You are here

4 pravidla pro zlepšování schopností představitelů měst

Edited on

26 August 2019
Read time: 4 minutes

Zjistěte, jak URBACT pomáhá městům pracovat integrovaným a participativním způsobem.

Report z URBACT Campus

Cílem programu URBACT je zlepšovat schopnost měst pracovat integrovaným a participativním způsobem prostřednictvím partnerských sítí, výměny zkušeností, vzděláváním, akčním plánováním a implementačními a přenosovými procesy. OP URBACT také poskytuje probíhajícím sítím nástroje a školení přizpůsobené na míru jejich potřebám.

Pro tyto účely se od dubna do června letošního roku uskutečnila řada dvoudenních workshopů s názvem URBACT Campus. Cílem těchto URBACT Campusů bylo umožnit městům zapojeným do Sítí přenosu sdílet dobrou praxi, praktické znalosti a experimentovat s novými pracovními metodami.

Každý Campus se konal na celostátní nebo nadregionální úrovni se zapojením Národních kontaktních míst OP URBACT, která zasedání připravila a zapojila všechna města v příslušném členském státě.

 

4 bloky s různými cíli a výsledky

1. den: Jak pracovat integrovaným a participativním způsobem a odstraňovat překážky v přenosu dobré praxe.
Během diskusí formou metody „World Café“ byly identifikovány nejvýznamnější překážky a účastníci lépe porozuměli procesu přenosu a získali dovednosti potřebné pro řešení problémů.

2. den: Důležitost reflexe, získávání a sdílení znalostí a technik facilitace.
Cvičení zahrnovala tzv. prolamování ledu, skupinové hodnocení integrovaných přístupů, analýzu zúčastněných stran a vytváření krátkých videí. Spousta času byla věnována neformálnímu vytváření sítí a konverzacím, které začaly při pracovních sezeních a pokračovaly dlouho do přestávek.

Po rozsáhlé revizi všech 15 URBACT Campusů jsme shromáždili zpětnou vazbu od 296 účastníků.

Jaké byly výsledky a co jsme se naučili?

Učení praxí

Pro experty z měst je velmi přínosný kombinovaný interaktivní trénink umožňující praktické testování nástrojů, které mohou zapojení aktéři přímo využít na místní úrovni. Campus poskytl příležitost vyzkoušet si analýzu stakeholderů na mapě, která zachycovala jejich roli v projektu, a vytvořit „vox pops“ pomocí kontrolních seznamů. Učení praxí je efektivnější a také dodává důvěru potřebnou pro vedení aktivit na místní úrovni. 

Spoluvytváření je výzvou

Ve všech členských státech a ve všech skupinách bylo pro města největší výzvou řízení místní skupiny, v rámci níž by se zúčastnění aktéři skutečně zapojovali do procesu spoluvytváření výstupů. Participativní práce vyžaduje nové dovednosti, což může být náročné na čas i zdroje.

Běžné problémy jsou spojené se složením skupiny, nereagujícími partnery, udržováním dynamiky a zapojením rozhodujících činitelů. Během Campusu proto experti sdíleli způsoby, jak zapojit různé skupiny a jednotlivce, udržovat zájem a pořádat relevantní a přitom záživná setkání.

Mezi nejdůležitější poznatky patřil včasný kontakt se všemi zúčastněnými stranami na začátku procesu, který je potřebný pro sdílení vize, cílů a stanovení pravidel, a spočívá v komunikaci závazků i výhod. Užitečné je také jednoduchým a jasným způsobem vysvětlit, jak mohou zapojení partneři hrát v projektu aktivní roli.

Prohloubení našeho porozumění problematice integrovaného přístupu

Důležitou potřebou všech urbánních expertů je zlepšit chápání konceptu integrovanosti a co v praxi znamená pracovat integrovaným způsobem. Účastníci Campusu dostali kontrolní seznam typů integrace – jako je politika, sektor a území – pro určení vhodnosti pro přenos zkušeností a sdílení jejich dosavadních zkušeností. Většina měst již dosáhla dobrých výsledků v rámci horizontální nebo sektorové integrace, neboť do místní skupiny začlenili zástupce různých organizací a různých částí obce a integrovali jejich perspektivy a priority. Kontrolní seznam však připomněl účastníkům, aby při integraci politik i nadále přemýšleli o jiných oblastech mimo jejich primární zaměření. Například by měli zvážit potenciální dopady na životní prostředí u ekonomického nebo sociálního projektu. Možným vhodným opatřením je pozvat na schůzky ad hoc specializované hosty, jako odborníky na odolnost vůči změně klimatu, gender či zadávání veřejných zakázek. Skupina tak bude moci přemýšlet napříč různými oblastmi a ujistí se, že přinejmenším neúmyslně nezpůsobují negativní důsledky, ale potenciálně také najde nové příležitosti. Toto cvičení vedlo k lepšímu pochopení teorie konceptu integrace a aplikace integrovaného přístupu pro zdokonalení místního plánu.

Více národních sítí, prosím!

Kromě zlepšování schopností pomohl URBACT Campus také ve vytváření komunitních a národních sítí. Potvrdilo se, jak důležité je poskytnout příležitosti pro výměnu zkušeností na vnitrostátní úrovni. Účastníci velmi ocenili, když se dozvěděli, co dělají jiná města ve stejné zemi, a to včetně problémů, které se liší od jejich vlastních. Polská města si po Campusu v Lodži dokonce vytvořila prostor na Basecampu pro výměnu zkušeností. Existuje tak vysoká poptávka po dalších setkáních na národní úrovni, které by propojily města za účelem sdílení informací a zkušeností.

"V rámci kampusu jsem se dozvěděl, co to je metoda URBACT, a to konkrétně metodika pro Síť přenosu a jaké využívá nástroje. Naučil jsem se různé způsoby sdílení a jeho hodnotu v rozličných projektech. Oceňuji participativní metodiku a způsob, jakým byly nástroje OP URBACT uvedeny do praxe, interakci a motivaci skupiny, a také získané znalosti," hodnotil účastník Campusu v portugalském městě Braga.

URBACT Campus v číslech

  • 15 školících Campusů
  • 141 měst
  • 447 jednotlivých účastníků
  • 25 zastoupených zemí
  • 49% se poprvé účastnilo události URBACT
  • celková úroveň spokojenosti více než 4 z 5

Clémentine Gravier, koordinátorka iniciativy a budování kapacit URBACT, uzavírá: "URBACT Campus byl skvělou příležitostí k rozšíření znalostí pro všechny zúčastněné osoby: účastníky, školitele, Národní kontaktní místa OP URBACT a Sekretariát programu. Vždy je zajímavé vidět, že navzdory práci v různých oblastech a v různých národních kontextech čelí odborníci ve městech stejným překážkám, a to zejména při realizaci participativních způsobů práce. Je proto velmi přínosné jim poskytnout příležitosti ke spojování, k výměně zkušeností a ke vzájemnému obohacení a umožňuje nám to objevovat nová řešení."

 

Více o jednotlivých Campusech v národních jazycích: