You are here

Kuidas soodustada inimeste loovust linnaruumis Temporary Use kontseptsiooni abil?

Edited on

28 February 2019

Kes ei mäletaks lapsepõlvest ja vanadest filmidest tühje hooneid ning hoonestamata paiku, mis olid reeglitest vabad. Need olid kohad, kus inimesed said eksperimenteerida ja oma loovust arendada. Temporary Use kontseptsiooni abil saavad tühjana seisvad ja ilma kasutuseta kohad (nt mahajäetud paigad, linna tühermaad, vanad tööstusalad, lagunenud hooned) ka praegu linnaruumi loovust edendada. Mitmed linnad on seda kontseptsiooni katsetanud ja püüdnud tühje paiku paremini kasutada. Seeläbi on püütud inspireerida ka teisi ja näidanud uusi võimalusi linnade muutmiseks ja arendamiseks.

 

URBACT REFILL võrgustik  otsis kahe ja poole aasta jooksul erinevaid viise, kuidas Temporary Use kontseptsioon kasutusele võtta ning selle võimalustele paremini ligi pääseda. Töö käigus saadud lahendused on pandud REFILL Temporary Use teekaardile. REFILL võrgustiku juhtivad eksperdid François Jégou ja Marcelline Bonneau ütlevad selle kohta: “On mitmeid erinevaid viise, kuidas tühje hooneid ning paiku Temporary Use kontseptsiooni abil kasutada. Need viisid ei ole lineaarsed, vaid sõltuvad suuresti iga linna lähtekohast, huvidest ja vajadustest.

Järgnevalt tutvustatakse lähemalt Temporary Use kontseptsiooni ja URBACT REFILL võrgustiku saavutusi ning tuuakse näiteid ka erinevatest paikadest, kus on Temporary Use kontseptsiooni kasutatud.

temp

Teadlikkuse tõstmine

Kuidas on võimalik Temporary Use kontseptsiooniga töötada, kui ei ole selge, mida see endast täpselt kujutab ja millist kasu võib see linnale tuua? Mitmed kontseptsiooni edendada ja reklaamida püüdnud omavalitsused on märganud, et sellest on inimestega raske rääkida. Temporary Use kontseptsiooni on keeruline teha lihtsasti mõistetavaks ning raske on veenda erinevaid osapooli sellega kaasa minema. Neil põhjustel koostas URBACT REFILL võrgustik video, mis on veebis kättesaadav ning mis annab lühidalt ülevaate Temporary Use olemusest ja sellest, kuidas eri osapooled võivad kontseptsioonist kasu saada.

Ateena üritas oma moel muuta Temporary Use kontseptsiooni inimestele nähtavamaks, ligipääsetavaks ja arusaadavaks. Selleks kasutati keskturu ees asuvat väikest kioski. See on sümboolne ja nähtav koht erinevate tegevuste läbiviimiseks. Kioski kasutamine tehti väga lihtsaks: huvitatud linnakodanikud said selle broneerida, sealjuures kioski võtmed oli võimalik kätte saada lähedalasuvast linnavalitsuse büroost. Selline lähenemine on üsna madala riskiga ja nõuab ka vähe ressursse kohalikult omavalitsuselt. See on hea näide, kuidas edendada kohalike elanike initsiatiivi ja muuta üks kesklinnas kasutuseta olnud koht armastatud kogunemiste ja erinevate tegevuste paigaks.

 

Pakkumise ja nõudluse suunamine

Kuidas teha kindlaks, millised Temporary Use kasutusvõimalused on linnas üldse võimalikud? Kes on kaasatud osapooled ja kuidas neid kokku tuua? On tõesti oluline hinnata Temporary Use potentsiaali linnas tervikuna, kaardistada tühje ruume ja paiku, kirjeldada nende kohtade olukorda ja sealseid nõudeid ning hinnata iga initsiatiivi lisandväärtust. Ostrava linn korraldas kvalitatiivse uurimuse, et testida, kas Temporary Use kontseptsioon võiks olla lahendus tühjade hoonete ning paikade jaoks. Selle uurimusega küsitleti nii omanikke kui ka võimalikke kasutajaid. Uurimuse abil sai linnavalitsus infot ka erinevate huvide ja võimalike tegevuste kohta, mis Temporary Use kaudu võimalikuks võiksid saada. Seda infot vahetati ka erinevate osapooltega. REFILL võrgustiku abiga arendati välja töövahend, mille abil toodi kokku need, kel on vaba ruumi, ning need, kel on selle järgi vajadus.

 

Temporary Use kontseptsioon linnaplaneerimises

Kuidas kindlustada, et Temporary Use kasutamise võimalused oleksid integreeritud linnaplaneerimisse, aga ka teistesse kohalikesse strateegiatesse? Kuidas ühendada jäik õiguslik raamistik ja paindlik Temporary Use kontseptsioon? Kuidas tekitada linnas huvi Temporary Use vastu? Linnad püüavad toetada Temporary Use kontseptsiooni läbi ühiste eesmärkide seadmise (nt plaanid linnade arendamiseks ja majandustegevuseks). Linnad püüavad leida viise, kuidas töötada seaduste raames, kuid samal ajal võimaldada paindlikkust. Nad suhtlevad erinevate osapooltega ja arutavad, kuidas Temporary Use saaks nende probleeme lahendada. Gentis kasutatakse alates 2014. aastast Temporary Use fondi rahalise stiimulina uute ideede ja initsiatiivide jaoks. Projektikonkursside kaudu jagab fond igal aastal 300 000 eurot erinevatele algatustele (nt infrastruktuuri, ohutusabinõude, heliisolatsiooni parandamise jaoks). Selline strateegia on aidanud kaasa alt üles suunatud Temporary Use projektide puhangule Genti naabruskondades.

