You are here

Budoucnost Integrovaných územních investic ITI

Edited on

30 March 2021
Read time: 3 minutes

Integrované územní investice, častěji známé jen pod anglickou zkratkou ITI – Integrated Territorial Investment – se dotýkají každodenního života většiny obyvatel Česka, kteří o jejich existenci však nemusí mít nejmenší tušení. ITI stojí v pozadí široké škály aktivit, od rekonstrukcí národních kulturních památek, nákupů moderních trolejbusů a autobusů, rozšiřování kapacit tříd škol a školek až po podporu špičkových vědeckých týmů či vědeckotechnických parků, a přináší více než 30 miliard Kč ze zdrojů EU, které doplňuje přes 10 miliard Kč z rozpočtů českých měst, státu a soukromých subjektů. Přesto představují pojem srozumitelný jen omezenému okruhu odborníků a prakticky neznámý laické veřejnosti. 

ITI v kostce

ITI je nástroj, s jehož pomocí dochází k efektivnějšímu provádění investic v městském prostoru. Soustředí se na střednědobé plánování s horizontem přesahujícím 5 i více let, které probíhá na základě strategického dokumentu. Na rozdíl od řady jiných koncepcí, akčních plánů a strategií přináší skutečnou změnu díky plnění předem definovaných milníků a indikátorů, na jejichž základě jsou strategie povinně vyhodnocovány. Na realizaci strategií jsou předem vyčleněny a rezervovány finanční zdroje EU. Podobu strategie mohou také ovlivnit sami občané.

ITI přitom vychází z principu integrovaného rozvoje měst, který jsme pro Vás shrnuli v článku „Jak usnadnit integrovaný rozvoj měst". Obsahují také jeho šest základních aspektů, mezi které patří například zohlednění tří pilířů udržitelného rozvoje, integrace různých sektorů, víceúrovňová správa a spolupráce napříč územím aglomerace s různými aktéry i veřejností.

Proč usilovat o ITI

A proč vlastně usilovat o vytváření nástroje jako je ITI? Ukazuje se, že je nezbytné investice ve veřejném prostoru lépe plánovat a cíleně usměrňovat. Jako nedává smysl rozkopat tutéž ulici jednou kvůli opravě vodovodu, podruhé kvůli rozvodům vysokorychlostního internetu a potřetí kvůli výměně povrchu vozovky, není efektivní rozvíjet městský prostor bez dlouhodobého plánu a bez přihlédnutí k jeho rozvojovým předpokladům a k nejpalčivějším problémům. Je třeba propojit města s jejich zázemím při plánování společné budoucnosti, motivovat jejich politické představitele pracovat ve vzájemné součinnosti, a nikoliv se proti sobě vymezovat a soupeřit spolu. Svět se stal natolik složitým a propojeným, že snaha o izolovaná řešení v administrativních hranicích je předem odsouzena ke svému neúspěchu. Uvedené platí při cestování do zamezování přes hranice okresů, stejně jako při boji se znečištěním ovzduší či podpoře podnikání. Plány i projekty je proto nutné vzájemně koordinovat. ITI je odpovědí na všechny uvedené skutečnosti.

Dosavadní zkušenosti ukazují, že integrované územní investice napomáhají meziobecní spolupráci a jsou současně první českou zkušeností s tzv. Functional Urban Areas, tedy funkčními městskými regiony, které jsou využívány pro praktické potřeby veřejných politik. V souvislosti s probíhající mimořádnou situací okolo COVID je nezbytné zmínit ještě jeden aspekt. ITI jsou nástrojem střednědobého až dlouhodobého plánování a napomáhají stabilizaci ekonomiky díky povinnému aspektu realizace naplánovaných investic.

Budoucnost Integrovaných územních investic

Realizace integrovaných územních investic bude pokračovat i v dalších letech, avšak s celou řadou odchylek. Všechny změny reagují na nabyté zkušenosti s dosavadním nastavením a jejich motivem je zlepšení fungování ITI.

Nástroj do budoucna projde významným přehodnocením administrativní náročnosti každého plánovaného kroku. Připravené je výrazné zjednodušení procesu hodnocení podkladových strategií a navazujících postupů. Srozumitelnosti pro veřejnost a transparentnosti strategie významně napomůže znalost připravených strategických projektů uvedených a schvalovaných jako nedílná součást strategií. Naopak bude detailněji popsán proces odebírání alokací v různých situacích při neplnění uzavřených závazků.

Rozdělení odpovědnosti při hodnocení projektů se neosvědčilo a dojde proto k odstranění tohoto nadbytečného mezičlánku. Třetí zásadní změnou je zrušení velikostního omezení území aglomerací využívajících nástroj ITI a zvýšení jejich počtu ze stávajících 7 na 13. Vedle nástroje ITI je na obdobných principech v současnosti realizován také nástroj Integrovaných plánů rozvoje území v aglomeracích 6 krajských měst a Mladé Boleslavi, který zcela splyne s ITI.

Do budoucna nebudou strategie ITI tak úzce svázány pouze s EU fondy, nýbrž budou tematicky široce zaměřené. Územní rozsah strategií aglomerací a metropolitních oblastí byl nově vymezen Ministerstvem pro místní rozvoj na základě jednotných principů. Celkově se jedná o posun v dosavadním uvažování s větším důrazem na dlouhodobě udržitelnou metropolitní spolupráci v ČR, která by neměla být spojována výhradně s politikou soudržnosti EU.

Integrované územní investice tedy představují významnou příležitost, kterou mohou české aglomerace a metropole využít. Představují pokročilý přístup k urbánnímu rozvoji, kdy se rozvíjí jádrové město spolu s jeho zázemím. Veškeré naše dosavadní poznatky nám ukazují, že urbánní jádro a jeho často venkovské zázemí jsou závislé jeden na druhém a tvoří proto neoddělitelný celek. ITI je skvělou možností, jak tyto přirozené celky integrovaně, chytře a komplexně rozvíjet i v dlouhodobém horizontu.

Autor článku: Zbyněk Šimánek