You are here

23 Sieci Planowania Działań gotowe do Fazy 2!

Edited on

12 May 2020
Read time: 4 minutes

W dniu 7 maja Komitet Monitorujący URBACT oficjalnie zatwierdził przejście do 2. Fazy wszystkie Sieci Planowania Działań.

 

Głównym celem Sieci Planowania Działań jest zgromadzenie od 7 do 10 miast z całej Europy, aby umożliwić wymianę doświadczeń w ramach konkretnego wyzwania tematycznego, dotyczącego rozwoju obszarów miejskich oraz dzielenie się pomysłami o możliwych rozwiązaniach. Czas realizacji tego celu to ponad 2 lata. Faza 1 (od końca czerwca 2019 r. do lutego 2020 r.) koncentrowała się na opracowaniu tzw. studiów bazowych, profili miast i przygotowaniu formularza wniosku dla Fazy 2.

Po zatwierdzeniu nowych sieci przez Komitet Monitorujący miasta mogą się skupić na działaniach związanych z wymianą i uczeniem się, korzystając z szeregu narzędzi i metod uczenia się zgodnych z metodą URBACT. Każde miasto partnerskie utworzy i skonsoliduje Lokalną Grupę URBACT, która będzie współprojektować Zintegrowane Plany Działania do przyszłego wdrożenia. Faza 2 w tej edycji Sieci Planowania Działań posiada także nowość: odtąd zachęca się miasta do podejmowania działań pilotażowych (działania na małą skalę), eksperymentowania z nowymi pomysłami na projekty, pochodzące z innych wymian projektowych, które są zgodne z tematem Sieci.

W wyniku pandemii Covid-19 Sekretariat URBACT będzie kontynuował szereg działań wspierających te Sieci i ich partnerów, w tym szkolenia online i wydłużenie cyklu życia Sieci o 3 miesiące, co oznacza, że projekty będą realizowane do sierpnia 2022 r. Kalendarz tej edycji Sieci Planowania Działań będzie wyglądać następująco:

  • Etap aktywacji (maj - grudzień 2020 r.): opracowanie mapy drogowej Zintegrowanego Planu Działania,
  • Planowanie działań (grudzień 2020 r. - grudzień 2021 r.): opracowanie Zintegrowanego Planu Działania,
  • Planowanie wdrażania (grudzień 2021 - czerwiec 2022): finalizacja Zintegrowanego Planu Działania,
  • Finał Zintegrowanych Planów Działania (czerwiec - sierpień 2022 r.): dzielenie się wiedzą.
     

Wszystkie zatwierdzone sieci można znaleźć w poniższej tabeli. Pierwszym miastem w kolumnie “Partnerzy” w każdej sieci jest miasto pełniące w niej rolę lidera. Zaznaczone są również miasta polskie uczestniczące w tych Sieciach. Wśród nich są: Wrocław, Kraków, Białostocki Obszar Funkcjonalny, Krakowski Obszar Metropolitalny “Metropolia Krakowska”, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Malbork, Opole, Poznań, Radom.

Więcej informacji na temat każdego z projektów można dowiedzieć się na dedykowanych stronach internetowych sieci.

Gratulujemy 23 zatwierdzonym projektom!

SIEĆ

PARTNERZY

OPIS

1. Badania, rozwój technologiczny i innowacje

UrbSecurity

Leiria (PT)
- Longford (IE)
- Madrid (ES)
- Mechelen (BE)
- Michalovce (SK)
- Parma (IT)
- Pella (EL)
- Unione della Romagna Faentina (IT)
- Szabolcs 05 Regional Development Association of Municipalities (HU)

Bezpieczeństwo i ochrona to dwa dobra społeczne i zarazem podstawowe składowe europejskiej demokracji. Ta Sieć zamierza analizować strategie i koncepcje projektowania i planowania urbanistycznego, które mogłyby przyczynić się do zapobiegania segregacji i zachowaniom antyspołecznym. Ponadto sieć ta chce współtworzyć zintegrowane podejście do bezpieczeństwa miejskiego, koncentrując się na poprawie jakości życia mieszkańców oraz inteligentnym, zrównoważonym i sprzyjającym włączeniu społecznemu rozwojowi miasta na rzecz dobrego środowiska do życia.

