You are here

Šest kroků, kterými by se místní samosprávy měly řídit při vytváření integrovaných akčních plánů

Edited on

12 January 2017

Základním kamenem programu URBACT je integrovaný rozvoj měst a participativní plánování.

Místní samosprávy zapojené do tematických sítí programu URBACT musí vytvořit místní podpůrnou skupinu (URBACT Local Group - ULG), složenou z různých místních zainteresovaných aktérů uvnitř města i mimo něj. Místní podpůrná skupina společně sestaví integrovaný akční plán reagující na místní výzvy a problémy, kterým město čelí.

Letní univerzity programu URBACT, která se konala od 24. do 26. srpna 2016 v Rotterdamu, se zúčastnilo více než 380 zástupců 170 evropských měst zapojených do sítí programu URBACT. Naučili se zde, jak pomocí níže popsaného cyklu plánování vytvářet integrované městské strategie:

Tento cyklus plánování mohou uplatňovat všechny místní orgány (ať už jsou zapojeny do programu URBACT, nebo ne), které chtějí participativním a integrovaným způsobem vytvořit integrovaný akční plán zaměřený na konkrétní téma, nebo dokonce hlavní strategický plán (tj. s přihlédnutím k ekonomickým, sociálním, ekologickým a fyzickým aspektům místních výzev).

Hlavním předpokladem tohoto procesu je vytvoření místní podpůrné skupiny, tedy skupiny místních zainteresovaných aktérů (občanů, nevládních organizací, univerzit, subjektů soukromého sektoru, zaměstnanců města), jichž se místní problémy nebo téma akčního plánu týkají.

Pokud pracujete pro město a jste koordinátorem nebo členem místní podpůrné skupiny, měli byste podle doporučení programu URBACT při navrhování místních strategií postupovat podle těchto šesti kroků a využívat tyto nástroje:

Krok 1:

Vymezte problémy svého města, abyste mohli lépe vymezit cíl svého akčního plánu

Je nutné provést analýzu problémů, aby se zajistilo, že místní skupina bude řešit ten správný problém – ten, o kterém se diskutovalo se všemi zainteresovanými stranami a na kterém se všechny strany shodly. To se zdá jednoduché, snadné a rychlé, ale ve skutečnosti to může být dlouhý a náročný proces, protože ne vždy chápou všichni problémy a jejich příčiny stejně. V tomto procesu je klíčová trpělivost a intenzivní dialog.

Osvědčenou metodou vymezení a pochopení problémů i jejich příčin a následků je strom problému.

Použití:
 

  1. Vytvořte seznam všech problémů, které vás v souvislosti s hlavním tématem napadnou (např. nezaměstnanost mladých lidí). Problémy je třeba pečlivě vymezit: měly by to být stávající problémy, ne problémy potenciální, domnělé ani budoucí. Problém je současná nežádoucí situace, ne absence řešení.
     
  2. Vymezte „hlavní problém“ (ten bude tvořit kmen stromu). Než se shodnete na jednom problému, budete možná muset použít metodu pokusu a omylu.

 

  1. Určete, které problémy jsou „příčiny“ (ty napište na úroveň kořenů stromu) a které „následky“ (větve).
     
  2. Příčiny i následky hierarchicky uspořádejte (tj. podle vztahů mezi příčinami – která má za následek jinou atd.).

Identifikace příčin problémů vám pomůže při vymýšlení takových opatření, která na příčiny vhodněji reagují nebo je zcela odstraní.

Krok 2:

Zmapujte místní zainteresované aktéry a ujistěte se, že jste nevynechali nikoho, koho se problémy týkají

Je důležité analyzovat a zmapovat význam a vliv zainteresovaných aktérů. Stejně tak je ale důležité mít připravený plán postupu, díky kterému se význam a vliv klíčových zainteresovaných aktérů v průběhu realizace akčního plánu bude přizpůsobovat. Na relativní význam a vliv zainteresovaných stran vyvstanou různé názory.

Jedním z nástrojů, jenž vám pomůže při mapování subjektů, které by se měly účastnit jednání místní podpůrné skupiny, je mapa ekosystému zainteresovaných stran.