 

Juhend projekti algatamiseks

Kuidas saavad erinevad osapooled projekti algatada? Kuidas kindlustada tingimuste ja olukorra vastastikune mõistmine? URBACT REFILL võrgustiku koostöö läbi sai partnerlinnadele selgeks, et enne kui nad reklaamivad tühje ruume ja paiku, mida oleks võimalik Temporary Use abil kasutada, peab olema selge, kuidas koostööd teha ja milline see võiks välja näha. See arusaam viis Temporary Use Creation Plan loomiseni. See on mitteametlik leping, mis küsib olulisi küsimusi nii omaniku kui ka kasutaja käest (eesmärgid, plaan, väärtused, kasu).

Selleks, et osapoolte vajadustega tegeleda, koostas Poznani linn juhendi, mis on kättesaadav nii internetis kui ka paberkujul. Seal on kirjas praktilised näpunäited, head näited vahendamisest, palju kasulikke kontakte ja mitmeid soovitusi Temporary Use lepingute jaoks.

 

Projekti jälgimine

Kuidas kindlustada, et kõik sujuks algusest lõpuni? Kuidas muuta Temporary Use tavaliseks teenuseks? Linnad on välja arendanud mitmeid tegevusi, et olla eri osapooltega ühenduses nii kaua kuni mingi konkreetne projekt kestab. See on vajalik kindlustamaks, et projekt on võtnud sotsiaalselt ja majanduslikult integreeritud lähenemise ning et analüüsida erinevate osapoolte tagasisidet ja toetust initsiatiividele. Lisaks on pakutud erinevaid teenuseid, mida on projektidel vaja läinud. Selleks, et kindlustada pidev projektide jälgimine, asutas Bremeni linn eraldi asutuse Temporary Use kontseptsiooni jaoks: ZZZ (ZwischenZeitZentrale Bremen). Asutust haldab eraettevõte ning see toetab, algatab ja vaatab üle Temporary Use projekte üle terve Bremeni linna. Asutus mängib olulist vahendaja ning haldaja rolli omanike ja üürnike vahel.

 

Õppetunnid Temporary Use kontseptsioonist

Temporary Use kontseptsiooniga on seotud mitmed takistused ja väljakutsed, huvitavad õppetunnid ja terve hulk linnadele kasulikke arenguid. Mõned kõige olulisemad õppetunnid sellest projektist saab kokku võtta:

  • Temporary Use kontseptsioon on seotud väga erinevate huvidega (avalik huvi vs erahuvi).
  • Kuna kontseptsioon on suhteliselt uus ja seotud erinevate motivatsioonidega, siis peavad linnad põhjalikult üle vaatama oma linnaplaneerimise ning mõtlema sellele, kuidas oleks võimalik kokku tuua esmapilgul lahknevate huvidega osapooled. See aitaks liikuda integreerituma linnaplaneerimisse suunas.
  • Temporary Use kontseptsioonil on väga tugev majanduslik, sotsiaalne ja kultuuriline potentsiaal, mis võib aidata kaasa linna arenemisele.
  • Temporary Use kontseptsiooni kaudu küsitakse vajalikke küsimusi selle kohta, kuidas linnasid valitsetakse ja millist rolli oleks võimalik linnavalitsusel mängida erinevate osapoolte vahendajana.

REFILLi projekt esitles oma Temporary Use teekaarti 2018. aasta septembris toimunud URBACTi linnafestivalil Lissabonis. Seal tuli selgelt välja, et paljude teemade ja probleemidega, millega linnafestivalil osalejad on pidanud kokku puutuma, on REFILL projekt kahe ja poole aasta jooksul juba töötanud ja mitmetele probleemidele ka lahenduse leidnud.

 

Uued võimalused linnaplaneerimises

Euroopa linnad on arenenud ning neis on väga vähe neid paiku, mis on veel tühjad ning alles ootavad arendustegevust. Seevastu on linnaruumi ilmunud uut tüüpi tühjad paigad: need on mahajäetud hooned, mis ei sobitu enam ettevõtete muutuvate vajaduste ja tööpraktikatega, vanad tööstuspiirkonnad ja jäänukid linnade tööstuslikust minevikust (nt vanad sadamasillad). Kõik need paigad annavad Euroopa linnadele uue näo ning potentsiaali linnaruumi ümberkujundamiseks, näiteks Temporary Use kontseptsiooni abil.

Selle potentsiaaliga arvestamine on linnade jaoks aga praegu veel üsna uus ning mõnes linnas ei tehta seda üldse. Omavalitsused alles töötavad välja struktuure ja raamistikke, mis võimaldaksid sellest potentsiaalist kõige rohkem kasu saada. Mitmete linnade kogemused on näidanud, et sellised initsiatiivid on väga tugevalt juhitud linnakodanike ja loovate ettevõtjate poolt. Ühiskond ja linnad on suures muutumises ning kodanikud tahavad linnavalitsemises üha enam kaasa lüüa. Temporary Use kontseptsioon võiks olla heaks sisendiks, mis aitaks linnavalitsemist pisut ümber korraldada ning annaks rohkem tegutsemisvabadust linnakodanikele.

 

Originaalartikkel: https://urbact.eu/plan-your-own-temporary-use-journey