You are here

Připojte se k OP URBACT III během Evropského týdne měst a regionů!

Edited on

16 September 2019
Read time: 5 minutes

Už nyní se můžete registrovat na workshopy OP URBACT III, které se uskuteční v rámci Evropského týdne měst a regionů v Bruselu 7. – 10. října 2019. 

V letošním roce organizuje Výbor regionů a Generální ředitelství pro regionální politiku 7. – 10. října v Bruselu již 17. Evropský týden měst a regionů. Tato událost je určena evropským, národním, regionálním i místním politickým představitelům, úředníkům a expertům. Během více než 300 workshopů budou prezentovány příklady dobré praxe a řešení problémů spojených s městským a regionálním rozvojem.

Během tohoto týdne uspořádá OP URBACT III tři workshopy:

1. Jak zkvalitnit místní správu a zapojení občanů – poučení z OP URBACT – Síť pro rozvoj měst (UDN)
    8. října, 16:30 – 19:00

Tento workshop je součástí skupiny zasedání organizovaných v rámci Sítě pro rozvoj měst (Urban Development Network – UDN). Zapojení občanů a stakeholderů do rozvoje měst je klíčovým principem integrovaného přístupu. Současná politika soudržnosti již podporuje participativní přístupy v městských oblastech, např. prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) a OP URBACT. Zkušenosti měst ukazují, že ačkoliv je participativní přístup uplatňován různými způsoby, města experimentují a se svými občany dosahují výsledků. Tato „laboratoř“ představí různé participativní přístupy, které by vám mohly fungovat, a shromáždí vaše nápady o tom, jak může zapojení občanů posílit městské strategie v rámci politiky soudržnosti 2021–2027. 

Kód: 08PL588
Téma: Evropa blíže k občanům
Partneři: Evropská komise – Generální ředitelství pro regionální politiku, OP URBACT
Místo konání: Budova SQUARE – Brussels Convention Centre, Room Hall 100
Adresa: Mont des Arts, 1000 Brusel
Kapacita: 144 osob 

2. Boj proti plýtvání potravinami skrze posílení místní hospodářské činnosti
    10. října 2019, 9:15 – 10:45

Zástupci programů ESPON, INTERACT, Interreg Europe a URBACT budou na základě výzkumu a praxe z terénu představovat jak místní a regionální představitelé mohou přeměnit potravinový odpad z veřejných institucí, podniků a domácností ve zdroj pro celou společnost. Prostřednictvím interaktivních a participativních technik přiměje toto zasedání účastníky, aby přemýšleli o své místní situaci a o „manévrovacím“ prostoru, jak (lépe) využívat potravinové zdroje, a zároveň řešit hospodářské, environmentální a sociální výzvy.

Kód: 10PL434
Téma: Zelenější Evropa
Partneři: ESPON EGTC, URBACT, INTERACT? INTERREG Europe
Místo konání: Budova SQUARE - Brussels Convention Centre, Room 410 (circle 4)
Adresa: Mont des Arts, 1000 Brusel
Kapacita: 72 osob

3. Jak zapojit místní stakeholdery do politiky a rozhodování (pro regionální a místní politiky do 40 let)
    10. října 2019, 11:30 – 13:00

Cílem této participativní laboratoře je budování zkušeností a schopností mladých volených politických představitelů prostřednictvím úspěšného navrhování a implementace místních politik a strategií. Zasedání bude zaměřeno na to, jak mohou místní političtí představitelé spolupracovat s různými místními aktéry a občany, aby se shodli na společné a integrované strategii a činnostech na svém území. Na základě využití vyzkoušených nástrojů a metod URBACT by se účastníci měli cítit sebejistěji při jejich uplatňování v místním kontextu. 

 

Kód: 10PL477
Téma: Budoucnost EU a role regionů a měst
Partneři: URBACT
Místo konání: budova CoR - JDE building, Room Atrium 6
Adresa: Rue Belliard 101, 1040 Brusel
Kapacita: 100 osob

Kromě výše zmíněných workshopů budou řečníci OP URBACT vystupovat také při následujících zasedáních:

4. UDN – Jak EU podpoří udržitelný rozvoj měst v politice soudržnosti 2021–2027?
    8. října 2019, 11:30 – 13:00  

Toto zasedání představuje úvod do skupiny workshopů organizovaných v rámci Sítě pro rozvoj měst (UDN). Cílem je shromáždit městské odborníky a řídící orgány, aby si vzájemně představili a předali informace a zkušenosti týkající se udržitelného rozvoje měst v rámci politiky soudržnosti 2021–2027 jako je politický cíl 5 „Evropa blíže občanům“ a Evropská městská iniciativa. Součástí zasedání bude projev vysoce postaveného zástupce z Generálního ředitelství pro regionální politiku následovaný panelovou diskuzí s vysoce postavenými zástupci Evropského výboru regionů, Společného výzkumného střediska (JRC), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), EUROCITIES, Rady evropských obcí a regionů, OP URBACT a iniciativou Urban Innovative Actions (UIA). Příležitost účastnit se diskuzí bude mít také publikum.    

