You are here

Göteborgi uus haridusrakendus koolist väljalangemise ennetamiseks

Edited on

23 March 2020
Read time: 2 minutes

Kasvav sotsiaalmajanduslik ebavõrdus on ajendanud Göteborgi linna Rootsis süsteemsemalt läbi mõtlema, kuidas ebavõrdsuse negatiivseid mõjusid vältida. Olulise sihtgrupina nähakse koolis käivaid lapsi ja noori.

Linn otsustas, et rohkem tuleb panustada kooliealistesse lastesse. Sellega seoses algatati 2017. aastal projekt „Rahvatervise edendamine koolihariduse kaudu”. Tööd alustati Göteborgi eeslinna Angeredi koolidega. Angered on üks linna sotsiaal-majanduslikult mahajäänud piirkondi, kus elab ka suur hulk sisserändajaid.

Angeredi haridusametniku sõnul on õpitulemuste parandamiseks oluline, et lapsed käiksid koolis ja osaleksid tundides, mitte ei veedaks aega kusagil mujal. Seaduse järgi peavad vanemad koolidele teada andma, kui nende laps mingil päeval kooli ei ilmu. Alates 2000. aastast kasutatakse koolis kohal käimise kontrollimiseks ülelinnalist veebiplatvormi, mis on töötanud küll üsna hästi, kuid täpsemad andmed tundide külastamise kohta on olnud puudulikud. Paljud õpilased tulevad kooli, aga tundides ikkagi ei osale. Puudumistele püütakse küll võimalikult kiiresti ja hästi reageerida, kuid ilma ajakohase informatsioonita on seda raske teha.

Uus digitaalne tööriist puudumiste analüüsiks

Angeredi haridusosakond otsustas, et puudumiste probleemile tuleb otsida senistest paremaid lahendusi ning luua tuleks uus digitaalne tööriist, mis aitaks õpilaste kohal käimist jälgida. Rakenduse arendamiseks tehti koostööd paljude erinevate huvirühmadega, sealhulgas näiteks meditsiinispetsialistid, statistikud, erinevate koolide õpetajad ja õpilased. Korraldati töötubasid ja rakenduse arendajad said tagasisidet erinevatelt osapooltelt. Rakenduse arendamise juures oli eriti suur roll õpetajatel. Nende valmisolek muutusteks ja uue süsteemi välja arendamiseks andis protsessile oluliselt hoogu juurde. Göteborgi linn liitus ka URBACT StayTuned võrgustikuga (2016-2019 – selles URBACT võrgustikus osales Eestist ka Tallinna linn), mis võimaldas kogemusi vahetada ka teiste Euroopa linnadega. Võrgustikus osalemine andis palju uusi teadmisi selle kohta, kuidas tulla toime noortega, kel on oht haridusest kõrvale jääda. Rahvusvahelises projektis osalemine tegi teema ka Rootsis aktuaalsemaks, näiteks hakkasid loodavasse rakendusse panustama mitmed uued toetajad, nende hulgas Rootsi Innovatsioonisüsteemide Riiklik Agentuur (VINNOVA), kes rahastas rakenduse arendamist.

Rakenduse kaasav arendamine võttis küll planeeritust rohkem aega, kuid lõpptulemus oli oluliselt parem, sest põhikasutajad olid protsessi kaasatud algusest saadik. Uue rakenduse puhul on oluline, et õpetajad pääsevad mobiiltelefoni kaudu kiiresti õpilaste andmetele ligi ja saavad neid reaalajas värskendada. Andmete täpsus ja ajakohasus muudabki rakenduse väga kasulikuks. Õpetajad saavad õpilaste kohta sisestatud andmete põhjal ülevaate õpilaste õppetöös osalemisest ning prognoosid ka järgmiste nädalate jaoks. See info ajendab mõningatelt õpilastelt küsima, kuidas oleks võimalik neil aidata järgmistel nädalatel tundidesse jõuda. Rakendus pakub õpilaste jaoks ka võimalikke lahendusi ja lisainformatsiooni (nt vanematega kokkusaamiste protokollid, individuaalsed märkmed).

Uus info rakendusest võimaldab sisukat analüüsi

Rakenduse testversioon osutus kolmes koolis nii edukaks, et uut digitaalset tööriista kavatsetakse kasutama hakata kogu riigis. Gårdstensskolan on üks kolmest koolist, kus rakendust katsetati. Selles koolis õpivad valdavalt esimese ja teise põlvkonna sisserändajad ning koolis on probleeme sagedaste puudumistega. Koolidirektori sõnul aitab rakendus õpetajatel õpilastega puudumiste üle arutleda ning mõista andmetest ilmnevaid mustreid. Kui õpetajad näiteks märkavad, et laps puudub sageli matemaatikast, ning küsivad seepeale puudumise põhjuseid, siis võib selguda, et õpilane ei saa õpetajalt vajalikku abi. Õpetajad võivad ka kuulda, ei õpilased on liiga väsinud, et ajakavast kinni pidada ja tulevad seepärast mõnel päeval hiljem. Uue rakendusega näevad õpetajad täpsemalt ka seda, millal erinevate klasside õpilased sagedamini samal ajal puuduvad. Tänu sellisele selgele ja ajakohasele infole ning mõistvale suhtumisele ja toetusele on suhtlus õpetajate ja õpilaste vahel palju parem.

Uus rakendus aitas muuta ka õpetajate mõttemaailma

Rakenduse kasulikku mõju tervisele on veel vara näha, kuid koolist puudumine on selgelt vähenemas seal, kus rakendust tutvustati. Õpetajad on tänu rakendusele muutnud oma lähenemisviise ning kasutavad uut digitaalset tööriista õpilaste kohal käimise motiveerimiseks. Rakenduse kasutamine on muutnud ka õpetajate mõtteviisi. Kui varem võisid õpilased pärast pikka eemalolekut kooli tulles noomida saada või lihtsalt märkamatuks jääda, siis nüüd tegelevad õpetajad nendega palju teadlikumalt ning püüavad koos õpilastega leida lahendusi selleks, et nad niisama tundidest ei puuduks. Näiteks võib selguda, et õpilased puuduvad sageli sporditundidest, sest neil ei ole lihtsalt spordiriideid. Seda probleemi on aga võimalik lahendada.

Väikesel innovatsioonil võib olla suur mõju

Siiani on uut rakendust ja ennetavat lähenemist kasutatud umbes 200 lapse abistamiseks, kuid nüüd on see arv kasvamas. Rakenduse kavatsevad kasutusele võtta ka teised 16–19-aastastele noortele mõeldud koolid. Lisaks taotleb linn täiendavat rahastust, et alates 2020. aastast rakendada projekti „Rahvatervise edendamine eduka koolihariduse kaudu” uut tehnoloogiat veel umbes kahekümnes Göteborgi ja naabruses asuva Boråsi koolis. Selle projekti eesmärgiks on hõlbustada õpetajate igapäevast tööd, vähendada koolist pudumuist ja väljalangemist ning pikemas perspektiivis on mõjud rahvatervisele ja ebavõrdsusele linnades.  Kasutusse võetud rakendus on olnud edukas ja positiivset mõju on juba näha. See näitab, et väikestest ideedest võivad välja kasvada suured asjad.

VIDEO (rootsi keeles inglise keelsete subtiitritega) 

Rohkem infot: https://urbact.eu/education

Originaalartikkel inglise keeles: https://urbact.eu/gothenburg-app-education