You are here

Повече за УРБАКТ

Edited on

12 September 2017

„УРБАКТ“ е програма за междурегионално сътрудничество на Европейския Съюз, която цели изграждане и развитие на мрежи между европейските градове с цел насърчаване на устойчиво и интегрирано градско развитие. Програмата се съ-финансира от Европейския фонд за регионално развитие.

Програмата има 4 основни цели:

  1. Капацитет за прилагане на местни политики: подобряване на способността на градовете да управляват политиките за градско развитие по интегриран начин с участието на всички заинтересовани страни;
  2. Разработване на градски политики: подобряване на планирането на политиките за устойчиво градско развитие;
  3. Изпълнение на политики: подобряване на прилагането на градските стратегии и планове за устойчиво градско развитие;
  4. Знание и обмен на опит: осигуряване на знания и обмен на опит на експертно и управленско ниво по всички аспекти на устойчивото и интегрирано градско развитие.

За постигане на поставените цели „УРБАКТ“ III подкрепя три типа интервенции за:

  • Международен обмен чрез участие и партниране в транснационални мрежи;
  • Изграждане на капацитет;
  • Капитализиране и разпространение на знания и информация.

Основна целева група на програмата са кметовете, градските управи и администрацията им, изборните представители и заинтересованите страни в областта на градското развитие от държавните ведомства, частния сектор и гражданското общество. 

През последните години 8 български общини – София, Варна, Бургас, Добрич, Смолян, Ямбол, Пловдив и Две Могили – са взели участие в 14 мрежи по УРБАКТ по различни теми на устойчивото градско и местно развитие.