You are here

Arī citās INTERREG programmās strādā pie integrētas pilsētattīstības plānošanas projektiem..

Edited on

30 October 2017
Read time: 3 minutes

“Dzīva pilsēta” – pievilcīga un patīkama vide iedzīvotājiem, uzņēmējiem un studentiem. Par pilsētattīstības tēmas aktualitātēm INTERREG Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas projektos Latvijā raksta Ilze Legzdiņa (Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas Nacionālais kontaktpunkts Latvijā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija).

Kā veidot veiksmīgu pilsētu? Kā īstenot integrētu pilsētas plānošanu un uzlabot pilsētvidi, atdzīvinot pilsētas, atjaunojot un attīrot pamestas rūpnieciskas teritorijas? Šī gada oktobrī Rīgā norisinās vairāki pasākumi, kuros uzmanība tiek pievērsta tieši šīm tēmām.

No 4. līdz 6.oktobrim notika Livable City Forum Riga, kura ietvaros norisinājās Šmēlinga konference. To organizēja Rīgas pilsētas arhitekta birojs sadarbībā ar Live Baltic Campus projektu. Konferences galvenā tēma - kā veidot veiksmīgu pilsētu, uzsvaru liekot uz pilsētplānošanu zināšanu ekonomikā. Vietēja un starptautiska līmeņa runātāji konferencē uzsvēra augstskolu nozīmīgumu reģionu attīstībā. Pilsētas attīstības ekonomists no Nīderlandes Karalistes Vilems van Vindens (Willem van Winden) atzīmēja, ka reģioni, kuros atrodas augstskolas ir ieguvēji, nodēvējot augstskolas par reģiona ekonomikas “spēkstacijām”, jo tās piesaista augsta līmeņa akadēmiķus un praktiķus attīstības un inovāciju izpētes jomā. Šāds arī ir projekta Live Baltic Campus mērķis: attīstīt akadēmiskās pilsētiņas kā inovāciju centrus, radot labāku pilsētvidi uzņēmumiem un iedzīvotājiem.

Saskaņā ar Rīgas Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam Daugavas kreisajā krastā iepretim Vecrīgai tiek plānots zinātnes un inovāciju centrs jeb ZIC. Šobrīd šajā teritorijā jau darbojas tādi nacionālas nozīmes objekti kā Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Universitātes Akadēmiskais centrs. Lai to izveidotu par integrētu akadēmisko pilsētiņu, Latvijas Universitāte un Rīgas plānošanas reģions, kas ir projekta Live Baltic Campus Latvijas partneri, ir izvirzījuši divus galvenos izpētes virzienus: pirmkārt, Mūkusalas teritorijas mobilitāte un pieejamība, tai skaitā integrēta sabiedriskā transporta plūsma, riteņbraucēju un gājēju celiņu izbūve, un, otrkārt, universitātes sadarbības iespējas ar dažādām tautsaimniecības nozarēm un uzņēmumiem un to iekļaušana Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā. Šobrīd tiek veikta situācijas analīze un apzinātas iespējas, un apkopotie priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai tiks iesniegti izvērtēšanai Rīgas domes Satiksmes departamentam un Pilsētas attīstības departamentam, VAS “Latvijas Dzelzceļš”, Rail Baltica, un citām iesaistītajām pusēm.

Savukārt 10.oktobrī Rīgā norisinājās Baltic Urban Lab projekta partneru un iesaistīto pušu tikšanās. Šī projekta mērķis ir atdzīvināt degradētās teritorijas pilsētās, balstoties uz integrētu plānošanu un partnerības modeli. Tikšanās laikā Latvijas partneris – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (RDPAD) – iepazīstināja klātesošos ar izvēlēto pilotteritoriju: Mūkusalas daļu, ko ietver Mūkusalas, Bieķensalas un Jelgavas iela un dzelzceļš. Lai īstenotu projektu, RDPAD ir piesaistījis triju Latvijas augstskolu – Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskā Universitātes un Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas – studentus, kuri kopā ar vadītājiem izstrādās attiecīgās Mūkusalas teritorijas telpiskās attīstības vīziju, ietverot gan teritorijas apbūves veidu un funkcionalitāti, gan zaļās zonas izveidi.

Mūkusalas teritorijas attīstības koncepcijas izstrādes laikā ir plānoti trīs tematiskie lekciju cikli, no kuriem 20.oktobrī Rīgas tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātē notika pirmais cikls "Pilsētplānošanas attīstības vīzijas un adaptācija jauniem attīstības virzieniem, mājokļu moduļu attīstības iespējas degradētā teritorijā".

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā Mūkusala ir noteikta par prioritātes attīstības zonu, tā paredz, ka “Rīgas centra Daugavas telpa ir nozīmīga, ne tikai skatoties no krasta uz ūdens telpu, bet arī skatoties no ūdens uz krastu [..]. Lai veicinātu šīs telpas integrāciju pilsētas ikdienas dzīvē, nepieciešams izveidot publiskās ārtelpas loku [..].” Šis loks Daugavas kreisajā krastā ietver Mūkusalas promenādi, Nacionālo bibliotēku, AB dambi un Āgenskalna līci.

Pasaulē “Urban Lab” termins nav svešs, un tas ir saistīts ar inovatīvu pilsētvides pārvaldības metožu pielietošanu: tiek pievērsta uzmanība pilsētvides attīstības izaicinājumiem un apzināti potenciālie risinājumi, radot pievienoto vērtību sabiedrības labumam. Viena no “Urban Lab” iezīmēm ir apzināt ietekmētās sabiedrības grupas un tās aktīvi iesaistīt plānošanas procesos, tādējādi tiek ģenerētas inovatīvas idejas un risinājumi. Tiek uzsvērta “radīšana kopā”.

Katram no šiem projektiem ir atšķirīgs fokuss, taču to saskares punkts ir Mūkusala un tās uzlabošanas iespējas, lai tā kļūtu par ilgtspējīgu teritoriju ar kvalitatīvu un patīkamu vidi iedzīvotājiem, uzņēmumiem, un studentiem. Tas ir liels izaicinājumus projektiem. Un, lai projektu rezultātus pilsētas plānošanā iesaistītās puses ņemtu vērā, plānojot un īstenojot šīs teritorijas attīstīšanu, šie saskares punkti varētu kalpot par virzītājspēku projektu īstenošanas gaitā.

Live Baltic Campus un Baltic Urban Lab projekti tiek īstenoti, sadarbojoties partneriem no reģiona valstīm – Somijas, Zviedrijas, Igaunijas un Latvijas – Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam ietvaros, kuras īstenošanas koordināciju Latvijā nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM). Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un tās mērķis ir veicināt ilgtspējīgu reģiona izaugsmi, panākot līdzsvaru starp ekonomikas un vides interesēm, tādējādi uzsvars tiek likts uz reģionālo sadarbību.

Papildus informācija: 

Ilze Legzdiņa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
e-pasts: ilze.legzdina@varam.gov.lv;
tālr.: +371 67026588.