You are here

Prvé zhodnotenie výzvy na tvorbu sietí pre akčné plánovanie

Edited on

30 April 2019

Výzva na tvorbu sietí pre akčné plánovanie je zatvorená. S radosťou Vám oznamujeme, že bolo podaných 62 žiadostí o vytvorenie nadnárodných partnerstiev zameraných na tvorbu akčných plánov.

Mestá, ktoré chcú viesť nadnárodné partnerstvá pochádzajú až zo 17 krajín: Taliansko (16), Španielsko (7), Portugalsko (7), Holansko (6), Francúzsko a Belgicko so 4 žiadosťami. Ďalšie členské štáty s viac ako jednou žiadosťou zahŕňajú krajiny: Poľsko (3), Grécko (2) a Nemecko (2). Členské štáty s jediným vedúcim partnerským mestom sú Spojené kráľovstvo, Rakúsko, Fínsko, Maďarsko, Lotyšsko, Slovensko a Švédsko.

Takmer jedna štvrtina projektových zámerov je zameraná na témy ochrany životného prostredia a efektívneho využívania prírodných zdrojov. Témy sociálneho začlenenia, technologického výskumu a inovácií tvoria približne jednu pätinu návrhov. Projektové návrhy na témy udržateľnej mobility a celožitovného vzdelávania sú zastúpené približne 10 %.

Monitorovací výbor pre OP URBACT bude rozhodovať o vytvorení 23 nadnárodných partnerstiev zameraných na tvorbu akčných plánov 25. júna 2019.

Gratulujeme všetkým oprávneným žiadateľom, ktorí prejavili záujem o zapojenie sa do výzvy!