You are here

Miasta forsują program integracji kulturowej

Edited on

31 December 2021
Read time: 1 minute

W ramach partnerstwa na rzecz kultury i dziedzictwa kulturowego w ramach agendy miejskiej, URBACT prowadzi dwa działania badające styczność między miastami a kulturą.

Partnerstwo na rzecz kultury / dziedzictwa kulturowego, utworzone w listopadzie 2018 r. w ramach agendy miejskiej UE, ma na celu identyfikację i promowanie działań podjętych na rzecz poprawy prawodawstwa, możliwości finansowania i transferu wiedzy w dziedzinie kultury i dziedzictwa kulturowego na poziomie UE.

Regulacja ekonomii współdzielenia

Pod hasłem „lepszych uregulowań prawnych” URBACT prowadzi pierwszą akcję dotyczącą „ekonomii współdzielenia”. Porusza kwestię zrównoważonej turystyki w miastach, zwłaszcza w miastach o ugruntowanej pozycji w zakresie dziedzictwa kulturowego, poprzez specyficzny problem stwarzany przez platformy wynajmu krótkoterminowego i ich wpływu na nadmierną turystykę w miastach. Opiera się na zdobytych w czasie rzeczywistym wiedzy z Sieci Planowania Działań ‘Miasta Przyjazne Turystyce’ (w której uczestniczy też miasto Kraków) i uzupełnia inne działania gromadzenia wiedzy URBACT na temat prawa do mieszkania.

Pracami poprowadzi dedykowany zespół, koordynowany przez Laurę Colini, ekspertkę Programu URBACT. Profesor Ugo Rossi, geograf, ekspert w dziedzinie ekonomii terytorialnej i krytycznych studiów urbanistycznych, pokieruje wdrożeniem działań sieci, stworzeniem bazy wiedzy i przyjrzenie się profilom sześciu przykładowych miast. Kluczowe spostrzeżenia będą pochodzić między innymi z miast, które są obecnie aktywne w URBACT w sieci Miast Przyjaznych Turystyce.

Wiedzę prawniczą zapewni Yolanda Martinez, która intensywnie pracuje nad unijnymi przepisami dotyczącymi konkurencji. Ściśle współpracowała w szczególności z Barceloną i Amsterdamem oraz towarzyszyła 22 miastom, które są członkami EUROCITIES, domagając się lepszej regulacji platform wynajmu krótkoterminowego.

To działanie bardzo na czasie będzie trwać sześć miesięcy, angażując miasta i decydentów w spotkanie partnerskie w zakresie uczenia się i zaowocuje konkretnymi zaleceniami dotyczącymi polityk miejskich dla miast i Komisji Europejskiej.

Kultura włączająca

Miasta odgrywają pierwszoplanową rolę, jeśli chodzi o opracowywanie i wspieranie polityk kulturalnych, a zwłaszcza polityk kulturalnych sprzyjających integracji społecznej. URBACT wspiera EUROCITIES w realizacji tego działania, które obejmuje dwa aspekty.

Pierwszym z nich jest określenie potrzeb administracji lokalnej w zakresie przyszłych badań nad kulturą i integracją społeczną poprzez ankietę skierowaną do miast URBACT aktywnych w tej dziedzinie.

Drugim jest ustanowienie metodologii partnerskiego uczenia się, zwłaszcza teraz, gdy większość wymiany odbywa się online. Sieć URBACT ACCESS skupiona na włączającej roli kultury rozpocznie w czerwcu swoje działania na poziomie europejskim, aby dzielić się doświadczeniami 8 miast - na czele z Amsterdamem - i tym, jak wspierają się nawzajem w opracowywaniu inkluzywnych planów działań kulturalnych.
 
Ostateczny wynik prac, tzw. Plan Działań Partnerstwa ds. Kultury i Dziedzictwa Kulturowego został opublikowany we wrześniu tego roku.
 

Nuala Morgan