You are here

Ostrava láká nové talenty do regionu: Rozhovor s Ondřejem Dostálem o zapojení do projektu IN FOCUS

Edited on

14 January 2020
Read time: 8 minutes

V programu URBACT města vytváří mezinárodní sítě za účelem vzájemného učení partnerů a šíření úspěšných příkladů z praxe. V rámci programu URBACT III se město Ostrava zapojilo do projektu IN FOCUS. 

Projekt byl zaměřen na vytvoření specifických městských plánů pro inteligentní specializaci coby významného a zastřešujícího přístupu ke správnému propojení řady klíčových konceptů a trendů, jako je spolupráce místních klastrů, podpora start upů a podnikatelských inkubátorů, vznik nových městských prostor nebo propagaci měst. Ostrava vytvořila akční plán v oblasti lákání a udržení talentů ve městě obsahující projekty, které by měly městu pomoci zpomalit trend odchodu obyvatel, zmírnit nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, usnadnit cizincům začlenění do života ve městě nebo absolventům škol pomoci najít kvalitní zaměstnání a podnikatelské příležitosti. Projekty město Ostrava hledalo a společně připravuje s širokým spektrem partnerů z veřejné, akademické a podnikatelské sféry. Podrobnější informace o projektu IN FOCUS jsou k dispozici i na webu www.fajnova.cz/projekt/in-focus

POČÁTKY PROJEKTU

Mohl byste ve stručnosti popsat, jaké byly motivy, že jste se rozhodli připojit právě k této síti? Co bylo pro Vás impulzem pro zapojení do programu URBACT?

Ostrava se zapojila do projektu IN FOCUS hned z několika důvodů. Jednak zde byly tendence zapojit se do programu URBACT již v období URBACT II, protože si uvědomujeme, že se máme od okolí co učit, ale rovněž co předávat. Zahraničních zkušeností si ceníme, chceme jimi obohatit jak Ostravu, tak veřejnou správu, která by neměla být pozadu za okolními zeměmi. Zároveň, samotné téma projektu je pro Ostravu zajímavé a aktuální a je provázáno se Strategickým plánem města. 

Pro případné budoucí zájemce: jakým způsobem jste se vlastně k síti připojili?

Vedoucí město, město Bilbao oslovilo Ostravu již v období před přípravnou (6 měsíční) fází. Ostrava ovšem paralelně zvažovala připojení do jiného projektu (REFILL) v rámci stejného programu, který nás na první pohled zaujal více, a vzhledem k tomu, že by to byla vůbec první účast v programu, nedokázali jsme si představit zapojení hned do dvou sítí. Navíc, téma projektu IN FOCUS nám připadalo dost složité a pro veřejnou správu špatně uchopitelné. Dopadlo to tak, že do přípravné fáze projektu REFILL jsme nakonec přizváni nebyli, s tím, že s námi počítají pro realizační fázi a Bilbao jsme odřekli. Španělští kolegové to kupodivu s námi nevzdali a po uběhnutí přípravné fáze nás opětovně oslovili. Tehdy jsme se rozhodli k odvážnému kroku a jejich nabídku na zapojení přijali. V květnu 2016 jsme obdrželi vyjádření sekretariátu programu URBACT o tom, že oba projekty byly schváleny k realizaci. 

Jak vypadá vaše tematická partnerská síť? Která další evropská města jsou zapojena? 

Vedle Ostravy byla do projektu zapojena města Bilbao (vedoucí město), Frankfurt, Porto, Bielsko-Biala, Turín, Bukurešť, Bordeaux, Grenoble a Plasencia.

JAK PROJEKT PROBÍHAL

V rámci spolupráce v síti jste se věnovali zvýšení konkurenceschopnosti měst v souladu s ekonomickou specializací regionu (RIS3). Jaké jsou vaše poznatky v této oblasti? Čeho jste dosáhli? Co jste se naučili od ostatních měst? 

Od počátku zapojení se nám značně rozšířilo povědomí o tom, jak projekt uchopit, pojmout ve vztahu ke strategickým cílům města, ale i regionu, ujasnit si, čeho chceme vlastně ve spolupráci s místními stakeholdery dosáhnout. Téma pro nás od prvopočátku představovalo velkou výzvu, především proto, že obce přirozeně nemají ve svých agendách strategie inteligentní specializace, ta se objevuje až na úrovni regionální v podobě Regionální inovační strategie RIS3.

