You are here

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do udziału w publicznych konsultacjach Programu URBACT IV

Edited on

24 August 2021
Read time: 1 minute

Program URBACT IV jest jednym z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2021-2027 mającym na celu  wymianę wiedzy i doświadczeń oraz promocję zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast.

URBACT jest adresowany dla miast każdej wielkości, pomaga wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody rozwiązywania problemów z jakimi mierzą się regiony i miasta, a także zapewnia wymianę dobrych praktyk, wniosków i rozwiązań ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami zaangażowanymi w realizację polityki miejskiej w Europie.

Dzięki wspólnej metodzie pracy w sieciach, umożliwia zmierzyć się z wyzwaniami stojącymi przed miastami, przybliżając zintegrowane podejście, łączące ekonomiczne, społeczne i środowiskowe wymiary polityk miejskich.

Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) z budżetem w wysokości 79,679 mln EUR. W nowej perspektywie 2021-2027 URBACT IV będzie w skoordynowany sposób uzupełniać działania realizowane w ramach Europejskiej Inicjatywy Miejskiej na mocy art. 12 rozporządzenia (UE) nr 2021/1058.

Projekt Programu jest efektem współpracy grupy państw członkowskich UE, Instytucji Zarządzającej Programem URBACT oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej w ramach prac międzynarodowej grupy roboczej, w której uczestniczyła również Polska. Wyniki konsultacji europejskich jak i krajowych będą pomocne przy formułowaniu jego ostatecznego kształtu przed złożeniem projektu do Komisji Europejskiej w celu zatwierdzenia.

Z uwagi na międzynarodowy charakter programu tłumaczenie ma charakter roboczy i ma na celu pomóc zainteresowanym w przygotowaniu odpowiedzi w języku polskim. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych i innych obowiązuje oryginał projektu Programu URBACT IV w języku angielskim.

Uwagi w języku polskim lub angielskim można zgłaszać do 6 września br. wyłącznie drogą elektroniczną i z wykorzystaniem załączonego formularza uwag na adres miasta@mfipr.gov.pl wpisując w temacie wiadomości „Konsultacje URBACT IV". Uwagi zgłoszone w inny sposób zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronach: https://urbact.eu/ oraz Krajowego Punktu URBACT Polska https://urbact.eu/urbact-polska