You are here

Jihlava zavádí nové trendy v oblasti spolupráce s developery

Edited on

22 March 2022
Read time: 2 minutes

Každá nová výstavba ve městě zvyšuje nároky na okolní oblasti. Jde například o dopravní infrastrukturu, sociální a zdravotní služby, ale i další prvky potřebné pro fungování městské společnosti. Takovéto nároky lze poměrně spolehlivě vyčíslit, předpovědět  nebo simulovat. Města však často musí infrastrukturu rozvíjet a udržovat sama. Existuje možnost spolupráce se soukromými developery, kteří by pomohli pokrýt vysoké náklady a zároveň zajistit udržitelnější výstavbu s ohledem na potřeby občanů? 

Letos v lednu město Jihlava společně s francouzským La Rochelle a nizozemským Schiedam spolupořádala páté nadnárodní setkání sítě Globální cíle pro města (Global Goals for Cities network), které bylo věnované formám spolupráce a modelům financování. Město Jihlava na setkání představilo principy své spolupráce s developery, které uplatňuje v obou zmíněných oblastech.

Jihlava patří mezi první města v České republice, která stanovila pravidla pro rozdělování (ne)finanční zátěže z obce na soukromé developery, a vytyčila tak transparentní pravidla pro udržitelný stavební rozvoj.

Vypracování principů byl náročný a dlouhý proces, který vyžadoval jednání s Hospodářskou komorou a Asociací developerů. Podle náměstka jihlavské primátorky Víta Zemana „je Jihlava stále ještě na počátku sbližování perspektiv různých zainteresovaných stran. Přínos pro obce je však vidět již nyní“: 

 • Získávání finančních prostředků na údržbu a rozvoj potřebné infrastruktury a služeb
 • Opatření bytů nebo zajištění cenově dostupného bydlení
 • Motivace soukromých developerů k budování udržitelnějšího a kvalitnějšího městského prostředí, které odpovídá potřebám občanů i obce

Soukromí developeři, se kterými už Jihlava v rámci níže  uvedených principů spolupracovala, vnímají výhody jako:

 • Urychlení procesu schvalování stavby a s tím spojené snížení nákladů a času spojeného se změnami projektu
 • Obdržení pouze jediného prohlášení obce na rozdíl od několika prohlášení každého dotčeného odboru, což je v České republice pravidlem
 • Transparentní pravidla a požadavky na rozvoj, a stejnětak transparentní procesy pro spolupráci s obcí
Jaké jsou tedy principy spolupráce s developery?

Poskytují shrnutí základních pravidel a doporučení pro podobu a kvalitu budov a veřejných prostranství a postupy investorů pro získání stavebního souhlasu města.

Investiční příspěvek představuje finanční příspěvek poskytnutý obci soukromými developery, který je určený na částečné pokrytí nákladů na rozvoj nové veřejné infrastruktury a údržbu stávající infrastruktury. Tento příspěvek lze snížit v souladu s kritérii kvality  nebo zavedením adaptačních a zmírňujících opatření do projektu. Alternativně se soukromý developer může rozhodnout „zaplatit“ formou výstavby infrastruktury, uspořádání architektonické soutěže, převodu bytů do vlastnictví obce  nebo instalací umění v rámci veřejného prostoru.

V rámci workshopu pod projektem Transnational Meeting 5 měla partnerská města GG4C (pozn. red. Global Goals for Cities) možnost se obohatit vzájemnou výměnou zkušeností a nápadů na spolupráci i motivaci soukromých developerů. Přečtěte si některé z návrhů partnerských měst:

 • Zahájení spolupráce v rané fázi developerského projektu
 • Stanovení transparentních pravidel a procesů, a rozvíjet je napříč odvětvími a za účasti občanů
 • Komunikovat win-win situace a používat slovník soukromých developerů
 • Zvýšit povědomí občanů o kvalitním městském prostředí
 • Veřejný sektor by měl jít příkladem, vyšlapat cestu udržitelného rozvoje a stanovit pravidla pro zelené veřejné zakázky

Sledujte síť GGCN na sociálních sítích:

nebo na webových stránkách – https://urbact.eu/global-goals-cities

Původní článek: https://urbact.eu/jihlavas-successful-collaboration-developers
Překlad: Sára Davídková