Po několika úvahách o tom, co Ostravu a celý podnikatelský ekosystém trápí, jsme se rozhodli zaměřit na téma talent attraction managementu, tj. cestu jak přilákat a udržet v Ostravě a regionu talentované lidi, což úzce souvisí s marketingem a brandingem města, jakožto jedním z témat doporučených v rámci sítě. Vznikla tak velmi silná skupina místních expertů, za jejichž součinnosti se projekt posouval krok za krokem kupředu až k vytvoření akčního plánu s navrženými projekty k realizaci.

Co se v rámci projektu povedlo?

V rámci spolupráce na projektu IN FOCUS vznikla na místní úrovni neformální skupina založená na dobrovolném přínosu a proaktivním přístupu jednotlivých členů k dosažení společného cíle – vytvoření integrovaného akčního plánu pro talent attraction management v regionu. K účasti byly osloveny osobnosti s aktivním přístupem, nadhledem a vizí ve vztahu k tématu projektu a také zástupci relevantních institucí.

Snahou projektových manažerů (zástupců statutárního města Ostrava) bylo vytvořit pro každé jednání interaktivní metody spolupráce a zajímavé a kreativní prostředí, například univerzity, co-workingová a kulturní centra, kavárny, horský hotel apod. Vždy s jiným programem a jinými workshopovými aktivitami, aby se podařilo udržet dostatečnou motivaci členů skupiny. V průběhu projektu proběhl online průzkum a setkání s cizinci a podnikateli s cílem zjistit potřeby cílových skupin. Podoba skupiny i samotní členové ULG se v čase vyvíjeli, nicméně přes počáteční potřebu projektového týmu motivovat stakeholdery k účasti překonal na posledních setkáních zájem o účast všechna očekávání a potvrdil, že zájem o téma je v regionu silný.

ULG skupina se stala základem ekosystému fungujícího okolo tématu talent attraction managementu v Ostravě a regionu. 

Jak probíhala spolupráce s Lead partnerem a Lead expertem?

Spolupráce probíhala ve dvou rovinách. Prostřednictvím pravidelné online komunikace, případně přes Skype, a to především s Lead a Ad-hoc expertem. Pak samozřejmě také prostřednictvím mezinárodních setkání a tematických workshopů, kterých bylo celkem 8. Každé mezinárodní setkání bylo zaměřeno na vybrané téma, součástí vždy byla tzv. „steering committee“ k řešení projektových záležitostí a exkurze na zajímavá místa spojená se zaměřením projektu. Ostrava měla příležitost hostit evropská města během workshopu v září 2016, z čehož vzešla velmi zdařilá akce. Většina evropských partnerů zavítala do Ostravy prvně a my věříme, že to nebylo naposledy. Zapojení města do evropské sítě vnímáme rovněž jako prostředek prezentace města navenek, za hranicemi státu. 

Jak probíhala spolupráce s ostatními městy? Co vás zaujalo na mezinárodních setkáních sítě? – Která praxe z partnerského města se Vám jevila jako inspirativní? Jakým způsobem byste mohli tyto poznatky využít?

Hostitelská města vždy nabídla ostatním zapojeným městům příklady toho, co dělají dobře, co ve městě funguje a čím se rádi chlubí. V Porto kladou velký důraz na prezentaci města jakožto místa s ideálními podmínkami pro podporu a akceleraci start-upů. Zavítali jsme do vědeckotechnologického parku, a potkali se s úspěšnými start-upy. Ve Frankfurtu nám prezentovali, jak přistupují strategicky k lákání talentů z jiných koutů Evropy. V Grenoblu jsme se věnovali brandingu města. V Bilbao pak úspěšnému příkladu revitalizace části města spojeným s dlouhodobou vizí a strategickým plánováním. To pro nás byly zároveň ty nejzajímavější inspirace, které jsme si přivezli do Ostravy.

Jaké bylo složení vaší Místní podpůrné skupiny (ULG)? Jakým způsobem jste měli nastavenu spolupráci (např. měli jste pravidelná setkání)? Jak jste motivovali externí partnery k účasti v ní?

Naše ULG (URBACT Local Group) měla zhruba 12 stálých členů, celkem se za dobu projektu zapojili stakeholdeři z 20 organizací. Uspořádali jsme celkem 8 setkání, to poslední pak s expaty žijícími v Ostravě, abychom zjistili jejich pohled na město a jejich potřeby. Mezi členy byli kromě Ostravy zástupci velkých zaměstnavatelů, kraje, univerzit, klastrů, hubů, mezinárodní školy i podnikatelů. Kromě toho jsme se s řadou partnerů setkali i individuálně. Nejdříve bylo složitější partnerům vysvětlit téma a přínos projektu, ale jakmile jsme měli definované téma lákání talentů a prodiskutované s nimi individuálně, zájem o zapojení se do projektu výrazně vzrostl. Ke konci už jsme museli dokonce limitovat počet účastníků z jednotlivých organizací, aby byla setkání stále efektivní.

