You are here

Partnerství městská mobilita: Významná iniciativa, kterou máme možnost značně ovlivnit

Edited on

26 May 2017
Read time: 2 minutes

Od 1. ledna 2017 Česká republika prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR koordinuje tzv. Partnerství městská mobilita (Partnership Urban Mobility - PUM). Jde o významný úspěch, protože koordinátorská role je velice prestižní, ač zároveň znamená velký závazek. To, jak bude na městskou mobilitu z úrovně Evropské unie pohlíženo v blízké budoucnosti (i s ohledem na další programové období po roce 2020) ovlivní výstupy právě Českou republikou spolu-koordinovaného Partnerství.

Doprava je významným prvkem ekosystému měst, který jejich fungování (či nefungování) velmi ovlivňuje. Zároveň je v současném programovém období EU jednou z nejvíce podporovaných aktivit, ať už je to prostřednictvím Integrovaného operačního programu (řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj), tak Operačního programu Doprava (řídícím orgánem je Ministerstvo dopravy). Tvoří také významnou část urbánních integrovaných strategií (Integrované územní investice a Integrované plány rozvoje území), o nichž jsme podrobně informovali v minulém roce.

CÍLE KOMISE

Cílem Evropské komise je, aby od zhruba poloviny tohoto roku bylo funkčních celkem 12 Partnerství (pozn. – vedle městské mobility jsou dalšími tématy např. kvalita ovzduší či dostupné bydlení, kterých se ČR prostřednictvím MMR, MŽP a statutárních měst Ostrava a Brno také aktivně účastní). Tento cíl navazuje na tzv. Amsterodamský pakt, který v roce 2016 komplexně definoval rámec pro tzv. Městskou agendu pro EU a 12 témat, jimž je třeba se prioritně věnovat. Cílem přitom není tvořit novou společnou evropskou politiku (typu společné zemědělské politiky, či kohezní politiku), ale zaměřit se na již existující prvky stávajících politik a iniciativ a ty vhodně propojit, pakliže přímo souvisí s rozvojem měst.

Výstupem Partnerství městská mobilita bude na konci roku 2017 první návrh tzv. akčního plánu. Ten nabídne evropským městům paletu opatření („Actions“) na místní, regionální, národní, ale hlavně evropské úrovni ke zlepšení situace v oblasti městské mobility v oblasti lepšího financování, výměny zkušeností i regulatorního rámce. Další dva roky budou ve znamení diskutování, projednávání a úprav tohoto draftu.

ROZMANITÉ A MEZINÁRODNÍ PARTNERSTVÍ

PUM je koordinováno kromě MMR i německým městem Karlsruhe. Každé partnerství, a nejinak je tomu u Partnerství městská mobilita, se skládá z celkového počtu až 25 členů/partnerů. Konkrétně v případě PUM je zapojeno celkem 23 partnerů. Jde o pět členských států (např. Slovinsko, Finsko), deset evropských měst včetně dvou regionů (např. Gdyně, Nijmegen, Burgas či Malmö), zástupce evropských institucí (EIB, Evropská komise) a další partnery, kterými jsou zastřešující a zájmové evropské organizace (POLIS, ECF, Eurocities, CEMR).

Součástí týmu jsou i pozorovatelé (zejména URBACT). Přístup, kdy jsou v rámci jednoho projektu, protože tak si lze PUM představit, zapojeni partneři z různých úrovní – od evropské, přes národní až po lokální – je unikátní, i je to zajímavý element Městské agendy pro EU. Oficiálně bylo Partnerství PUM spuštěno letos v lednu. Podstatným pro zdárný start partnerství bylo zahajovací jednání, které uspořádala Česká republika ve dnech 23. a 24. 2. 2017 v Praze. Další setkání partnerů se uskuteční 3. 5. 2017 v Bruselu; s organizací setkání v Bruselu vypomáhá Stálé zastoupení ČR při Evropské unii.

DEFINOVÁNÍ CÍLŮ A PRIORIT

V rámci ČR na aktivitách PUM spolupracuje s MMR jeho neformální expertní poradní skupina (tzv. Advisory Board), ve které jsou dobrovolně a bez finanční odměny zastoupeni zástupci např. Ministerstva dopravy, Úřadu vlády ČR, reprezentanti českých měst věnující se městské mobilitě (Praha, Brno) či Svaz měst a obcí ČR. Prvním z hmatatelných výstupů PUM bude do konce 1. pololetí letošního roku dokončení dokumentu nazvaného Orientation Paper. Ten obsahuje definování cílů a priorit partnerství, pracovních struktur či postupů, jimiž bude ve shodě se všemi partnery tento projekt po zbývající čas realizován. Veškeré oficiální výstupy Partnerství městská mobilita budou průběžně zveřejňovány na webové stránce „Futurium“, provozované sekretariátem partnerství Městské agendy pro EU ve spolupráci s Evropskou komisí (www.ec.europa.eu/futurium). V případě zájmu o další informace je možné se obracet na Odbor regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj, konkrétně autory tohoto článku.

Autoři článku: František Kubeš, Jiří Vlček