You are here

Ansökningsomgången för goda exempel är öppen!

Edited on

19 December 2016

Mellan 5 december och 31 mars är det möjligt att skicka in ett exempel på hur din stad har arbetat med integrerad hållbar stadsutveckling. Efter ansökningsomgångens slut kommer de bästa exemplen att väljas ut och städerna som står för exemplen får titeln URBACT Good Practice City

Timeline1

 

Vad handlar ansökningsomgången om?

Europa är ett urbant samhälle då 75 % av medborgarna bor i urbana områden. Städerna är platsen där lösningarna på många av de miljömässiga, ekonomiska och sociala problemen kan finnas. Som ett svar på detta har EUs finansieringsprogram för perioden 2014-2020 riktat resurser till urbana områden och EUs Urbana agenda http://urbanagendaforthe.eu/  identifierar prioriteringarna. I Europa finns det städer som delar problem. URBACT har under ett decennium investerat i nätverk för att tackla utmaningar baserat på URBACT metoden.

Under september 2017 kommer URBACT att lansera överföringsnätverk för första gången. Innan dess öppnar URBACT en ansökningsomgång för goda exempel. De städer vars exempel är bäst kommer utses till URBACT Good Practice City. De städer som utsågs URBACT Good Practice Cities är uppmuntrade till att delta i överföringsnätverken.

Vem kan söka?

Städer/kommuner och andra lokala offentliga organisationer från EUs 28 medlemsländer samt Norge och Schweiz.

För vad kan vi söka?

Städerna som utses till URBACT Good Practice City får följande hjälp:

 • Städerna kommer att visas upp som ett gott exempel för flera olika publiker intresserade av integrerad hållbar stadsutveckling.
 • PR-aktiviteter så som publikationer, en dedikerad hemsida, möjligheter att presentera sitta arbete på nationell nivå t.ex. genom den nationella kontaktpunkten för Sverige

 • Att städerna bli ambassadörer för integrerad hållbar stadsutveckling under URBACT-events och kapacitetsbyggande seminarier inklusive aktiviteter relaterade till EUs Urbana agenda genom videos och andra visuella kommunikationssätt.

URBACT Good Practice Cities erbjuds också möjligheterna att:

 • Dela sina erfarenheter inom ramen för överföringsnätverk. Det innebär att t.ex. leda och guida andra i förståelsen, anpassningen och återanvändningen av goda exempel.

 • Att utveckla och förfina sina egna metoder genom peer reviews och genom hjälp av en URBACT-expert.

Era lärdomar får en vidare erkännande över Europa och världen och därmed ökar också din stads synlighet i arenan för hållbar stadsutveckling och bland URBACT partners så som EU-kommissionen, Urban Innovative Actions, den Europeiska investeringsbanken, FNs HABITAT osv.

När kan vi söka?

Ansökningsomgången öppnar 5 december 2016 och stänger 31 mars 2017 klockan 00:00.

Vad är viktigt att veta?

 • Ansökan ska lämnas in på engelska.

 • Ansökan lämnas in elektroniskt via URBACTs ansökningsportal http://urbact.eu/goodpracticecall

 • Genom att lämna in en ansökan kan du bli tillfrågad (om din ansökan blir utvald) att delta i PR-aktiviteter som organiseras av URBACT-sekretariatet och ni accepterar att er metod och arbetssätt kommer att publiceras och uppmärksammas i digitala och tryckta URBACT-material.

 • Alla som lämnar in ansökningar kommer att tillfrågas om de är dedikerade till att överföra deras goda exempel i ett URBACT Överföringsnätverk. Detta är inte ett formellt kriterium för urval, men URBACT-programmet siktar på att få ett högt antal städer som är villiga att leda ett överföringsnätverk.

 • Det är tillåtet att lämna in mer än en ansökan, men en stad kan inte vara lead partner i mer än ett överföringsnätverk.

Vilka krav villkor eller andra regler finns?

Kriterierna som ligger till grund för bedömningen är:

 • Det goda exemplet är relevant
  - Är det goda exemplet kopplat till de stora utmaningar som städer har?
  ​- Vilka lösningar föreslås?

 • Det goda exemplet ligger i linje med principerna för integrerad och hållbar stadsutveckling
  - Hur bygger det goda exemplet på integrerad hållbar stadsutveckling för att lösa de urbana utmaningarna?
  - Finns det en dokumenterad öppen process i det goda exemplet som bjuder in relevanta intressenter i projektutvecklingen och genomförandet av aktiviteterna.

 • Dokumenterade erfarenheter
  - ​Hur är det goda exemplet dokumenterat?
  - ​Vilken förändring har det goda exemplet åstadkommit?
  - ​​Har resultaten utvärderats och dokumenterats av en obunden/extern utvärderare?

 • Överföringsmöjligheter
  - Är det goda exemplet intressant för andra Europeiska städer?
  - Är det goda exemplet kopplat till någon specifik nationell myndighet eller policyområde?
  - Finns det möjligheter att anpassa metoden för att den ska passa andra städers förutsättningar?
  - Vad kostar implementeringen av det goda exemplet och hur finansierades det av din stad?
  - Är det goda exemplet långsiktigt hållbart? Pågår det fortfarande i er stad?

Läs även:

 • URBACT III operationella program

 • URBACT III programmanual, särskilt;
  - Faktablad 1 – URBACT-programmet
  - Faktablad 2C – Överföringsnätverk

Alla dokument, mallar, och länkar för ansökan finns på URBACTs hemsida http://urbact.eu/goodpracticecall

Hur ansöker vi?

Ansökan lämnas in elektroniskt via URBACTs ansökningsportal http://urbact.eu/goodpracticecall
Se URBACTs hemsida http://urbact.eu/goodpracticecall för mer information om hur ansökningsförfarandet går till.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Ansökningarna kommer bedömas av en utvärderingspanel enligt de kriterier som finns under Vilka krav, villkor eller andra regler finns?
Panelen består av:

 • URBACT-programexperter

 • Tjänstemän vid URBACT-sekretariatet

 • Obundna, externa rådgivare

Bedömningen kommer vara färdig i slutet av maj 2017.
När bedömningen är färdig så överlämnas de ansökningar som gått vidare till övervakningskommittén för URBACT för ett godkännande.

Kontakt

För frågor till URBACT-sekretariatet om utlysningen så kan ni kontakta dem via följande mailadress: goodpracticecall@urbact.eu
För kontakt med den Nationella kontaktpunkten för URBACT i Sverige, ring eller maila till:

Lorraine Jonis, Tillväxtverket
lorraine.jonis@tillvaxtverket.se
tel: 08-681 65 88

Niels Boye, Tillväxtverket
niels.boye@tillvaxtverket.se
tel: 08-681 65 57