You are here

Gdynia: Zrównoważony system miejskiego transportu towarowego w centrum Gdyni

Edited on

31 December 2018

Zasadniczym celem projektu Freight TAILS w Gdyni było stworzenie efektywnego i zrównoważonego systemu transportu miejskiego.  Skoncentrowano się na centrum miasta, ul. Starowiejskiej, Świętojańskiej i Abrahama.

W ramach projektu Freight TAILS (prowadzonego od maja 2016 r. do maja 2018 r.) każdy partner projektu opracował "zintegrowany plan działań" (ZPD), w celu zmniejszenia wpływu transportu towarowego na swoje miasto.

Temat przewozów i dostarczania towarów w miastach jest stosunkowo nowy w Polsce, a lokalne przepisy ruchu drogowego wydają się być bardzo ogólnikowe. W momencie, kiedy Miasto Gdynia partner Freight TAILS miała podjąć działania w sprawie lokalnych przewozów towarowych musiało opracować nowe użyteczne regulacje lokalne i zapewnić im wsparcie odpowiednimi narzędziami egzekucji.

Zintegrowany Lokalny Plan Działania Freight TAILS w czasie trwania projektu koncentrował się na trzech konkretnych ulicach w centrum miasta: Świętojańskiej, Starowiejskiej i Abrahama.

Interesariusze z całego Urzędu Miasta razem z innymi uczestniczyli w opracowywaniu planu działania za pośrednictwem nowo powstałej Lokalnej Grupy URBACT (LGU). Przy projektowaniu odpowiednich narzędzi niezbędna była ścisła współpraca z lokalnym przedstawicielami sektora prywatnego (w szczególności sklepikarzami), która koncentrowała na ulicach, będących przedmiotem projektu.

Od marca do maja 2017 r. przeprowadzono ankietę dotyczącą transportu towarów w Centrum Miasta Gdyni na ul. Świętojańskiej, ul. Starowiejskiej i ul. Abrahama. Celem ankiety było określenie profilu i sposobów na prowadzenie dostaw i w tym temacie było to w mieście badanie bez precedensu . Więcej o tej ankiecie można się dowiedzieć, czytając poniższe studium przypadku.

Na podstawie analizy przeprowadzonej ankiety oraz przeglądu możliwych do wprowadzenia nowych przepisów LGU zaproponowała wydzielenie zatok przeznaczonych na dostawy.

Propozycje zostały przedstawione Zespołowi Doradczemu przy Prezydencie w dniu 23 stycznia 2018 r. Podjęto decyzję o ustaleniu:

  • 4 dedykowanych, pilotażowych zatok na ul. Świętojańskiej
  • 4 pilotażowych zatok na ul. Starowiejskiej
  • 3 pilotażowych zatok na ul. Abrahama

Wydzielone zatoki dla dostaw będą zarządzane w ramach Gdyńskiej Strefy Płatnego Parkowania. Jednak istniejące regulacje dotyczące wprowadzenia i funkcjonowania Strefy Parkingowej w ogóle nie odnoszą się do dostaw, dlatego przygotowywane są nowe regulacje i związane z nimi oznakowania. Więcej o wydzielonych zatokach przeznaczonych na dostawy w poniższym studium przypadku.

W dniu 24 kwietnia 2018 r. druga propozycja LGU została przyjęta przez Zespół Doradczy przy Prezydencie Miasta co do ustalenia limitów całkowitej masy dla samochodów ciężarowych, zezwalającej na wjazd do centrum. Wdrożenie zaplanowane jest na styczeń 2019 r.

LGU zwróciła uwagę na znaczenie utrzymania przepływu danych i komunikację, a także na dyskusję o projektowanych zmianach, które są kluczowymi czynnikami sukcesu wdrażania. Miasto przygotowało szereg filmów i innych materiałów w ramach swojego planu komunikacji (więcej informacji znajduje się poniżej). Innym czynnikiem o dużym znaczeniu jest zapewnienie stałej kontroli i egzekwowanie nowego rozporządzenia.

Rozwiązania proponowane w ramach procesu ZPD powinny zostać dopracowane, ocenione i włączone do Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej w Gdyni, który ma zostać zmieniony w 2018 r. (Zmiany cykliczne, co dwa lata).

Proces opracowywania Zintegrowanego Planu Działania umożliwił miastu nawiązanie dobrej współpracy z lokalnym sektorem prywatnym, przyczyni się to do sprawniejszego rozwiązania problemu transportu miejskiego w dłuższej perspektywie.

Więcej informacji:

Gdynia Freight TAILS ZPD: skrót w języku angielskim

gdynia_freight_tails_iap_english_summary._abstract_of_sustainable_urban_freight_system_in_the_centre_of_the_city_of_gdynia-the_area_of_starowiejska_str._swietojanska_str._abrahama_str._april_2018.pdf

Gdynia Freight UOGÓLNIENIE ZPD: w języku polskim

gdynia_freight_tails_full_integrated_action_plan_in_polish._april_2018.pdf

Gdyńskie Studium Przypadku: Gdyńska Ankieta o dostawach .

freight_tails_case_study._gdynia_freight_survey._april_2018.pdf

Gdyńskie Studium Przypadku: Przyjęcie lokalizacji wydzielonych zatok przeznaczonych na miejsca dostaw w Gdyni.

freight_tails_case_study._the_introduction_of_dedicated_delivery_locations_in_gdynia_poland._april_2018.pdf

Filmy z Gdyni:

1. https://youtu.be/Py43YGs-TwU(link jest zewnętrzna)

2. https://youtu.be/TWJ9EicNzqI(link jest zewnętrzna)

3. https://we.tl/qIWdsI0YqM(link jest zewnętrzne)

Broszura Gdyńskich Interesariuszy:

gdynia_stakeholder_leaflet.pdf

Kontakt:

Alicja Pawłowska, Miasto Gdynia, a.pawlowska@zdiz.gdynia.pl
Karolina Marszałkowska, Miasto Gdynia, k.marszalkowska@zdiz.gdynia.pl