You are here

Покана по Програма УРБАКТ за мрежи за планиране

Edited on

08 January 2019
Read time: 1 minute

Нова покана за проектни предложения

Поканата за подаване на проектни предложения за Мрежи за съвместно планиране предстои да бъде обявена на 7 януари 2019 г.  от Управляващия орган на Програма УРБАКТ ІІІ - Генерален комисариат за равнопоставеност на териториите, Франция. Поканата ще бъде отворена за предложения от 7 януари до 17 април 2019 г. Това е втора покана за Мрежи за планиране на действия и се очаква да бъдат одобрени за финансиране до 23 проектни предложения.

 1. Основна цел на мрежите за планиране  – чрез метода на УРБАКТ и Местна Група за действие да се подобри капацитета на общините - партньори за разработване/прилагане на Интегрирани планове за развитие.

Основната цел на мрежите за планиране е да се подобри капацитета на общините да изпълняват устойчиви местни политики посредством интегрирани планове за действие. Мрежите за планиране дават възможност на общините да работят заедно за намиране на решения на общи териториални предизвикателства. Чрез обмен на добри практики и обучения между европейските общини могат да се разработват и тестват различни решения.

Като отправна точка, общините, които желаят да се включат в мрежите за планиране, трябва да определят предизвикателствата, които искат да решат на местно равнище. След това те се ангажират да разработят интегриран план за действие, който да отговори на тeзи предизвикателства. Планът за действие ще бъде двигател на транснационалните дейности за обмен и обучение, както и ключов конкретен принос в резултат от работата в мрежата за планиране.

Общините, които се интересуват от участие в мрежи за планиране на действия, също така се ангажират да прилагат подход на работа, включващ всички местни заинтересовани страни (от администрацията, гражданското общество, частния сектор, неправителствени организации и други) в процеса на планиране. Тези ключови заинтересовани страни ще бъдат събрани в Местна Група по УРБАКТ. Те ще бъдат активно ангажирани в транснационалните дейности по обмен и в съвместното разработване на интегрирания план за действие. 

 1. Допустимост на кандидатите за поканата

Допустимите бенефициери могат да бъдат общините от всички държави-членки на Европейския съюз (ЕС), Норвегия и Швейцария[1].

Допустимите бенефициери включват всички публични органи за местно самоуправление, в т.ч. районите на общини. Няма ограничение за размера на населението на градовете, които желаят да участват в дейностите на УРБАКТ. Градовете, които нямат предишен опит в проекти по УРБАКТ са добре дошли.

За специфичните цели на поканата категорията бенефициер е разширена, за да включи местни агенции и общински предприятия, отговарящи за разработването и изпълнението на конкретни политики (икономическо развитие, енергийни доставки, здравни услуги, транспорт и т.н.).

            Допустими по тази покана са и партньори, които не са общини, но имат отношение към градските проблеми и политики: регионални и национални органи, университети и изследователски организации.

                 Подробните условия за участие по поканата (Заданието), програмният наръчник по УРБАКТ и ръководство за управление/включване в мрежите са достъпни на адрес: http://urbact.eu/urbact-last-call-action-planning-networks-now-open

 

Въпроси по поканата задавайте на адрес: apn@urbact.eu или s.petkov@namrb.org

 

 1. Тематичен обхват на проектните предложения

Проектните предложения следва да покриват една или повече от посочените в таблицата по-долу цели.

Тематично покритие на мрежите на УРБАКТ III

Тематични цели

Засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите (TЦ1)

Подобряване на достъпа до ИКТ, на тяхното използване и качество (TЦ2)

Повишаване на конкурентоспособността на МСП (TЦ3)

Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори (TЦ4)

Насърчаване на адаптацията към изменението на климата, превенцията и управлението на риска (TЦ5)

Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност (TЦ6)

Насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури (TЦ7)

Насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила (TЦ8)

Насърчаване на социалната интеграция, борба с бедността и всяка форма на дискриминация (TЦ9)

Инвестиции в образованието, обучението, включително професионално обучение за придобиване на умения и учене през целия живот (TЦ10)

