You are here

Bytom

Bytom is located in the south-western part of Silesian Region (in the south of Poland), about 15 km from Katowice - the capital of Region. The city area is 69,44 square km. The population of the town is 183 829 inhabitants. Boasting a 750-year-long history, it is one of the oldest towns in the Region. Not so long ago, Bytom was perceived as a town of coal and steel, but now from 6 coal mines and 2 iron steals, at the moment is working one coal mine of them. Many of the enterprises, that cooperated with the heavy industry, were closed. The city still have a part of brownfields, which exacting  the revitalization for new function. And it’s happen. City web-site (in English): Bytom położony jest w południowo-zachodniej części woj. śląskiego (na południ Polski), ok. 15 km od Katowic – stolicy województwa. Powierzchnia miasta wynosi 69,44 km2. Populacja miasta wynosi 183 829 mieszkańców. Dumne ze swojej 750-letniej historii, jest jednym z najstarszych miasta województwa. Nie tak dawno Bytom był postrzegany jako miasto węgla i stali, lecz obecnie z 6 kopalni i 2 hut żelaza, działalność prowadzi tylko jedna kopalnia. Zamknięta została też duża liczba przedsiębiorstw współpracujących z przemysłem ciężkim. Miasto wciąż posiada dużą liczbę terenów poprzemysłowych, które wymagają rewitalizacji z przeznaczeniem na nowe funkcje. To się aktualnie dzieje.

According the Leipzig Charter, cities should making greater use of integrated urban  development policy approaches and take special attention to deprived neighbourhoods within the context of the city as a whole. At the moment we’re beginning to create the Development Plan for Bytom, as an strategy implementation programme. This moment is maybe also good for implementation the Leipzig Charter principles. Bytom and the Silesia Region are the convergence area, so all principles of LC meet our needs and priority. From one hand we need integrated urban development policy approaches and from other hand we take a special attention to deprived neighbourhoods within the context of the city as a whole (eg. Revitalisation Programme for Bytom). The main challenge for us is to build a monitoring and evaluation system, which will be helpful to us to measure the progress of integrated city development implementation.

Zgodnie z zapisami Karty Lipskiej, miasta powinny na większą skalę wykorzystywać zintegrowane podejście do polityki rozwoju miejskiego oraz zwracać szczególną uwagę na najuboższe dzielnice w kontekście miasta jako całości. Obecnie przystąpiliśmy do opracowania Planu Rozwoju dla Bytomia, programu operacyjnego wdrażającego zapisy strategii. Być może jest to także dobry moment na wdrożenie zasad Karty Lipskiej. Bytom i woj. śląskie są obszarami konwergencji, stąd wszystkie zasady KL wpisuję się w nasze potrzeby i priorytety. Z jednej strony zauważamy potrzebę zintegrowanego podejścia do rozwoju miast, z drugiej natomiast skupiamy specjalną uwagę na ubogie dzielnice w kontekście miasta jako całości (np. Program Rewitalizacji Bytomia). Głównym wyzwaniem dla nas jest budowa systemu monitoringu i ewaluacji, który będzie pomocny w mierzeniu postępu we wdrażaniu zintegrowanego rozwoju miasta.

Related Good Practices

SOME RELATED NETWORKS

LUMASEC

Land Use Management forSustainable European Cities

LC-FACIL

A working group to facilitate the implementation of integrated sustainable urban development according to the Leipzig Charter.
Events
M T W T F S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30