You are here

BeePathNet - včelárstvo v urbanizovanom prostredí

Edited on

12 March 2019

Klemen Strmšnik zdieľa svoje nadšenie v meste Ľubľana pre "zelených dobrovoľníkov" a pretrvávajúci úspech URBACT projektu BeePathNet. Táto partnerská sieť spája šesť európskych miest, ktoré sa snažia o podporu mestského včelárstva. K. Strmšnik sa pýta: "Ak má spoločnosť záujem, môže sa včelárstvo stať súčasťou mestského životného štýlu?"

Európske mestá vplyvom intenzívnej urbanizácie a hospodárskeho rastu čelia o. i. väčšiemu znečisteniu, strate prírodných zdrojov a poklesu biodiverzity. Životné podmienky obyvateľov sa zhoršujú a strácajú dôležitú väzbu s prírodou. Intenzívne používanie pesticídov a insekticídov dramaticky znižuje počet včiel a iných opeľovačov. Tento hmyz poskytuje jednu z najdôležitejších ekosystémových služieb pre cyklus výroby potravín - opeľovanie.

Na druhej strane, produkcia medu zvyšuje povedomie o dôležitosti lokálnych ekologických produktov. Ľudia sa čoraz viac zaujímajú o "princípy zdravého života" a aktívne hľadajú lepšie životné podmienky. Majú záujem o pestovanie vlastných potravín - na balkónoch a strechách alebo v záhradách.

V hlavnom meste Slovinska (Ľubľana, 290 000 obyvateľov) je približne 180 miliónov včiel. Tri štvrtiny z celého územia tvoria pôvodné lesy, lúky a polia, z ktorých 20 % sú chránené oblasti. V meste existuje viac ako 800 fariem a 350 aktívnych včelárov, ktorí udržujú veľmi aktívne spojenie medzi mestom a vidiekom.

V priebehu posledných rokov došlo v Ľubľane k zlepšeniu životných podmienok. Vďaka tomu, mesto získalo niekoľko ocenení. Stalo sa súčasťou rebríčka s názvom "The Global Top 100 Sustainable Destinations" v roku 2017, the "Friendliest Municipality to bees" v roku 2017" a "Green Capital of Europe" v roku 2016.

Znie to pôsobivo, že? Aby sme pochopili úspech "zelenej politiky" v meste, je potrebné vrátiť sa do nedávnej histórie Ľubľany.

Kvalitné životné podmienky výrazne podporili urbanizmus v Ľubľane v 80. a 90. rokoch. So zvyšujúcim sa počtom rodín, ktoré sa sťahovali z centra na predmestie, začalo centrum starnúť a v niektorých prípadoch až degradovať. Podľa prírodných zákonitostí ako napr. "starý" musí vytvoriť priestor pre "nového", Ľubľana vstúpila do nového tisícročia pripravená na obnovu mesta.

Mestský úrad a ľudia s rozhodovacou právomocou počas stretnutí o budúcom rozvoji mesta, pochopili, že "zelená povaha" mesta je výhodou a zároveň príležitosťou pre Ľubľanu. Občania prejavili pozitívnu odozvu na identifikovanú povahu mesta. Kľúčovou rozvojovou politkou bola implementácia novej udržateľnej stratégie "Vízia 2050" s novým územným plánom. Dôkazom úspechu mesta bolo získanie titulu "Zelené hlavné mesto Európy 2016".

Získané ocenenia predstavovali jasný signál úspechu mesta pre občanov. Zároveň tento míľnik poskytol mestu priestor na tvorbu rozsiahlejších projektových zámerov na témy zeleného mestského rozvoja. V nasledujúcich rokoch Ľubľana podporila tvorbu nových koncepcií rozvoja, vrátane záhradníckej činnosti, lesníctva a včelárstva.

V roku 2015, zamestnankyňa mesta Lubľana, Maruška Markovič prišla s myšlienkou mestského včelárstva, teraz koordinátorka URBACT miestnej podpornej skupiny pre projekt BeePathNet. Maruška Markovič hovorí: "Bee Path mal byť malým projektom na podporu cestovného ruchu a mestského včelárstva. Neočakávali sme, že sa to rozvinie na takúto úroveň!" V súčasnosti je Bee Path synonymom pre všetky aktivity spojené s včelárstvom v Ľubľane.

Počas dva a pol ročného trvania projektu boli vytvorené nasledujúce aktivity:

  • SIEŤ partnerov zaoberajúcich sa mestským včelárstvom - poskytuje platformu na diskusiu o výzvach, hľadaní riešení a vývoji nových produktov na dobrovoľnej báze.
  • TURISTICKÝ a VZDELÁVACÍ program, určený na prepojenie mestských včelárov a iných záujmov súvisiacich s včelárstvom, čím prezentuje význam včiel a mestského včelárstva pre návštevníkov.
  • VZDELÁVACÍ program venovaný zvyšovaniu povedomia medzi cieľovými skupinami.
  • "THINK-TANK" a "INKUBÁTOR" pre vývoj nových nápadov v podnikaní s včelárstvom.

Maruška Markovič hovorí: "Logika projektu BEE PATH bola veľmi jednoduchá. Včely žijú v zdravom prostredí. Zachovanie prirodzeného prírodného prostredia v mestských oblastiach Ľubľany umožňuje včelám a iným divokým opeľovačom rozvíjať sa. Zároveň bude podporená ochrana životného prostredia, zachovanie biodiverzity, zabezpečenie kvalitných životných podmienok a zachovanie potenciálu potravinovej sebestačnosti."