Benefitem pro stakeholdery byla možnost zapojit se do tvorby projektů v akčním plánu a získání nových kontaktů v rámci ULG skupiny, kdy opravdu v některých případech vznikla nová spolupráce. V neposlední řadě to byla také možnost vycestovat v rámci projektu do některého z dalších evropských měst pro načerpání inspirace.

Jaké bylo organizační zajištění Vašeho zapojení do projektu? Kolik se mu věnovalo osob, přibrali jste nové kolegy?

Na realizaci se podílely tři osoby, všichni dohromady pak tvořili jeden plný úvazek. Dvě role zastávali stálí zaměstnanci magistrátu (projektový a finanční manažer) a na facilitátora a hlavního nositele myšlenky jsme zvolili experta mimo magistrát. 

Výstupem sítí jsou tzv. místní akční plány měst, ve kterých města zpracují integrované řešení daného problému na místní úrovni. Můžete popsat, jak jste k jeho tvorbě přistupovali? Jak jste využili Místní podpůrnou skupinu? Zapojili jste do jeho tvorby jiné aktéry a jak?

Akční plán byl zpracován v úzké spolupráci s členy ULG skupiny. Na jednotlivých setkáních jsme workshopovými metodami diskutovali o jednotlivých fázích talent attraction managementu a hledali společně projekty, které by se mohli v Ostravě a v regionu realizovat. Také jsme využili inspiraci a dobrou praxi z jiných evropských i světových měst. V červnu 2017 jsme měli setkání v Bukurešti, kde jsme si navzájem mezi městy připomínkovali drafty akčních plánů. Získali jsme tam expertní pohled a přínosné připomínky, které jsme zapracovali. Stejně tak jsme měli možnost seznámit se s dokumenty ostatních měst a inspirovat se.

Jakým způsobem byla do projektu zapojena veřejnost?

Vzhledem ke specifickému tématu zaměření projektu IN FOCUS nebyla široká veřejnost cílovou skupinou. Na závěrečnou diseminační akci v Ostravě, která se konala v Impact Hubu, jsme zvali cíleně expaty žijící v Ostravě, ale akci jsme aktivně komunikovali i široké veřejnosti, takže dorazili i obyvatelé Ostravy. I “lákací“ video “Ostrava. Where new stories begin…“, které je jedním z výstupů projektu, je zveřejněno na YouTube a šířeno přes sociální sítě a je zaměřeno na lákání lidí do Ostravy, především pak mimo Českou republiku.

Jakým způsobem jste spolupracovali s Národním kontaktním místem? 

Pravidelně jsme se setkávali v Praze, dále pak skrze maily nebo telefony, spolupracovali jsme na společném šíření povědomí o síti URBACT a obou ostravských projektech, jak přes média, tak i aktivní prezentací na konferencích v Česku i na Slovensku. Jsme rádi, že kolegové z Národních kontaktních míst (NUP) z Česka i Slovenska dorazili i na naše diseminační akce v Ostravě v rámci obou projektů - IN FOCUS i REFILL. Kolegové z NUP nám byl prostředníkem mezi městem a URBACT sekretariátem nebo Centrem pro regionální rozvoj a byli ochotni pro města vyjednat podmínky či zjistit postupy, pokud nejsou z dostupných metodik zřejmé. Spolupráce byla obousměrná, šlo se o vzájemnou spolupráci a výpomoc, která byla prozatím na velmi dobré úrovni. 

Jakou zkušenost máte s Letní univerzitou programu URBACT, která proběhla v srpnu 2016 v Rotterdamu?

Obrovské obohacení profesní i osobnostní. Měli jsme příležitost posadit se do školních lavic a něčemu novému se přiučit. Rozdíl od našich školních let spočíval obzvlášť v diverzitě národnostní, věkové i kulturní. Některé z metod, kterých jsme při „výuce“ používali, byly pro nás nové, jiné již známé, ale tentokrát uvedené do praxe. S těmito metodami pracujeme i při našich lokálních setkáních. Poznali jsme na univerzitě řadu zajímavých lidí z celé Evropy. Každá z „laboratorních skupin“ měla příležitost navštívit jeden příklad dobré praxe. Velmi zajímavým příkladem dobré praxe bylo například dočasné využití bývalých doků v Rotterdamu pro 3K koncept rozvoje místní ekonomiky - kulturu, kulinářství a kreativitu.

Jakou máte zkušenost s Festivalem měst v Tallinnu, který proběhl v říjnu roku 2017?

