You are here

Genderově vyrovnaná města

Edited on

10 May 2018
Read time: 4 minutes

Při příležitosti Mezinárodního dne žen, spustil OP URBACT III novou iniciativu „Genderové vyrovnaná města“, která upozorňuje na možnosti, jak města mohou řídit změnu prostřednictvím genderově citlivé politiky. Iniciativa Genderově vyrovnaná města se bude také hlouběji zabývat tím, aby porozuměla překážkám, které stále brání pokroku, a připraví doporučení pro spravedlivější plánování a řízení měst.

Proč právě teď?

Odstraňování rozdílů mezi pohlavími   

Rok 2018 cítíme jako klíčový okamžik, jelikož se mnoho žen a dívek otevřelo v kampaních #MeToo a #Times up. Je záhodno připomenout, že přestože bylo v této záležitosti dosaženo již mnoho, čeká nás ještě daleká cesta k dosažení rovnosti také v politické a hospodářské participaci. 

  • V Evropské unii je 32 % členů krajských zastupitelstev a 36 % členů městské rady tvořeno ženami. Pouze 15 % za všech starostů jsou ženy.
  • Rozdíly mezi platy mužů a žen přetrvávají. Ženy v Evropě vydělávají v průměru o 17 % méně než muži.
  • V minulosti bylo územní plánování doménou mužů, nyní se uvažuje o přeměně plánování a veřejném prostranství na více genderově citlivé.
  • Ženy jsou obvykle nepřiměřeně nepříznivě postiženy úspornými opatřeními, demografickými změnami a migrací.

Odstraňování rozdílů mezi pohlavími je nezbytnost, která přináší výhody všem. Genderová rovnost není pouze principem demokracie a lidským právem, zakotveným v evropských smlouvách, je také základním požadavkem pro rovnocenné sdílení moci a spravedlnosti a pro blaho společnosti. Rovnost žen a mužů – v praxi – je nezbytným komponentem pro ekonomický růst a prosperitu. Například víme, že překlenování rozdílů mezi platovým ohodnocením mužů a žen by celosvětově výrazně zvýšilo HDP. Výzkum OSN ukazuje, že když je do poskytování veřejných služeb v rámci veřejné správy zapojeno více žen, je zároveň lepší i finanční začlenění; lepší poskytování vzdělávání; vyšší hygienická úroveň a zlepšená zdravotní péče.

Implementace nových městských agend 

Globální Agenda 2030 OSN považuje za důležité posílení pozice žen v rámci dosahování všech 17 cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs), zejména SDG 5, který se věnuje genderové rovnosti. SDG jsou všeobecné a závazné; vlády po celém světě musí zajistit jejich dosažení. Genderová rovnost je také jedním z průřezových témat, které je třeba zohlednit v rámci všech tematických partnerství Městské agendy pro EU. Tyto nové městské agendy a lokalizace SDG nabízejí jedinečnou příležitost uznat ústřední postavení pohlaví v městské politice a praxi. Četnější zapojení žen do procesu rozhodování a společné tvorby může zpochybnit širší dynamiku strukturální moci, kde nerovnost mezi pohlavími přetrvává.

Centrum znalostí OP URBACT

Jako centrum znalostí podporující udržitelný rozvoj měst bude nyní OP URBACT přidávat další inspiraci a podněcovat diskusi o tom, co může být učiněno k dosažení rovnosti žen a mužů, a pracovat na dosažení SDG 5 do roku 2030. Města jsou úrovní vlády nejblíže k občanům, a ačkoli mnoho oblastí politiky týkající se pohlaví je mimo jejich kompetence, stále existuje mnoho možností, co města mohou a co by měla dělat, například v oblasti veřejné správy, reprezentace, hospodářského rozvoje, poskytování služeb, mobility, veřejného prostoru a integrace migrantů.

