You are here

Co-workingová centra: příležitost nejen pro velká města?

Edited on

19 December 2019
Read time: 5 minutes

Je nastupující trend zakládání sdílených prostor pro práci (tzv. coworkingových center) relevantní i pro Česko? Jak jej mohou česká města správně využít a podpořit tak svůj rozvoj? Jak může coworkingové centrum vypadat, jaké plní funkce a kdo jej navštěvuje? Odpovědi na tyto a další otázky přinese následující článek.

Trend budování coworkingových center se již několik let dynamicky šíří ve vyspělých zemích a nemalou stopu zanechává také ve velkých českých městech. Nejvyšší počet takových center je v Praze, ale tento trend se rychle šíří i do dalších krajských měst. Přesto jsou coworkingová centra v menších městech Česka stále spíše výjimečná, přestože mohou nabídnout zajímavou a atraktivní alternativu (nejen) začínajícím podnikatelům, odborníkům, kreativním studentům, ale třeba i pracujícím, kteří se starají o své děti.

Myšlenka coworkingu je založena na předpokladu, že spolupráce blízkých osob může přinést prospěch nejen samotným jednotlivcům, firmám nebo týmům lidí, ale přispívá také k posilování sounáležitosti a k rozvoji inspirativního prostředí ve městě. Ke spolupráci nebo třeba jen pracovní inspiraci či motivaci je však nezbytné vytvořit společné a atraktivní prostředí. Fungující coworkingové centrum přitom nenabízí pouze sdílenou infrastrukturu jako prostory, tiskárny nebo internet, ale přispívá také k formování komunity osob, kteří mají různé znalosti, zkušenosti, dovednosti a mohou se vzájemně inspirovat, spolupracovat a dále rozvíjet v příjemném a atraktivním prostředí.

Coworking a budování sdílených pracovních center reaguje na měnící se trh práce a jeho potřeby. Na trhu práce se postupně zvyšuje počet osob pracujících individuálně nebo v malých týmech jako programátoři, grafici, novináři, nezávislí odborníci v různých tématech nebo startupisté, kteří jsou časově flexibilní a jejichž práce není nezbytně vázána na jedno místo. Je přirozené, že coworkingová centra nejsou řešením pro všechny typy profesí a ne každému jednotlivci či firmě práce ve sdílených prostorech vyhovuje. Nicméně se prokazatelně ukazuje, že poptávka po takových centrech existuje a postupně se zvyšuje.

Různé modely sdílených pracovních center

V současnosti fungují různé typy coworkingových prostorů. Některá coworkingová centra mohou být zaměřena více profesně, například na právní, architektonické nebo IT služby. Jiná se mohou orientovat na konkrétní cílovou skupinu, jako jsou pracující s dětmi, a tomu přizpůsobí vybavení společných prostor, které doplní dětským koutkem. V případě menších měst je však především potenciál pro šířeji pojaté sdílené pracovní prostory vyhovující různým zájemcům.

Dle současných zkušeností se navíc ukazuje, že nejde jen o začínající podnikatele, nezávislé odborníky či studenty, ale typickým trendem je i přemístění části zaměstnanců firem, kdy část týmu pracuje v kreativním centru. Firmy mnohdy hledají vyšší flexibilitu, kterou standartní administrativní budovy a dlouhodobé pronájmy vlastních kanceláří nemusí nabízet. Firmy také potřebují reagovat na jejich vlastní růst a další změny. Práce v coworkingu může také přinést vítanou změnu. 

Kromě vybavených kanceláří a potenciálu plánovaných i neplánovaných kontaktů je běžné, že coworkingová centra nabízejí vzdělávací akce, semináře se zajímavými hosty a stávají se tak centrem vzdělávání a čerpání nových znalostí i dovedností. Práce v coworkingu tak může pomoci s řešením stávajících pracovních úkolů, s nalezením nových pracovních příležitostí i s dalším osobním rozvojem.

Je přirozené, že různí lidé mohou od coworkingu očekávat různé přínosy – někdo hledá atraktivní pracovní prostor pro setkání s klienty, někdo inspiraci a spolupracovníky, někdo nové přátele. Existuje mnoho motivací, které však mohou být naplněny fungujícím coworkingovým centrem. Současné zkušenosti ukazují, že coworkingová centra jsou typická koncentrací lidí s neotřelými nápady a inovativním myšlením, a proto i samotná centra, jejich vybavení a funkční využití prochází v průběhu času změnami dle požadavků samotných uživatelů.

V rámci různých modelů coworkingových center jsou obvykle k dispozici různé paušály (velikosti plateb) a formy členství dle rozsahu využívaných prostorů a služeb. Na straně jedné lze např. zaplatit možnost pravidelného vstupu do centra a využívat flexibilní pracovní místo. Jinými příklady jsou předplacení konkrétního pracovního stolu a uzamykatelných úložných prostorů. Samozřejmostí je přístup a možnost zablokovat si zasedací místnost, kuchyňku, odpočinkovou zónu a jiné místnosti, které mohou být součástí takových center. V rámci různě velkých finančních paušálů a forem členství je obvykle možné využívat sdílenou tiskárnu/kopírku, počet hodin využitých k jednání v oddělených zasedacích místnostech, společnou recepci, v rámci níž lze využít odeslání pošty apod.

