You are here

Brno a URBACT se zaměřily na oživení nevyužitých a periferních částí města

Edited on

19 December 2019
Read time: 3 minutes

Chcete se dozvědět, jak fungovalo spojení Brna a URBACTu s cílem oživení okrajových částí města? V následujícím článku se podíváme na projekt sub>urban města Brna cílící na zatraktivnění městského prostoru pro obyvatele. Své zkušenosti s námi za město Brno sdílely Kateřina Pavlíková a Martina Pacasová.

V rámci programu URBACT III se město Brno zapojilo do projektu sub>urban soustředícího se na oživení okrajových částí města. Cílem projektu je omezit rozrůstání měst do volné krajiny komplexní přeměnou jejich periferie na atraktivnější a kvalitnější prostor pro obyvatele. Zapojená města v síti sub>urban chtějí dosáhnout oživení svých okrajových částí a najít a rozvíjet územní rezervy uvnitř města tak, aby se z něj v budoucnu stalo kompaktní a polyfunkční město krátkých vzdáleností.

K záměrům projektu patří hledání nových funkcí pro nevyužité prostory, zvýšení kvality a dostupnosti bydlení a občanské vybavenosti, nalezení efektivních a transparentních způsobů, jak řešit soukromé a smíšené vlastnictví a zajištění propojenosti centra s okrajovou oblastí.

Brnu se v projektu sub>urban podařilo dosáhnout dlouhodobých i okamžitých úspěchů. Vedle hlavního výstupu projektu, kterým je Místní akční plán pro lokalitu Červený kopec, se město zaměřilo také na reálné aktivity již v době trvání projektu. V pilotní lokalitě, která leží na hranici mezi dvěma městskými částmi – Bohunice a Brno-střed – se konala setkání místních aktérů (vlastníků či nájemců pozemků, nemovitostí i zahrádek v lokalitě a významných subjektů v okolí). Město také pravidelně organizuje dobrovolnický úklid Červeného kopce, do něhož se zapojují společně pracovníci města a místní obyvatelé. Díky programu URBACT a využití mezinárodních zkušeností zahraničních partnerů Brno splnilo cíle programu a začalo spolupracovat se zainteresovanou veřejností.

Co se v rámci projektu povedlo?

V rámci projektu jsme dovedli lokalitu až do fáze vytvoření akčního plánu pro nejbližší 2 roky. Zároveň se podařilo ve spolupráci s Odborem územního plánování a rozvoje iniciovat a dokončit územní studii pro lokalitu Červeného kopce, která mimochodem představila možnosti bydlení až pro 10 tis. lidí. 

Výstupem sítí jsou tzv. místní akční plány, ve kterých města zpracují integrované řešení daného problému na místní úrovni. Můžete popsat, jak jste k jeho tvorbě přistupovali? Jak jste využili Místní podpůrnou skupinu? Zapojili jste do jeho tvorby jiné aktéry a jak?

Struktura zapojování aktérů zůstala v podstatě stejná, interní ULG (odbory MMB, vlastnící pozemků v lokalitě) a ULG rozšířená o širokou veřejnost. Při tvorbě územní studie lokality probíhala jednání s týmem architektů, zainteresovaných odborů Magistrátu města Brna, zástupci městských částí, zástupci velkých vlastníků v lokalitě i Kanceláří architekta města Brna. V celém projektu byl kladen velký důraz na komunikaci s vlastníky a uživateli pozemků.

Jakou máte zkušenost s Festivalem měst v Tallinnu?

Velkým přínosem bylo hlavně představení jednotlivých příkladů dobré praxe prostřednictvím různých interaktivních forem. Účastníci tak měli možnost o nich debatovat s jejich realizátory. Mezi zajímavé aktivity pro kontext města Brna patřily například „Pop up to date“ (realizuje město Antwerpy) - aktivita zaměřená na oživení prázdných obchodních jednotek a výkladů v jedné z předměstských lokalit či výzva „Everyone is an inovator“, směřující k inovacím ve veřejné správě (realizuje město Turín). 

Co Vám projekt osobně dal?

Získali jsme zkušenosti s organizací setkání s veřejností a také se naučili, jak lépe s veřejností komunikovat o rozvojových projektech a skrz jaké nástroje. Díky projektu se zlepšila komunikace a spolupráce mezi zapojenými odbory magistrátu a zefektivnila se tak práce na místním akčním plánu. Zároveň se podařilo zaktivizovat politickou reprezentaci města, aby se o zanedbané lokality (nejen o naší pilotní lokalitu Červený kopec) začala více zajímat, aby se začal jejich rozvoj aktivně konzultovat s širokou veřejností. Interakce s vedoucím partnerem a partnerskými městy a účast na mezinárodních setkáních byla také velkým přínosem, zejména z hlediska získávání nových poznatků v oblasti urbánního rozvoje v zahraničí a možnosti přenesení dobré praxe do našich podmínek.

Co dal Vašemu městu?

Díky projektu probíhala vyšší míra zapojení a informování občanů při plánování a rozvoji lokality a intenzivnější komunikace dotčených odborů s obyvateli. Brnu také velmi prospívá využití příkladů dobré praxe od partnerských měst a vzájemné učení; implementace nových systematičtějších způsobů plánování ve městě. Díky vzájemné spolupráci s dalšími odbory na rozvoji dané lokality může také docházet k efektivnějšímu řešení některých aktuálních problému v lokalitě.

Comments

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.