 

Města OP URBACT mají příklady dobré praxe, jako je nástroj pro genderový mainstreaming švédského města Umea, který již téměř deset let nabízí autobusové zájezdy s průvodcem, jenž účastníkům ukazuje městskou krajinu z pohledu genderu a podporuje myšlenky ke zlepšení. Jiné sítě OP URBACT prozkoumaly genderové dimenze, jako je zlepšení míry podnikání žen v TechTownu a inspirují další generaci prostřednictvím dívčích kódovacích klubů díky Genu Y City.

Abychom přidali tyto příklady, budeme během příštího roku naslouchat městům, ženám a mužům, kteří je vedou a žijí v nich, abychom získali důkazy o nejlepších způsobech, jak urychlit tempo změn. Jelikož úzce spolupracujeme s Radou pro evropské obce a regiony (CEMR), jejíž Evropská charta pro rovnost žen a mužů v místním životě byla založena v roce 2006 a má 1600 signatářů, budeme se v jejich observatoři učit od nejlepších měst a akčních plánů.

OP URBACT v dubnu přispěje na Evropské „placemaking‘ konferenci ve Stockholmu a v červnu v Bilbau na konferenci CEMR týkající se rovnosti, rozmanitosti a začleňování. Podíváme se na výzkum, dobré příklady a promluvíme si s vedením měst, abychom zpětně představili komunitě OP URBACT praktické myšlenky pro uskutečnění změny v rovnosti mezi ženami a muži na úrovni měst.

Samotný program URBACT se zaměří na to, jak dobře praktikovat to, k čemu se touto iniciativou zavázal. Víme, že ženy jsou v našich sítích a akcích dobře zastoupeny – často více než z 50 %. Podíváme se však na to, kde a jak může OP URBACT zlepšit své výsledky v oblasti rovnosti žen a mužů, například v expertíze, kterou využívá, a při prezentacích na akcích.

Rovnost pro všechny 

Jako ústřední princip budeme zdůrazňovat různé perspektivy občanů všech věkových skupin, etnických skupin, náboženství, sexuality a prostředí a budeme si vědomi příběhem těch, kteří jsou postiženi různými formami diskriminace. Například se podíváme na zkušenosti emigrujících žen a dětí, mladých a starších osob, osob se zdravotním postižením či barevných žen, abychom viděli, jak město, jeho design a služby mohou lépe odpovídat jejich potřebám a touhám. Musíme zahrnout všechny zájmy, když se podíváme na zkušenosti města, a tedy i těch spadajících do skupiny LGBTIQ.

Je zřejmé, že rovnost pohlaví není jen o ženách. Genderová nerovnost nejenže utlačuje ženy, ale utlačuje nás všechny. Potřebujeme, aby se zapojili muži. Potřebujeme zvýšit jejich povědomí. Potřebujeme, aby pochopili, proč je to důležité a jak lze podporovat ženy a dívky. My předvedeme příklady této akce.

Při příležitosti Mezinárodního dne žen 2019 podáme zprávu o nových poznatcích a praktických krocích, které může každé město a každý odborník z města podniknout, aby čelili nerovnosti mezi ženami a muži.

Povězte nám své příběhy

Chceme slyšet názory měst a tvůrců nových městských politik z celé Evropy:

  • Co děláte pro zlepšení genderové rovnosti v klíčových tématech a kompetencích měst v městském rozvoji, např. v oblasti mobility, plánování, zastoupení?
  • Jaké kroky jste provedli s cílem snížit nerovnost mezi pohlavími?
  • Jaký dopad mají?
  • Jak jste doposud garantovali genderový filtr v politice města?

Cílem Operačního programu URBACT je podnítit diskusi o tom, co lze nyní udělat k dosažení rovnosti žen a mužů.

Připojte se ke konverzaci #GenderEqualCities a #PressforProgress

Zveřejněte své nápady a příklady také na Gender Equal Cities LinkedIn Group do 15. května 2018.