Find your Greatness

Alba Iulia (RO)
- Bragança (PT)
- Candelaria (ES)
- Perugia (IT)
- Wrocław (PL)
- Võru (EE)
- Limerick (IE)
- Budafok-Tétény 22nd district of Budapest (HU)

Wyzwanie tej Sieci polega na wykorzystaniu możliwości miast partnerskich. Partnerzy projektu muszą na poziomie lokalnym rozpoznać potencjał, który został zdefiniowany jako samopodtrzymujący się mechanizm generujący rozwój miasta. Celem tej sieci jest badanie i wzmocnienie potencjału miasta, poprzez łączenie strategicznego podejścia marketingowego z innowacyjnymi narzędziami inteligentnego miasta.

2. Dostęp do i użytkowanie ICT

DigiPlace
(wcześniej DI4C)

Messina (IT)
- Botosani (RO)
- Oulu (FI)
- Portalegre (PT)
- Roquetas de Mar (ES)
- Saint- Quentin (FR)
- Trikala (EL)
- Ventspils Digital Centre (LV)

Sieć ta ma na celu określenie mechanizmu przyspieszenia, który ma umożliwić miastom nadrobienie zapóźnień w twardej i miękkiej infrastrukturze w zakresie cyfryzacji. Sieć stawia sobie za cel usunięcie wszystkich przeszkód napotykanych przez miasta średniej wielkości na ich cyfrowej ścieżce, tj.: brak strategicznej i globalnej wizji, brak technicznych i inżynieryjnych zdolności we wdrażaniu innowacji cyfrowych. Miasta muszą umożliwić wykorzystanie innowacji cyfrowych przez lokalnych interesariuszy: obywateli i przedsiębiorców.

IoTxChange

Fundão (PT)
- Dodoni (EL)
- Jelgava (LV)
- Nevers Agglomeration (FR)
- Razlog (BG)
- Ånge (SE)
- Kežmarok (SK)
- Åbo Akademi University (FI)

Celem jest stworzenie sieci europejskich miast zaangażowanych w projektowanie planów cyfryzacji opartych na rozwiązaniach Internetu Rzeczy (IoT), aby poprawić jakości życia w małych i średnich miastach UE, umożliwiając partnerom przejście przez erę transformacji cyfrowej.

3. Konkurencyjność Małych i Średnich Przedsiębiorstw

iPlace

Amarante (PT)
- Balbriggan (IE)
- Pori (FI)
- Pärnu (EE)
- Grosseto (IT)
- Gabrovo (BG)
- Heerlen (NL)
- Kočevje (SI)
- Medina del Campo
(ES)

- Saldus (LV)

Sieć ta ma na celu stworzenie 10 różnych i unikatowych, trwałych strategii rozwoju gospodarczego, ukierunkowanych na specyficzne nisze, generujące ekosystemy miejskich innowacji. Partnerzy Sieci skoncentrują się na pogłębieniu zrozumienia swoich lokalnych atutów ekonomicznych i opracowaniu strategicznych metod ożywienia swoich gospodarek, przystosowania miasta do następnej generacji gospodarki i przyszłych zmian gospodarczych, ustanawiając podstawy metodologiczne dla generowania prężnych miast.

Tourism Friendly Cities

Genoa (IT)
- Braga (PT)
- Rovaniemi (FI)
- Venice (IT)
- Utrecht (NL)
- Kraków (PL)
- Cáceres (ES)
- Druskininkai (LT)
- Dún Laoghaire Rathdown (IE)
- Dubrovnik Development Agency (HR)

Sieć ma na celu zbadanie sposobu, dzięki któremu turystyka może być zrównoważona w miastach średniej wielkości, w zakresie zmniejszenia negatywnego wpływu na dzielnice i obszary, w których rozwinęły się różne rodzaje turystyki. Aby osiągnąć ten ambitny cel, projekt stworzy zintegrowane i włączające strategie, które pomogą utrzymać równowagę między potrzebami społeczności lokalnej pod względem jakości życia i dostępności do usług oraz wypromują zrównoważony rozwój obszarów miejskich na poziomie środowiskowym, społecznym i gospodarczym.

