You are here

Apstiprināti 23 rīcības plānošanas tīklu projekti!

Edited on

11 May 2020
Read time: 2 minutes

URBACT programmas Uzraudzības komiteja apstiprināja 23 sadarbības tīklu projektus 2. posmam, t.sk. arī 6 projektus ar Latvijas partneru dalību: ACCESS – Rīga, Cities4CSR – Ķekava, DI4C – Ventspils Digitālais Centrs, IoTxChange – Jelgavas novads, iPlace – Saldus, URGE – Rīgas enerģētikas aģentūra.

 

 

 

 

 

Īsumā par katru projektu ar Latvijas partneru dalību šeit.

23 sadarbības tīklos piedalās 199 projekta partneri no 26 valstīm. Interesants fakts, ka no 199 partneriem lielākā daļa ir no mazāk attīstītajiem (49.75%) un pārejas (transition) reģioniem (8.54%).

Partneru ģeogrāfiskais izvietojums

Tematu izvēle

Rīcības plānošanas tīklu projekti varēja izvēlēties jebkuru no 10 piedāvātajiem URBACT Tematiskajiem Mērķiem (TO):

 1. Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas
 2. Piekļuve IKT un to izmantošana
 3. MVU konkurētspēja
 4. Zema oglekļa ekonomika visās nozarēs
 5. Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām un riska novēršanu un pārvaldību
 6. Vides aizsardzība un resursu efektivitāte
 7. Ilgtspējīgs transports
 8. Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte
 9. Sociālā iekļaušana
 10. Izglītība, prasmes un mūžizglītība.

Interesanti, ka neviens neizvelējas TO5 tematu – veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām un riska novēršanu un pārvaldību. Savukārt 9 no 23 projektiem ietilpst TO4 un TO6, kas attiecas uz vides tēmām, un vēl divi tīkli izvēlējās TO7, kas koncentrējas uz ilgtspējīgu transportu. Tas liecina par skaidru pilsētu interesi par jautājumiem saistītiem ar vides ilgtspējību.

Temata izvēles apkopojums

Kā tad tika vērtēti visi 23 rīcības plānošanas tīklu projekti?

Katrs projekts tika vērtēts pēc 5 kritērijiem:

 1. Atbilstība tēmai/temats/politikas jautājuma risinājums (10%)
 2. Partnerības kvalitāte un atbilstība (30%)
 3. Piedāvātās metodoloģijas un aktivitāšu kvalitāte (30%)
 4. Projektu vadīšana un ekspertīze (15%)
 5. Priekšlikuma saskaņotība un pievienotā vērtība (15%)

Kopumā bija 7 pieteikumi ar vērtējumu „teicami” un 16 pieteikumi ar vērtējumi „ļoti labi”. Līdz ar to visiem 23 rīcības plānošanas tīklu projektiem ir augsta kvalitāte. .

Tālākā rīcība

No 2020. gada maija līdz 2022. gada augustam rīcības plānošanas tīkli koncentrēsies uz apmaiņu un mācīšanos starp partneru pilsētām, izmantojot URBACT metodes pieeju un dažādus mācību līdzekļus. Katru projektu atbalstīs starptautiskie eksperti, cenšoties palielināt potenciālu un sniegt tematisko atbalstu. Katrā pilsētā vietējā URBACT grupa (URBACT Local Group) kopīgi izstrādās savu individuālo visaptverošo Rīcības plānu turpmākai īstenošanai uz vietas.

Apsveicam apstiprināto projektu partnerus!

Novēlam veiksmi projektu īstenošanā.

 

Rakstu sagatavoja:

Anastasija Bizjajeva

URBACT Nacionālais kontaktpunkts