Je dôležité si uvedomiť, že takúto politiku, nie je možné realizovať na základe prístupu zhora nadol. Preto bol použitý dobrovoľný prístup zdola nahor: "Začali sme ako malá skupina včelárov, ktorá bola vždy otvorená všetkým zainteresovaným stranám. Ako čas plynul, sieť získavala nových partnerov a dnes zahŕňa vzdelávacie a kultúrne inštitúcie, mimovládne organizácie, podnikateľov, spoločnosti a ostatné zainteresované strany. Nebolo to vôbec jednoduché, ale bolo to správne rozhodnutie!" Dodala Maruška Markovič.

Niekto by mohol tvrdiť, že Ľubľana má priaznivé prírodné podmienky: vysoké percento zelených plôch a dlhú tradíciu včelárstva. Autor tohto článku (Klemen Strmsnik) je však presvedčený, že priaznivé podmienky existujú aj v mnohých ďalších mestách v Európe, ktoré doteraz neidentifikovali svoj rozvojový potenciál.

Maruška Markovič hovorí: "Zásluhou projektu BeePathNet získala Ľubľana URBACT titul mesta s dobrou praxou. Projekt poukázal na fakt, že mesto je na správnej ceste. Do existujúcej skupiny včelárov prichádzajú noví nadšenci ako aj odborníci. Podarilo sa nám pozdvihnúť mestské včelárstvo na novú úroveň. Preto vnímame projekt BeePathNet ako príležitosť nielen pre transfer príkladov dobrej praxe do iných miest ale aj ako možnosť na preskúmanie potenciálu pre rozvoj v spolupráci s našimi partnermi."

Partnerstvo na prenos príkladu dobrej praxe BeePathNet aktuálne spája 6 miest z EÚ - Ľubľanu ako Lead Partnera, Casena (IT) a Bydgoszcz (PL) ako partnera z prvej fázy projektu, Amarante (PT), XII. mestská časť Budapešť (HU) a Nea Propontida (GR) ako partnerov, ktorí sa pripojili až v druhej fáze. Mestá v partnerstve zapojené do projektu BeePathNet zahŕňajú takmer všetky oblasti s rôznymi klimatickými podmienkami pre včelárstvo v EÚ (atlantický, kontinentálny, stredomorský a alpský región). Zároveň zohľadňuje kultúrne a sociálne rozdiely medzi mestami. Neskôr vycházajú na povrch prírodné rozdiely medzi mestami, ktoré zároveň podnecujú tvorbu nových výziev pri prenose príkladu dobrej praxe!

V tejto súvislosti musíme zdôrazniť, že existujú štyri hlavné zložky osvedčených postupov, ktoré budú tvoriť univerzálny koncept prenosu príkladu dobrej praxe BeePathNet:

  • vytvorenie URBACT miestnych podporných skupín vo všetkých partnerských mestách - dobrovoľníci, prístup zdola nahor a proaktívny prístup s cieľom nájsť synergie.
  • vytvorenie priaznivých podmienok pre včelárstvo v mestách - zvyšovanie povedomia cieľových skupín o význame včiel a divokých opeľovačoch, znižovanie "faktoru strachu" občanov, ako aj prekonávanie formálnych a neformálnych prekážok v oblasti včelárstva vo všetkých partnerských mestách.
  • rozvoj "včelích ciest (Bee-Paths)" ako jedna z možností vzdelávania a podpory cestovného ruchu v jednotlivých mestách, ako aj platforiem na podporu včelárov v mestách a podpory produkcie rôznych druhov vedľajších produktov.
  • zabezpečenie udržateľnosti mestského včelárstva prostredníctvom rozvoja strednodobých/dlhodobých rozvojových plánov v jednotlivých mestách.

Projekt BeePathNet umožňuje partnerom ako aj ostatným európskym mestám rozvíjať koncept BEE PATH (včelia cesta). BEE PATH nie je "hotovým produktom". Ide o proces, ktorý sa neustále zdokonaľuje na dennej báze.

Maruška Markovič hovorí: "Váu ... niekedy som prekvapená, s akými nápadmi a možnosťami spolupráce ma informujú členovia BEE PATH." Po tom, ako som bol svedkom nadšenia a odhodlania účastníkov na podujatiach, musím povedať, že je to celkom nákazlivé. Donútilo ma to zamyslieť sa nad otázkou: "Ako sa môžem zapojiť?"

Vzbudenie entuziazmu a vášne k včelárstvu je jednou z kľúčových výziev projektu BeePathNet. Počas návštevy partnerských miest sme s Maruškou často diskutovali o rôznych prístupoch, ale vždy sme dospeli k rovnakému záveru: "Venovať sa mestskému alebo vidieckemu včelárstvu nie je jednoduché. Faktorom úspechu je jednoznačne fakt, že by ste mali včelárstvo minimálne milovať!"

Význam entuziazmu a vášne pre včelárstvo je rozhodujúce pre úspešný prenos príkladov dobrej praxe projektu BeePathNet. Nemôžem sa dočkať, ako sa koncepcia BEE PATH prispôsobí a upraví pre partnerské mestá zapojené do OP URBACT alebo ostatné európske mestá.

Domovská stránka tém:
Environment