4. Gospodarka nisko-węglowa w każdym sektorze

Urb-En Pact

Clermont Auvergne Metropole (FR)
- Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (PL)
- CIM Alto Minho (PT)
- Rouen Normandie Metropole (FR)
- Elefsina (EL)
- Galati (RO)
- Palma di Montechiaro (IT)
- Tampere EcoFellows (FI)

Władze lokalne miast partnerskich tej Sieci przyjmują ambitny cel, jakim jest osiągnięcie zużycia energii na poziomie zerowym netto w ciągu najbliższych 30 lat. Dlatego celem projektu jest zdefiniowanie lokalnych planów działania, mających sprawić, iż miasta sieci staną się terytoriami zerowymi-netto energetycznie (ZNE). Ma to się stać poprzez produkcję i dostarczanie produkowanej lokalnie energii z odnawialnych i regulowanych źródeł. Tym samym wdrożona zostanie pętla energetyczna, gromadząca wszystkich interesariuszy tej gałęzi gospodarki o obiegu zamkniętym, w szczególności konsumentów na obszarze metropolitalnym i wokół niego.

Zero Carbon Cities
(wcześniej ZCC)

Manchester (UK)
- Bistrita (RO)
- Zadar (HR)
- Modena (IT)
- Frankfurt am Main (DE)
- Tartu (EE)
- Vilvoorde (BE)

Sieć będzie budować potencjał miast w zakresie ustalania celów redukcji emisji dwutlenku węgla w oparciu o dowody naukowe oraz przy sporządzaniu Planów Działania na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) zgodnych z porozumieniem paryskim w sprawie zmian klimatu. Współpracując w gronie 7 miast w celu przyjęcia różnych podejść do celów i kalkulacji emisji dwutlenku węgla w oparciu o dowody naukowe, Sieć podejmie się budowy potencjału wspierającego działania lokalne i powołania zintegrowanego planu działania oraz wywierania wpływu na miasta-sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów.

5. Ochrona środowiska i efektywność zasobów

RiConnect

Barcelona Metropolitan Area (ES)
- Porto Metropolitan Area (PT)
- Krakowski Obszar Metropolitarny (PL)
- Paris Metropolitan Area (FR)
- Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot (PL)
- Amsterdam Region (NL)
- Transport for Greater Manchester (UK)
- Thessaloniki Major Development Agency (EL)

Sieć ma na nowo przemyśleć, przekształcić i zintegrować infrastrukturę mobilności w celu ponownego połączenia ludzi, dzielnic, miast i obszarów naturalnych. Sieć stworzy odpowiednie strategie planowania, procesy, instrumenty i partnerstwa, wspierające transport publiczny i aktywną mobilność. Równocześnie wpłynie na zmniejszenie efektów zewnętrznych i odblokowanie możliwości rewitalizacji miast, mając na celu zmianę ich struktury przestrzennej i postrzeganie przez mieszkańców oraz stworzenie bardziej zrównoważonej, sprawiedliwej i atrakcyjnej metropolii.

URGE

Utrecht (NL)
- Riga (LV)
- Oeste CIM (PT)
- Copenhagen (DK)
- Granada (ES)
- Munich (DE)
- Kavala (EL)
- Prato (IT)
- Nigrad (SI)

Sieć ma na celu opracowanie zintegrowanej polityki miejskiej dotyczącej obiegu zamkniętego w sektorze budowlanym - głównego konsumenta surowców - ponieważ istnieje w tym zakresie luka w wiedzy. Rezultatem będzie dogłębne zrozumienie tematu i stworzenie pierwszego planu metodologii, która pozwoli na szeroką integrację podejścia gospodarki w obiegu zamkniętym z dużymi zadaniami konstrukcyjnymi, przed którymi stoi partnerstwo URGE. URGE przyspiesza tym samym przejście do gospodarki w obiegu zamkniętym.

