You are here

Seminarium międzynarodowe projektu URB-INCLUSION

Edited on

30 November 2018
Read time: 2 minutes

W dniach 19-20 kwietnia 2018 r. w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja partnerów projektu URBinclusion realizowanego w ramach programu Urbact III. Tematyka obrad była ściśle związana z celami projektu czyli walką z wykluczeniem społecznym oraz aktywizacją i integracją mieszkańców na dużych osiedlach miejskich.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele miast partnerskich z Barcelony, Lyonu, Kopenhagi, Trikali, Timisoary, Glasgow oraz Turynu.

Pierwszego dnia uczestnicy konferencji wysłuchali wykładów dotyczących rewitalizacji polskich osiedli mieszkaniowych oraz występujących problemów społecznych na takich obszarach. Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych przybliżyli uczestnikom regulacje prawne i możliwości wsparcia socjalnego, na jakie mogą liczyć osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Zaprezentowano także różne formy aktywizacji mieszkańców. Omówiono zasady i zakres działania organizacji pozarządowych oraz zaprezentowano nową formę partycypacji społecznej, jaką daje kolejna już edycja budżetu obywatelskiego.

Po sesji porannej miała miejsce wizyta na osiedlu Azory, które zostało wytypowane jako studium przypadku dla projektu URBinclusion. Uczestnicy warsztatów gościli w Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Weissa, a następnie odwiedzili Punkt Aktywności Lokalnej przy ul. Jaremy wraz z projektowanym ogrodem społecznym i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przy ul. Elsnera. We wszystkich tych miejscach goście zagraniczni zostali bardzo ciepło przyjęci zarówno przez pracowników, jak i stałych bywalców tych miejsc: w szczególności dzieci i seniorów.

Kulminacyjnym punktem spotkania, były warsztaty dotyczące tematyki projektu URBinclusion, w których aktywnie współpracowali ze sobą przedstawiciele miast partnerskich, Urzędu Miasta Krakowa, Centrum Aktywności Seniora, PAL-u, TPD oraz streetworkerzy. Jednym z tematów „burzy mózgów” była właśnie koordynacja prac pomiędzy różnymi instytucjami, służąca poprawie warunków życia na osiedlu Azory. Analizowano szczegóły ewentualnego powołania Centrum Społecznego, które stanowiłoby ośrodek integrujący mieszkańców. Jako przykład współpracy pomiędzy jednostkami miejskimi a mieszkańcami osiedla został pokazany realizowany obecnie przez Zarząd Zieleni Miejskiej „park kieszonkowy” przy ul. Gnieźnieńskiej.

Drugi dzień konferencji został poświęcony zagadnieniom związanym z dalszym wdrażaniem projektu URBinclusion. Przedstawiciele wszystkich miast tworząc matrycę różnic i podobieństw swoich studiów przypadku szukali sposobów na rozwiązywanie lokalnych problemów. Ta wymiana doświadczeń i dobrych praktyk wraz z rezultatami prac warsztatowych z mieszkańcami Azorów pozwoli na dalszą realizację celów projektu.