You are here

Pierwsze wieści z naboru do Sieci Planowania Działań

Edited on

24 April 2019

Nabór do Sieci Planowania Działań zakończył się w środę 17-go kwietnia. Z przyjemnością informujemy, że wpłynęły 62 wnioski.

W kategorii Miast Wiodących (liderów sieci) prym wiodą miasta włoskie z 16 wnioskami. W dalszej kolejności są miasta z Hiszpanii (7), Portugalii (7), Holandii (6), Francji, Rumunii i Belgii (po 4 propozycje). Polska (3), Grecja (2) i Niemcy (2) znalazły się w środku stawki. Po jednym mieście wiodącym zgłoszono z Wielkiej Brytanii, Austrii, Finlandii, Węgier, Łotwy, Słowacji i Szwecji.

Najpopularniejszym celem tematycznym była „Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami”, do której odnosiła się prawie jedna czwarta propozycji. Cele tematyczne „Włączenie społeczne” i „Rozwój technologiczny badań i innowacji” objęły około jedną piątą wniosków. „Zrównoważony transport i edukacja” oraz „Umiejętności i uczenie się przez całe życie” stanowiły podstawę około 10% wniosków.

Decyzję o wyborze sieci, na podstawie oceny ekspertów zewnętrznych podejmie Komitet Monitorujący URBACT 25 czerwca 2019 r. Do fazy pierwszej przejdzie nie więcej niż 23 sieci.

Dla wszystkich, którzy złożyli wnioski aplikacyjne:

Dobra robota i powodzenia!