Healthy Cities

Vic (ES)
- Anyksciai (LT)
- Bradford (UK)
- Alphen aan den Rijn (NL)
- Falerna (IT)
- Farkadona (EL)
- Loulé (PT)
- Pärnu (EE)
- Malta Planning Authority (MT)

Ta sieć ma na celu zgłębienie powiązań pomiędzy zdrowiem a środowiskiem miejskim, zaplanowanie działań skupiających się na poprawie stanu zdrowia publicznego, a także opracowania szczegółowej oceny wpływu tych działań na nie. Planowanie przestrzenne może stać za poprawą stanu zdrowia publicznego z wielu powodów, a ta sieć miast odnosi się do wielu wymiarów i podejść w tym zagadnieniu: zielone obszary, mobilność, spójność społeczna i promocja sportu to tylko niektóre przykłady.

KAIRÓS

Mula (ES)
- Belene (BG)
- Cesena (IT)
- Malbork (PL)
- Roskilde (DK)
- Heraklion (EL)
- Šibenik (HR)
- Ukmergè (LT)

 

Nadrzędnym celem tej Sieci jest zainicjowanie zmiany, która będzie prowadzić miasta partnerskie od zdegradowanych przestrzeni i poczucia beznadziei w kierunku regeneracji i przyjęcia pozytywnej wizji przyszłości. Wzmocni dziedzictwo kulturowe będących w złym stanie miast historycznych poprzez opracowanie strategii rozwoju małych i średnich miast europejskich na rzecz integracji i spójności gospodarczej i społecznej oraz zrównoważonemu rozwojowi miast. Sieć wspiera międzynarodową wymianę doświadczeń w celu przetestowania innowacyjnej ramy dla polityki, łączącej zasady zintegrowanego podejścia z rzeczywistym celem transformacji.

Resourceful Cities
(wcześniej UrbReC)

The Hague (NL)
- Bucharest 3rd district (RO)
- Ciudad Real (ES)
- Mechelen (BE)
- Cáceres (ES)
- Patras (EL)
- Oslo (NO)
- Opole (PL)
- Vila Nova Famalicão (PT)
- Zagreb (HR)

Sieć ta ma na celu rozwój nowej generacji miejskich centrów zasobów, aby powiększać pozytywne gospodarcze, środowiskowe i społeczne oddziaływanie na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Ułatwi to zapobieganie powstawaniu odpadów, ich ponowne wykorzystanie, naprawę i recykling. Ośrodki te będą pełnić również funkcję punktów kontaktowych dla obywateli, nowych firm, naukowców i sektora publicznego, powodując domykanie obiegu zasobów na poziomie lokalnym.

FOOD CORRIDORS
(wcześniej Rurban Food)

Coimbra Region (PT)
- Alba Iulia (RO)
- Córdoba (ES)
- Larissa (EL)
- Szécsény (HU)
- Bassa Romagna Union (IT)
- Tartu Tartumaa Arendusselts (EE)
- BSC Kranj and Gorenjska (SI)

Aktualne doświadczenia sugerują, że konieczne jest promowanie przejścia na systemy żywnościowe oparte na zasobach regionalnych. Sieć zachęca do tworzenia sieci miast zaangażowanych w tworzenie planów żywnościowych, które łączą obszary miejskie z podmiejskimi, a następnie ułatwiają ponowne zafunkcjonowania połączeń miejsko-wiejskich. Podejście to umożliwia powstawanie, mających uzasadnienie ekonomiczne środowisk produkcyjno-konsumpcyjnych, społecznego i środowiskowego zrównoważenia zintegrowanego z politykami rozwojowymi.