Festival měst v Tallinnu byla skvělá příležitost, jak se inspirovat v oblastech rozvoje měst seznámením se s příběhy měst oceněnými titulem “Město s příkladem dobré praxe OP URBACT“. Jelikož stejný titul získala i Ostrava za participativní tvorbu strategického plánu rozvoje města (fajnOVA), byla to pro nás i možnost prezentovat Ostravu v mezinárodním měřítku. Do Tallinnu jsme také jeli s cílem zapojit se jako město přenosu do nově vznikajících projektových sítí pro výzvu Sítí přenosu. Jsme rádi, že jsme byli úspěšní a vytvořili partnerství v dalším projektu - Com.Unity.Lab - kde je hlavním partnerem Lisabon.

IMPLEMENTACE

Předpokládáte, že projekt bude mít nějaké pokračování? Budou na něj navazovat nějaké aktivity? Jakým způsobem byste Vaše poznatky a výstupy z projektu chtěli využít dále? Máte již konkrétní plán na implementaci LAP?

Aktivity akčního plánu již mají v řadě případů svého nositele, někdy i rozpočet. V roce 2017 v Ostravě vzniklo Moravskoslezské inovační centrum (MSIC), organizace zřízená společně městem Ostrava, Moravskoslezským krajem a univerzitami v regionu na podporu inovačního podnikání. MSIC je připraveno nadále iniciovat a podporovat aktivity zaměřené na lákání a udržení talentovaných lidí, stejně jako na image města a regionu. Na oblast talent managementu bude díky tomu kladen ještě větší důraz v nově připravované inovační strategii regionu s vizí zajistit dlouhodobou institucionální podporu do budoucna. Vedení MSIC přislíbilo, že aktivity a projekty nezůstanou jen „na papíře“, jelikož v rámci přípravy nové inovační strategie bude využita jak místní pracovní skupina projektu IN FOCUS, tak i plánované aktivity akčního plánu při realizaci pracovní skupiny pro vytváření značky a image regionu. Velkým přínosem projektu je tak vzájemná shoda na prioritách a na tom, které aktivity je potřeba realizovat. Abych byl konkrétní, aktuálně například připravujeme vznik Expat Centra Ostrava, které bude poskytovat služby pro cizince pracující v regionu a v budoucnu je do Ostravy i aktivně lákat.

Předpokládáte zapojit aktéry do jeho implementace?

Rozhodně ano, už jen z toho důvodu, že u řady plánovaných projektů jsou jejich nositeli právě partnerské organizace (členové ULG) a město vystupuje jako podporovatel nebo partner, případně se realizace některých projektů neobejde bez partnerství dalších organizací. Někteří členové ULG jsou také členové pracovních skupin pro tvorbu nové inovační strategie Moravskoslezského kraje.

Jaké předpokládáte problémy/výzvy při jeho implementaci?

Rizik je samozřejmě celá řada, od nízkého zájmu a podporu od politiků a zástupců veřejné správy, přes nedostatek lidských kapacit a přednostní řešení jiných priorit, oslabení partnerství a spolupráce po ukončení projektu až po riziko nezískání financí na jednotlivé aktivity a projekty.

Jaké předpokládáte financování aktivit z LAP?

Ze spolupráce na projektu IN FOCUS vznikla pracovní skupina talent attraction management v rámci tvorby nové inovační strategie regionu (RIS). Tato pracovní skupina průběžně sdílí a připravuje strategické projekty pro naplnění cílů RIS v oblasti práce s talenty a předkládá je Radě pro inovace Moravskoslezského kraje (nejvyšší formální orgán pro řízení RIS), která rozhoduje o jejich financování.

REFLEXE

Co Vám (koordinátorům) program osobně dal?

Je toho celá řada, od získání řady nových zajímavých kontaktů, přes uvědomění si potřeby zapojení místních aktérů při plánování témat městského rozvoje, osobní rozvoj v tématu talent attraction managementu, projektového řízení i prezentačních dovedností, až po získání zkušeností a dobrých praxí v zahraničních městech a díky tomu získání nadhledu na řadu záležitostí v rozvoji města.

Co dal Vašemu městu?

Navázání spolupráce s novými partnery a zvýšení povědomí o důležitosti lákání talentů do města a regionu, včetně zlepšení image města díky spolupráci na evropském projektu. Uvědomění si, že place branding a marketing nemůže účinně fungovat pod jedinou organizací. Aktivity v lákání talentovaných lidí do Ostravy a Moravskoslezského kraje a jejich udržení by měly být realizovány širokým portfoliem spolupracujících subjektů (veřejné instituce a organizace, univerzity, klastry, velké společnosti, komunity apod.) s konkrétními cíli a úkoly.