 

С предстоящата втората покана за мрежи за планиране на действия програма УРБАКТ се стреми да осигури силно покритие на тези десет тематични цели. Кандидатите по втората покана се насърчават да включат в партньорските планове за действие и някоя от темите на Градския дневен ред на ЕС, в т.ч.: осигуряване на достъпни жилища, адаптиране към климатичните промени, интегриране на имигранти и бежанци, преход към дигитализация, градска беднота, намиране на решения за устойчиво ползване на земята и природата, работни позиции и умения, качество на въздуха, кръгова икономика, иновативни и отговорни обществени поръчки, устойчива градска мобилност, култура и културно наследство, енергиен преход и сигурност на обществените места.

 1. Партньорства

Партньорствата в проектите се основават на принципа на водещия партньор. Партньорите във всяко проектно предложение определят водещ партньор, който е ключов фактор и носи пълна отговорност при подготовката и подаването на проектното предложение, а след евентуалното му одобряване за финансиране, сключва договор за субсидия с управляващия орган, представлява пред него другите партньори и отговаря за изпълнението и отчитането на проекта.  Само общини от държавите-членки на ЕС, от Норвегия и Швейцария, могат да бъдат определяни за водещи партньори. Партньорството за първа фаза (етап) на мрежите за планиране трябва да включва минимум 7 и максимум 10 партньори от допустимите  държави от ЕС, Норвегия и Швейцария. Създаването на партньорства е допустимо при спазване на следните правила:

 • Партньорството може да включва най-много до 2 партньори, които не са общини;
 • Един бенефициер не може да бъде партньор в повече от 2 одобрени проекта по поканата;
 • Община не може да бъде водещ партньор в повече от 1 проект по поканата.

Важно изискване по поканата е да се спазва географската балансираност на общините от по-слабо развити и по-силно развити региони на ЕС:

 • най-малко 3 общини от по-слабо развити региони трябва да участват в проектно предложение, когато общият брой на общините – партньори е 7;
 • най-малко 4 общини от по-слабо развити региони е необходимо да участват в проектно предложение, когато общият брой на партньорите е 8 или 9;
 • най-малко 5 общини от по-слабо развити региони следва да участват в проектно предложение, когато общият брой на партньорите е 10.

 

Търсещите водещи партньори и проекти/мрежи за участие трябва да се консултират и включат в он-лайн „търсачката“ на адрес: http://urbact.eu/partner-search-tool

 

 1. Фази (етапи) на изпълнение на мрежите за планиране на действия

Всички проекти по програма УРБАКТ се одобряват и изпълняват в 2 фази с обща продължителност 30 месеца.

Първата фаза продължава 6 месеца - от 2 септември 2019 г. до 2 март 2020 г. 

Втората фаза е с продължителност от 24 месеца от май 2020 г. до април 2022 г. Преминаването от фаза 1 към фаза 2 не е автоматично. За всяка фаза е предвиден процес на кандидатстване и одобряване. Одобрените на първа фаза проекти следва да разработят проектно предложение, с което да кандидатстват за втора фаза. Новото проектно предложение подлежи на оценка и ако бъде одобрено мрежата преминава във втора фаза.

5.1. Първа фаза на изпълнение

През първата фаза партньорите в одобрените за финансиране мрежи ще работят с подкрепата на оторизиран от програма УРБАКТ водещ експерт по следните дейности:

 • разработването на окончателния формуляр за кандидатстване за втора фаза;
 • идентифицирането на местни заинтересовани страни, които да бъдат включени в Местната Група по УРБАКТ,
 • прецизиране на темата, по която работи мрежата, за да отговаря на нуждите на участващите местни власти и да се извърши базовото (изходно) проучване.

Първата фаза е структурирана в 2 работни пакета:

 • Работен пакет 1 – управление и координация на проекта;
 • Работен пакет 2 – разработване на проекта.