Health&Greenspace

Hegyvidék 12th district of Budapest (HU)
- Espoo (FI)
- Limerick (IE)
- Messina (IT)
- Breda (NL)
- Poznań (PL)
- Santa Pola (ES)
- Suceava (RO)
- Tartu (EE)

W odpowiedzi na różne zagrożenia dla zdrowia związane z szybką urbanizacją i zagęszczaniem miast, sieć ma na celu wsparcie prozdrowotnego rozwoju i zarządzania wysokiej jakości zieloną infrastrukturą miejską, zaprojektowaną z myślą o korzyściach dla zdrowia i dobrego samopoczucia obywateli w całej Europie. Sieć stosuje podejście holistyczne, odnoszące się do głównych funkcji zielonej infrastruktury miejskiej, która przynosi korzyści zdrowotne i społeczne.

7. Zrównoważony transport

Space4People

Bielefeld (DE)
- Arad (RO)
- Badalona (ES)
- Nazaré (PT)
- Turku (FI)
- Guía de Isora (ES)
- Panevèžys (LT)
- Saint-Germain-en-Laye (FR)
- Sérres (EL)
- Valga (EE)

Sieć poprawia ilość i jakość atrakcyjnych przestrzeni publicznych na obszarach miejskich. W tym celu zajmuje się głównie wykorzystaniem przestrzeni publicznej w transporcie w 3 aspektach: poprawą doświadczenia użytkownika i wzbogacaniem sieci komunikacyjnych i przestrzeni dla pieszych, rozbudowaniem mieszanych węzłów intermodalnych kierujących do centrów miejskich, a także zmniejszeniem i optymalizacją parkowania w miejscach publicznych. Projekt stosuje podejście zorientowane na użytkownika, wykorzystując ich (użytkowników) oceny i kreatywność w stosunku do przyszłego wykorzystywania przestrzeni publicznych.

Thriving Streets

Parma (IT)
- Antwerp (BE)
- Igoumenitsa (EL)
- Klaipèda (LT)
- Nova Gorica (SI)
- Oradea (RO)
- Santo Tirso (PT)
- Radom (PL)
- Southwark London Borough (UK)
- Debrecen Economic Development Centre (HU)

Sieć zajmuje się wąskimi gardłami, które wciąż są w systemach komunikacyjnych większości miast. Projekt skupi się na korzyściach gospodarczych i społecznych płynących ze zrównoważonej mobilności, bardziej niż na już powszechnie wykazanych korzyściach dla środowiska. Sieć udowadnia, że praca nad rozwojem lokalnym i sieciami społecznymi na poziomie dzielnicy może odblokować ukryte zapotrzebowanie na zwiększenie mobilności w miastach, a tym samym działać jako czynnik sprzyjający zmianie zachowań w kierunku bardziej prężnych / rezylientnych i żywotnych dzielnic.

8. Ochrona miejsc pracy i efektywne wykorzystanie zasobów

SIBdev

Heerlen (NL)
- Aarhus (DK)
- Baia Mare (RO)
- Fundão (PT)
- Kecskemét (HU)
- Pordenone (IT)
- Zaragoza (ES)
- Võru Development Centre (EE)

Celem sieci jest zbadanie, w jaki sposób można wykorzystać wpływ społecznych więzi w celu poprawy świadczenia usług publicznych w takich dziedzinach, jak zatrudnienie, starzenie się społeczeństwa i imigracja. Świadczenie usług jest często utrudnione przez rozdrobnione i niewydolne agencje i budżety, krótkoterminowość finansową i polityczną, awersję do ryzyka i trudności we wprowadzaniu zmian. Wykorzystanie wpływu więzi społecznych jest obiecującym podejściem, które łagodzi te problemy, poprzez wzmacnianie współpracy, profilaktyki i innowacji.

