy - Aviles (ES), Barcelona (ES), Gijón (ES), Gdansk (PL), Guimaraes (PT), Parma (IT), Sintra (PT) Valongo (PT);

• Z 219 miest, ktoré podali prihlášky je 110 takých, ktoré sa do programu URBACT zapájajú po prvýkrát;

• Príklady dobrej praxe sú tematicky dobre rozložené. Hlavnou témou je „plánovanie miest“, po ňom nasleduje „ekonomika“ a „sociálne začlenenie“. Tematická klasifikácia bude po vyhodnotení predložených príkladov dobrej praxe bližšie špecifikovaná;

• Do výzvy sa zapojili mestá zo všetkých členských a partnerských štátov okrem Slovenska a Luxemburska. Veľmi nás teší, že vidíme štvrtinu žiadostí nových z členských štátov EÚ  s viac než piatimi mestami z Poľska, Chorvátska, Rumunska, Maďarska a Slovinska;

• Krajiny s najvyšším počtom žiadateľov (10 a viac miest) sú: Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Francúzsko, Grécko, Nemecko a Poľsko;

• Príjemne nás prekvapilo, že sme dostali jednu žiadosť dokonca až z Reykjavíku (IS)!

Medzinárodná skupina odborníkov na mestskú politiku už začala analyzovať aplikácie. S ohľadom na kvalitu hľadajú udržateľné, dostupné postupy, ktoré si ostatné mestá budú vedieť ľahko prispôsobiť miestnemu kontextu. Príklady dobrej praxe programu URBACT musia spájať sociálne, hospodárske a environmentálne opatrenia s cieľom riešiť problémy v mestách holisticky. Silné miestne zapojenie je nevyhnutné.

Konečný výber bude schválený Monitorovacím výborom programu URBACT začiatkom júna 2017.

URBACT Good Practice Cities budú pozvané na účasť na URBACT City Festivale v Tallinne (EE) v dňoch 3. až 5. októbra 2017 – ako aj na celý rad ďalších aktivít zameraných na zvyšovanie povedomia v súvislosti s Urbánnou agendou pre EÚ.

 

Viac informácií: