You are here

Tvorba plánu mestskej mobility v spolupráci s občanmi

Edited on

30 April 2019
Read time: 3 minutes

Poľské mesto Gdynia v spolupráci s URBACT miestnou podpornou skupinou navrhlo opatrenia na zredukovanie dopravných zápch, ktoré boli zároveň súčasťou plánu mestskej mobility. URBACT prepojil mesto s expertami a s ďalšími partnermi naprieč Európou, ktorí majú skúsenosti s riadením nákladnej dopravy.

V minulosti bolo poľské mesto Gdynia tichou rybárskou dedinou, nachádzajúcou sa na baltskom území. Dnes sa na jeho území nachádza tretí najväčší prístav v Poľsku. Regionálny rozvoj priniesol mestu okrem pozitívnych efektov aj tie nežiadúce, v podobe dopravných zápch a nehôd, nelegálneho parkovania a znečistenia ovzdušia. Mesto v spolupráci s URBACT miestnou podpornou skupinou a európskym združením miest pre zdravšiu a efektívnejšiu dopravu vypracovalo plán udržateľnej mestskej mobility. Skupinu tvorili miestni obchodníci, obyvatelia, pracovníci verejnej správy a iné zainteresované strany.

Vzhľadom na nepresné definície veľkosti dopravných prostriedkov a značenia v nákladnej doprave, sa Gdynia rozhodla vytvoriť praktické a ľahko realizovateľné nariadenia.

Mestské zastupiteľstvo spolu s primátorom mesta schválilo v januári 2018 pilotný projekt URBACT miestnej podpornej skupiny o novom dopravnom systéme. Projekt zahŕňal aktivity ako napr. farebné značenie ciest a osádzanie dopravných značiek s regulačnou funkciou.

Tieto aktivity boli obzvlášť výnimočné pre poľské mesto vybudované v 20. rokoch 20. storočia: “Právna regulácia v Poľsku sa orientuje najmä na autá“, povedala Alicja Pawlowska, ktorá sa venuje projektom udržateľnej mobility. „Infraštruktúra sa buduje najmä takým spôsobom, ktorý podporuje využívanie automobilovej dopravy.“


Obrázok 1 - manažment nákladnej dopravy v meste Gdynia (PL)

Nadnárodná a miestna spolupráca

Philip Stein, vedúci expert URBACT partnerskej siete miest Freight TAILS hovorí: „poľské mesto Gdynia získalo mnoho poznatkov z URBACT partnerského hodnotenia miest“. Gdynia vyzvala svojich medzinárodných partnerov, aby ju navštívili a pokúsili sa nájsť riešenia na problémy, ktorým spoločne čelia. Najväčší problém predstavujú zaparkované autá blokujúce výdajné a zásobovacie miesta obchodov, nachádzajúcich sa v centre mesta. Jeden z partnerov, vyzval Gdyniu, aby mesto zrealizovalo jednoduchý pilotný projekt s návrhom výdajných a zásobovacích miest pre dodávky na tri hlavné ulice. „Tento návrh vzbudil záujem miestnych politikov a zároveň im pomohol pochopiť riešenie tohto mestského problému“, dodal Stein.

Projektové opatrenia ukázali, že boli výhodné pre mesto ako aj pre obchodníkov, hovorí Daniel Kaszubowski, profesor Gdanskej univerzity a expert na nákladnú dopravu. „Osoby s kompetenciou rozhodovať si uvedomili, že efektívne využívanie nákladnej dopravy je dôležité pre podniky ako aj pre ľudí žijúcich v meste“, dodal profesor Kaszubowski.

Riešenia pre svoje problémy čerpalo mesto najmä z príkladov dobrej praxe zo švajčiarskeho mesta Umea, Bruselu a Londýna.

„Vďaka URBACTu sme mali čas a zdroje na to, aby sme získali poznatky od všetkých zainteresovaných strán“, dodala Pawlowska.

Prvý prieskum o nákladnej doprave

Výsledky prvého prieskumu poukázali na fakty, že 29 % dodávok vyžadovalo parkovanie pre 2 osobné automobily v centre mesta a 25 % všetkých dodávok parkovalo na chodníku. Tieto informácie zozbierala Gdynia v roku 2017. Pozorovatelia na sledovanom úseku napočítali 423 zastavení dodávok a pracovníci z oddelenia cestnej premávky a zelených plôch spolu so študentami viedli rozhovor s 334 obchodníkmi. „Zozbierané údaje boli dôležité pre vytvorenie budúcich opatrení“, hovorí pani Pawlowska.

Úspešné kroky mesta k udržateľnejšej mobilite

Podľa profesora Kaszubowski, URBACT partnerská sieť miest Freight TAILS pomohla zlepšiť nákladnú dopravu v meste: „Venovali sme sa zlepšeniu spoľahlivosti doručovania tovaru. Dodávateľom sme poskytli adekvátne miesta na zastavenie a vyloženie. Projekt nám poskytol príležitosť zvýšiť bezpečnosť chodcov, odstránením dodávkových automobilov z chodníkov.“

Inšpiráciou z partnerských miest a zrealizovaním pilotného projektu, mesto Gdynia schválilo ďalší projekt, s komplexnejším návrhom opatrení, ktoré navrhli zainteresované strany v URBACT miestnej podpornej skupine. Novým opatrením bolo obmedzenie hmotnosti nákladných vozidiel vstupujúcich  do centra mesta.

„Z dlhodobého hľadiska, obchodníci majú vplyv na doručovacie miesta tovaru v mestských častiach, preto je dôležité s nimi komunikovať“, dodala pani Pawlowska.


Obrázok 2 - nové výdajné miesta tovaru zvýšia bezpečnosť na chodníkoch, Gdynia (PL)

Alicja Pawlowska vyzdvihla šesť benefitov z účasti v URBACT partnerskej sieti miest Freight TAILS:

  1. Zapojenie do projektu zástupcu primátora a zástupcu vedúceho mestskej rady a ich podpora v rozhodovacom procese.
  2. Prieskum dodávok tovaru za účelom získania merateľných údajov.
  3. Získanie dôvery obchodníkov; realizovanie pravidelných konštruktívnych stretnutí.
  4. Mať externého experta na analýzu údajov, poradenstvo a podporu. Expert bol veľmi angažovaný, flexibilný a chápal potreby a problémy mesta. Vždy prihliadal na naše návrhy a vedel, ako viesť stretnutia. Moderoval stretnutia a ako známy vedecko-výskumný pracovník Technickej univerzity, nám pomohol prilákať ľudí s podporou pre naše navrhované opatrenia.
  5. Žiadosť primátora mesta analyzovať (a implementovať) návrhy URBACT miestnej podpornej skupiny, ktoré zahŕňali obmedzenie hmotnosti dodávok vstupujúcich do centra mesta.
  6. Rozdávanie letákov o fungovaní doručovacích miest v obchodoch. Majitelia a manažéri vnímali toto opatrenie pozitívne.

Viac informácií URBACT partnerskej sieti miest Freight TAILS nájdete TU.

Zdroj: https://urbact.eu/sites/default/files/urbact-stories_of_change-web.pdf

Obrázok 1 – manažment nákladnej dopravy v meste Gdynia (PL)

Obrázok 2 - nové výdajné miesta zvýšia bezpečnosť na chodníkoch, Gdynia (PL)