Очакваните резултати от изпълнението на фаза 1 включват:

 • Организиране на 2 транснационални срещи с участието на всички партньори (една начална и една финална среща);
 • Извършване на базово (изходно) проучване по темата, по която работи мрежата и практическото й значение за партньорите при преодоляването на идентифицираните предизвикателства;
 • Изготвяне и подаване на формуляр за кандидатстване за втора фаза с консолидиран състав на партньорите, дейности, които ще изпълнява мрежата, очаквани резултати, план за работа, финансов план, бюджет и др.

 

5.2. Втора фаза на изпълнение

Мрежите, одобрени за преминаване към фаза 2, изпълняват дейностите по разработване на интегрирани планове за действие за всеки партньор.

Втората фаза е структурирана в 4 работни пакета:

 • Работен пакет 1 – управление и координация на проекта;
 • Работен пакет 2 – транснационален обмен и изучаване на положителен опит;
 • Работен пакет 3 – въздействие върху местните политики и практики;
 • Работен пакет 4 – комуникация и разпространение на добри практики. 

Основните дейности и очакваните резултати от изпълнението на фаза 2 трябва да включват:

- транснационални срещи за обмен и обучение, събития и дейности за идентифициране и споделяне в мрежата на идеи за решения на тематичните предизвикателства;

- учредяване на Местна Група по УРБАКТ във всяка община – партньор, отговорна за съвместното изготвяне на Интегрирания план за действие;

- Интегрирани планове за действие и тестването им с малки по мащаб дейности;

 • Междинни и крайни резултати, които обхващат процеса на учене от опита на всички градове и дават ясни препоръки на други градове, на управляващите политиките и на европейски организации по темата на мрежата.

 

 1. Бюджет и съфинансиране

Допустимият максимален бюджет за един проект за мрежа за планиране на действия е 750 000 евро общо за първа и втора фаза. Първоначалният бюджет отпускан за първа фаза на проекта не трябва да надвишава  150 000 евро.

Партньорите в проекти от по-слабо развитите региони, каквито са и регионите в България, се съфинансират 85% от ЕФРР. Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ при Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която е определена за Национален орган по програма УРБАКТ ІІІ ще сключва договори за предоставяне на национално съфинасиране в размер на 15% от одобрения бюджет на българските партньори в проекти и ще определя контрольори за извършване на верификация на разходите на българските партньори.

При неодобрение на формуляра за кандидатстване за втора фаза или отказ на партньорството от втора фаза национално съфинасиране в размер на 15% от одобрения им бюджет ще получат и българските партньори в тези проекти, които приключат дейността си на първа фаза.

 

Опит на български общини по Първата покана за Мрежи за планиране

В резултат от първата покана през 2015 г. бяха одобрени и изпълнени 20 проекта за Мрежи за планиране на действия, като в 4 от тях участваха български градове - партньори с общ бюджет 394 529 лв., от които национално съфинансиране 59 179 лв.

Община Смолян участваше в проекта „CSCD/SmartImpact Commercialisation of Smart City Districts / Local Impacts from Smart City Planning“ с водещ партньор Градски съвет на Манчестър, Обединено кралство. Бюджет на проекта – 750 000 евро, от които 54 299 евро бюджет на Община Смолян.

Община Варна бе партньор в проекта „INTERACTIVE CITIES - digital, social media and user generated-content boosting urban management“ с водещ партньор Генуа, Италия.  Бюджет на проекта – 716 745 евро, от които 51 390 евро бюджет на Община Варна. 

Община Бургас бе партньор в 2 проекта от първата покана за Мрежи за планиране на действия: „RESILIENT EUROPE - European cities joining forces to improve city resilience“ с водещ партньор Ротердам, Нидерландия, бюджет на проекта 704 436 евро и бюджет на Община Бургас 45 500 евро и „VITAL CITIES: Urban sports promotion for social inclusion, healthy and active living“ с водещ партньор град Луле, Португалия,  бюджет на проекта 747 774 евро и бюджет на Община Бургас 50 533 евро.

 

 

[1] Партньори от Обединеното кралство също могат да участват в тази покана при специфични условия на финансиране, определени във връзка с Брекзит. Партньори от страни финансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) могат да участват, като ползват ИПП финансиране, но без да получават финансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).