You are here

Проект на Програма УРБАКТ за периода 2021-2027 г.

Edited on

26 July 2021
Read time: 1 minute

Обществено обсъждане на програмата за периода 2021-2027 г.

 

След поредица работни срещи и онлайн допитвания сред местните власти, участващи в международни мрежи, секретариатът на програма УРБАКТ предлага за обществено обсъждане на национално ниво проекта на програмния документ за периода 2021 -2027 г.

Проектът е изпратен на членовете на Комитетите по наблюдение на държавите-членки за одобрение. Предвижда се това да стане до края на м. септември, след което ще се стартира процедурата за утвърждаване от Европейската комисия. Тази процедура ще отнеме до 6 месеца, така че официалният старт на новата програма и обявяването на първите покани за партньорски мрежи се очакват през юни 2022 г.

Новата програма ще подкрепя съвместното планиране и изпълнение на мерки за интегрирано развитие на градовете и общините, обмена на добри практики и изграждането на управленски капацитет. Тематиката на мрежите ще бъде съобразена с приоритетите на Кохезионната политика. Изграждането на капацитет и трансфера на практики и знания ще се насърчават чрез редица допълващи мероприятия (летни университети, фестивали на общините, семинари на национално ниво и пр. он-лайн платформи).

Общият бюджетът на програмата за периода 2021-2027 г. възлиза на 103 млн. евро.

Пълният текст на новата програма е наличен на адрес: https://urbact.eu/new-urbact-programme-drafted