9. Społeczna inkluzja and przeciwdziałanie pauperyzacji

ROOF

Ghent (BE)
- Braga (PT)
- Glasgow (UK)
- Thessaloniki (EL)
- Liège (BE)
- Odense (DK)
- Poznań (PL)
- Toulouse Metropole (FR)
- Timisoara Department of Social Assistance (RO)

Projekt ma na celu wyeliminowanie bezdomności poprzez innowacyjne rozwiązania mieszkaniowe realizowane na poziomie miast. Będzie służył wymianie wiedzy na temat tego, jak zbierać dokładne dane i jak dokonać koncepcyjnego przejścia od radzenia sobie z powierzchownymi aspektami bezdomności do jej faktycznego wyrugowania, z wykorzystaniem mechanizmów Housing First i Housing Led. Sieć poprowadzi miasta partnerskie w kierunku Zintegrowanych Lokalnych Planów Działania związanych z długoterminowym celem strategicznym jakim jest wyeliminowanie problemu bezdomności.

ActiveCitizens

Agen (FR)
- Bistrita (RO)
- Cento (IT)
- Dinslaken (DE)
- Hradec Králové (CZ)
- Santa Maria da Feira (PT)
- Saint-Quentin (FR)
- Tartu (EE)

Celem sieci jest ponowne przemyślenie miejsca obywatela w systemie zarządzania lokalnego poprzez znalezienie równowagi między demokracją przedstawicielską a demokracją uczestniczącą. Ta sieć europejskich małych i średnich miast, o podobnych oczekiwaniach i wyzwaniach, uwzględni nowe narzędzia cyfrowe w realizacji celów projektu, ale weźmie też pod uwagę temat obywateli o mniejszym dostępie do nich.

Access

Amsterdam (NL)
- Dublin (IE)
- Lisbon (PT)
- Riga (LV)
- Sofia (BG)
- Tallinn (EE)
- Vilnius (LT)
- London Greater Authority (UK)

Sieć odnosi się do roli i znaczenia włączających polityk kulturalnych. Wyzwaniem dla ośmiu miast partnerskich w tej Sieci Planowania Działań jest to, że kultura nie wzbogaca ani nie wzmacnia wszystkich ludzi równomiernie. Musimy lepiej zrozumieć nasze społeczności, aby zaangażować wszystkich obywateli naszych miast. Zidentyfikowaliśmy cztery tematy, nad którymi będziemy pracować, co pozwoli nam lepiej zrozumieć ten problem i wesprze nas w docieraniu do wszystkich grup ludności w miastach z zachodu, wschodu i południa Europy uczestniczących w tej sieci.

Genderedlandscape

Umeå (SE)
- Frankfurt am Main (DE)
- Panevèžys (LT)
- Trikala (EL)
- La Rochelle (FR)
- Barcelona Activa SA (ES)
- Celje JZ Socio (SI)

Tworzenie warunków wspierania równości płci poprzez całościowe zrozumienie sposobu w jaki nierówność jest w określonym miejscu tworzona. Sieć Planowania Działań skupić się ma na wymianie informacji na temat wyzwań przed którymi stoją miasta, związanymi ze zrozumieniem nierówności płci, pojmowanej ogólnie, ale ujawniającej się lokalnie.

10. Edukacja, umiejętności i uczenie się przez całe życie

Cities4CSR

Milan (IT)
- Bratislava (SK)
- Budaörs (HU)
- Guimarães (PT)
- Molina de Segura (ES)
- Nantes Metropole (FR)
- Rijeka (HR)
- Kekava (LV)
- Sofia (BG)
-Vratsa (BG)

Poprzez intensywne budowanie potencjału podmiotów lokalnych sieć poprawi współpracę między gminami, przedsiębiorstwami i wspólnotą obywateli w celu promowania zrównoważonych, integracyjnych i innowacyjnych zmian miejskich. Projekt ma na celu zwiększenie roli i wartości dodanej działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa w zakresie CSR na poziomie lokalnym, na rzecz rewitalizacji miast i innowacji społecznych ze szczególnym naciskiem na edukację, mając na uwadze pełniejsze uwzględnienie niezaspokojonych potrzeb lokalnej społeczności.