You are here

Modena wint aan kracht in haar strijd tegen klimaatverandering

Edited on

18 February 2021
Read time: 2 minutes

 Het "Convenant van Burgemeester voor Klimaat & Energie" werd in 2008 gelanceerd door de Europese Commissie en is 's werelds grootste beweging voor lokale klimaat- en energieacties. Volledig in lijn met de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals) en met de rechtvaardigheidsprincipes inzake klimaat, behandelt het convenant drie thema's: beperking van klimaatverandering; aanpassing aan negatieve effecten van klimaatverandering; wereldwijde toegang tot veilige, schone en betaalbare energie.

Het "Convenant van Burgemeesters voor Klimaat en Energie" is gericht op lokale overheden in de Europese Unie (EU) en verbindt de Europese burgemeesters rechtstreeks in de strijd tegen klimaatverandering. Het doel is de uitstoot van broeikasgassen tegen  2030 met ten minste 40% te verminderen en maatregelen tegen klimaatverandering te nemen. We ondervinden al de gevolgen van klimaatverandering: met name na de zogenaamde "wolkbreuk" en sterke windstoten die de meest zichtbare effecten zijn.

Het stadsbestuur van Modena heeft zich formeel geëngageerd in deze campagne. En in deze maanden heeft de afdeling Milieu, Particulier Bouwen en Productieve Activiteiten, met de technische ondersteuning van AESS, het Agentschap voor Energie en Duurzame Ontwikkeling van Modena, het Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP), oftewel het actieplan voor duurzame energie en klimaat, uitgewerkt. Deze is begin februari 2021 door de gemeenteraad goedgekeurd. Het plan voorziet in mitigatiemaatregelen voor een ambitieuze verbruiksvermindering van 55% (met 2009 als referentiejaar) en voor klimaatadaptatiestrategieën. Deze adaptatiestrategieën moeten helpen om snel te kunnen reageren op extreme gebeurtenissen.

Momenteel is de lokale emissie bijna gelijk verdeeld over de industriële sector (29%), transport (26%) en woningen (25%), terwijl de dienstensector slechts 16% voor zijn rekening neemt. Een eerste analyse van het verbruik levert positieve gegevens op: de uitstoot is de afgelopen 10 jaar met 28% gedaald, van 7,49 tCO2/inwoner in 2009 tot 5,36 tCO2/inwoner in 2018. Deze vermindering van de koolstofuitstoot is het resultaat van het nieuwe beleid van het stadsbestuur inzake energie-efficiëntie, de herkwalificatie van gebouwen, belastingaftrek ter ondersteuning van interventies en de verbetering van het motorrendement van voertuigen.

De doelstelling van -55% tegen 2030 is niet onmogelijk!

SECAP is slechts een startpunt. Het lokale bestuur streeft naar de ontwikkeling van een ambitieuzer document: een actieplan voor koolstofvrije emissies richting 2050, in overeenstemming met het Klimaatakkoord van Parijs en de nieuwe Green Deal van de EU. Sinds september 2019 is de stad partner van Zero Carbon Cities, een Europees project dat medegefinancierd wordt door URBACT III 2014-2020.

Samen met de steden Manchester (UK), Vilvoorde (BE), Frankfurt am Mein (DE), Tartu (ET), Bistrita (RO) en Zadar (HR) en met de expertise van Energy Cities, wil Modena  de adaptatie van een wetenschappelijke benadering voor de reductie van koolstofemissie bevorderen. Dit, in lijn met het decarbonisatie niveau dat nodig is om de stijging van de gemiddelde temperatuur wereldwijd onder de 2°C te houden ten opzichte van pre-industriële temperaturen, zoals aangegeven in het Klimaatakkoord van Parijs.

De betrokkenheid van de stad Modena bij energiekwesties is niet nieuw: sinds 1998 is het bestuur lid van Energy Cities, het Europese netwerk van steden in energietransitie dat sinds 30 jaar meer dan 1.000 lokale overheden van 30 landen samenbrengt, met als doel de transitie naar hernieuwbare energie te bevorderen en de actie van lokale gemeenschappen te versterken. In oktober 2020 is de stad Modena gevestigd in het Netwerk Raad van Bestuur en het stadsbestuur voor Milieu, Landbouw en Duurzame Mobiliteit. Alessandra Filippi, is benoemd tot een van de 4 vice-voorzitters met als taak de actie van het netwerk aan te sturen, zodat de belangen van steden centraal kunnen staan in het Europese beleid op het gebied van klimaat en energie.

In het kader van de twee initiatieven wil het bestuur de acties van zowel lokale overheidsinstellingen als de particuliere sector systematiseren. Dankzij de samenwerking van lokale entiteiten worden de beste praktijken en toekomstige strategieën voor de beperking van en adaptatie aan klimaatverandering in kaart gebracht. Alleen door samenwerking van alle betrokkenen kunnen lokale plannen en strategieën garanderen dat de door de overheid vastgestelde doelstellingen in de strijd tegen klimaatverandering worden bereikt.

Door Francesca Poli, AESS en Maria Gina Mussini, Gemeente Modena - Zero Carbon Cities Project Partner.