Kód: 08WS581
Téma: Evropa blíže občanům
Partneři: Evropská komise – Generální ředitelství pro
regionální politiku
Místo konání: Budova SQUARE - Brussels Convention Centre, Room Silver hall
Adresa: Mont des Arts, 1000 Brusel

5. Jak genderově vyvážené je vaše město a region? Kde v Evropě jsou ženy úspěšné?
    8. října 2019, 14:30 – 16:00

Vytváření prostoru pro ženské hlasy, potřeby a schopnosti je nezbytným krokem vedoucím k budování lepších měst a regionů. Toto zasedání představí způsoby, jak mohou místní orgány dosáhnout pozitivních změn prostřednictvím stanovení priorit a mainstreamových politik citlivých na gender. Navíc se ukazuje, že pokud je ve vládě zastoupeno více žen, je kvalitnější, a HDP je v daném regionu vyšší, než v regionech, kde je podíl žen ve výkonných orgánech nižší. Bylo představeno nové sledování EU, týkající se genderové vyváženosti v regionech, které odpovídá na dvě otázky: Jak velké je znevýhodnění žen v porovnání s muži ve stejném regionu? O kolik nižší jsou úspěchy žen v porovnání s regiony, ve kterých ženy dosahují nejlepších výsledků? Příklady z průkopnických měst (jako je město Umeå) publikovaných v brožuře URBACT Gender Equal Cities, budou inspirovat ke změně. Na závěr bude představena evropská perspektiva genderové nerovnosti na národních úrovních.  

Kód: 08WS649
Téma: Sociálně integrovanější Evropa
Partneři: Evropská komise – Generální ředitelství Společného výzkumného střediska
Místo konání: Budova SQUARE - Brussels Convention Centre, Room 313+315
Adresa: Mont des Arts, 1000 Brusel

6. UDN: Jak posílit strategický přístup k udržitelnému rozvoji měst?
    9. října 2019, 11:30 – 13:00

Účastníci tohoto semináře získají znalosti a zjistí, jak lze proměnit své plány ve strategické, integrované, měřitelné a financovatelné strategie, které jim umožní čelit jejich místním potřebám a výzvám.

  • Proč je strategický přístup pro městský rozvoj důležitý?
  • Velký obraz týkající se návrhu a implementace integrovaných strategií s příklady a jak přejít od dobré strategie k dobré implementaci založené na Studii integrovaných akčních plánů OP URBACT
  • Případová studie města Bonn: jak lokalizovat cíle udržitelného rozvoje?
  • Další případové studie měst zapojených do OP URBACT: Waterford (Irsko) a Fundao (Portugalsko): co dělá ze strategie dobrou strategii? 

Článek 7 o Evropském fondu pro regionální rozvoj o udržitelném rozvoji měst nařízení (stávajícího programového období 2014–2020), umožnil městům stanovit integrované městské strategie, které jsou nyní plně nebo částečně financovány ze strukturálních fondů. V následujícím programovém období 2021–2027 bude Evropská komise nadále pokračovat v tomto přístupu a zlepšovat jej, přičemž zohlední získané zkušenosti a dobrou praxi z UDN, OP URBACT, JRC a dalších relevantních stakeholderů.

Kód: 09WS573
Téma: Evropa blíže občanům
Partneři: Evropská komise – Generální ředitelství pro regionální politiku
Místo konání: Budova SQUARE - Brussels Convention Centre, Room 311+312
Adresa: Mont des Arts, 1000 Brusel

7. Iniciativa partnerství měst – dialog a spolupráce
    10. října 2019, 11:00 – 12:00 

Iniciativa partnerství měst (PIM) je často nazývána Polský URBACT, protože se inspirovala výsledky tohoto evropského programu zaměřeného na tvorbu sítí. Cílem této iniciativy je podpora tematických sítí měst na národní úrovni, kde sama města identifikují své nejvýznamnější výzvy a pracují na řešení a doporučení vedoucích ke zlepšení.

Polské Ministerstvo investic a hospodářského rozvoje poskytuje organizační (např. organizování setkání) a expertní podporu sítím. Doposud byly zahájeny 3 sítě s celkem 34 zapojenými městy: kvalita ovzduší, městská mobilita a revitalizace. Všechna města kromě sdílení zkušeností pracují také na tzv. Urban Action Initiatives, což jsou dokumenty obsahující konkrétní řešení již dříve identifikovaných výzev a/nebo místních problémů. Finálním výsledkem práce každé sítě bude Plán zlepšení – dokument obsahující sadu doporučení pro provádění národních politik souvisejících s tematickým obsahem dané sítě. Myšlenka je taková, že doporučení navrhovaná městy jsou brána v úvahu na národní úrovni a vedou ke změnám politik, což umožňuje lepší integraci městské politiky. Pilotní povaha projektu prvních tematických sítí nám dovoluje konstatovat, že Iniciativa partnerství měst je současnou kombinací iniciativ na úrovni Evropské unie – Městská agenda a OP URBACT.

S využitím metody URBACT se Polsku podařilo rozšířit tyto způsoby práce do 34 dalších měst a obcí, čímž se zvýšila kapacita programu pro tvorbu sítí z evropské úrovně na nižší národní úroveň.

Zejména PIM umožňuje menším obcím a městům těžit z ostré křivky učení (často ztratily své administrativní a/nebo ekonomické role a hledají nové způsoby udržitelného rozvoje).

Kód: 10QA519
Téma: Budoucnost EU a role regionů a měst
Partneři: Ministerstvo investic a ekonomického rozvoje (PL)
Místo konání: Budova SQUARE - Brussels Convention Centre, Room 310 (circle 3)
Adresa: Mont des Arts, 1000 Brusel

Pro registraci na tyto workshopy je nutné vytvořit vlastní účet na tomto odkaze. Pro výběr jednotlivých zasedání klikněte zde.

 

Zůstaňte s námi ve spojení kvůli případným aktualizacím na Twitteru:
@URBACT@EU_Regional@EU_CoR a #EURegionsWeek.