Mezi hlavní výhody patří:

  • Vybavenost coworkingových prostor – centra jsou již zařízena nábytkem, internetem a dalšími věcmi, které si jinak jednotlivci/firmy obvykle musí zařizovat při stěhování do vlastních nebo pronajatých kanceláří. Čas i finance, které jsou spojeny s vybavením takových kanceláří, lze proto v případě využití coworkingu vynaložit a investovat efektivněji.
  • Smlouvy (tarify) jsou v případě coworkingu více flexibilní, než pronájmy kanceláří v administrativních budovách. Navíc si lze zaplatit pouze ten komfort služeb, který každému vyhovuje nejvíce. Někomu vyhovuje využít sdílené prostory pouze 2 dny v týdnu, někdo naopak preferuje každodenní přítomnost. V případě coworkingových center si lze většinou vše individuálně nastavit. Do existujících coworkingových center se lze podívat, seznámit se a některá nabízí také „zkušební den“ zdarma. Každý se tedy může rozhodnout dle atmosféry a referencí od členů takového centra.
  • Významným přínosem sdílených pracovních prostor je především existence komunity otevřených a kreativních osob a týmů. Být součástí takové komunity zvyšuje pravděpodobnost navázání nových kontaktů či spolupráce a potenciálních přínosů z nich plynoucích. Budování takové komunity ve městě přispívá ke kultivaci a podpoře nejen podnikatelského ekosystému.
  • Coworkingová centra mohou řešit problémy s nedostatkem financí u začínajících podnikatelů, jelikož statisticky lze dokázat, že většina paušálních plateb v takovém centru vyjde levněji, než pronájem vlastní kanceláře. Pro řadu volných profesí, které byly dlouhodobě vázány na „domácí kanceláře“ to může znamenat řešení k nalezení společných prostor, rozšíření spolupráce a třeba i zvýšení produktivity práce. 

Další výhody samozřejmě mohou plynout z atraktivní polohy coworkingového centra a také z nabízených doprovodných služeb a akcí, které v centrech mohou být poskytovány (např. semináře, vzdělávací workshopy a občerstvení).

Podpora coworkingových center v menších městech

Trend zakládání sdílených pracovních prostor se šíří zejména v populačně velkých městech, kde je nejvyšší poptávka. Také ekonomická struktura profesí obvykle nabízí vyšší podíl potenciálních uživatelů coworkingů. Ve velkých městech je zakládání a provozování sdílených pracovních prostorů taženo obvykle komerčním zájmem, kdy jsou vzhledem k poptávce, atraktivitě měst a potenciální ziskovosti zřizovateli často investoři či developeři.

V případě středních a menších měst v Česku se může jednat o vhodnou formu podpory podnikání ze strany města, která je často zdůrazňována ve většině strategických dokumentů. Zřízení nebo podpora coworkingových center ze strany místní samosprávy může být rychlým a efektivním řešením. Samozřejmě se nejedná o „všelék“, který by automaticky zajistil zvýšení podnikatelské aktivity, ale ze strany města se může jednat o zajímavý nástroj přispívající ke kultivaci podnikatelského ekosystému v lokalitě, který potenciálně přispěje k rozvinutí interakcí a spolupráce nejen místních firem, ale i jednotlivců a zprostředkovaně např. ke zvýšení tržeb a zaměstnanosti. Minimálně lze tímto nástrojem podpořit proces učení a spolupráce, který je v současném světě považován za jeden ze zásadních faktorů konkurenceschopnosti. Tyto nástroje mají význam pro celkovou atmosféru ve městě i v regionu, posilují sítě kontaktů a důvěru. Navíc v souvislosti se změnami na trhu práce, v čase zvyšující se flexibility pracovní doby a vyššího uplatňování tzv. home office bude poptávka po podobných pracovních prostorech narůstat. 

Vybudování a provoz coworkingového centra proto nabízí zajímavou alternativu k tradičním nástrojům podpory podnikání ze strany města či regionální samosprávy. Tuzemské i zahraniční zkušenosti navíc ukazují, že vybudování coworkingového centra nemusí představovat významný zásah do rozpočtu, které jsou navíc v případě českých měst omezené. Mnoho měst má ve své správě nevyužité prostory, části budov či celé objekty, které lze pro vznik coworkingového centra využít.

Možností je také propojit coworkingové centrum s kavárnou, což dle zkušeností ze zahraničí přináší velmi atraktivní mix služeb vyhledávaný napříč různými věkovými i pracovními skupinami.  Minimalistický a přitom moderní design může být základem vybavení, které je vytvořené např. z přírodních nebo netradičních, recyklovaných a přitom originálních materiálů. Zkušenosti také ukazují, že existence vhodného sdíleného prostoru pro práci, ať již v podobě coworkingového centra s dětským koutkem, nebo kavárny poskytující atraktivní prostředí pro práci, rozhoduje při výběru lokality k bydlení! Vhodné je také identifikovat předběžnou poptávku ve městě a nabídnout adekvátní typy služeb, např. flexibilní versus garantované pracovní místo, doplňkové služby, cenovou hladinu nájmů apod. Důležité je však začít!