You are here

Ukrepi URBACT za soočanje s COVID-19

Edited on

14 May 2020
Read time: 2 minutes

Podobno kot drugi evropski programi se je tudi URBACT februarja začel prilagajati novo nastalim okoliščinam in izdanim ukrepom v zvezi s COVID-19. Sekretariat programa URBACT je pričel delo opravljati na daljavo in v začetku marca tudi omrežjem URBACT svetoval omejitev potovanj. Ob tem so URBACT mesta pozvali naj sledijo priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije, veleposlaništev, nacionalnih zdravstvenih in partnerskih organizacij. 

 

 

 

 

 

Kako so ukrepi za zajezitev pandemije vplivali na aktivnosti omrežij?

URBACT je prepoznal vpliv globalne pandemije na aktivnosti omrežij. Zaradi negotovosti kako in kdaj bodo odpravljene omejitve potovanj po Evropi je v naslednjih mesecih zelo tvegano načrtovati fizične sestanke in dogodke. Nemogoče je napovedati, kako se bodo različni ukrepi razvili in obnesli ter kdaj bodo vlade ponovno dovolile potovanja v preostalem delu leta 2020.

URBACT se prilagaja novim razmeram in podpira  mesta in strokovnjake, da si pridobijo znanje, ki ga potrebujejo za delo v svojih mestih in s svojimi kolegi po Evropi. Zaradi zgoraj navedenih razlogov je sekretariat skupaj z državami članicami in partnerskimi državami v nadzornem odboru URBACT sprejel vrsto odločitev v zvezi s tem:

  • Časovnico programa so skrbno pregledali in spremenili. Uradni končni datum za prenosna omrežja se podaljša za 6 mesecev (od januarja do junija 2021). Določene faze dela omrežij, na primer obdobje promocija rezultatov prenosnih omrežij, ki naj bi potekalo v sodelovanju  z nacionalnimi točkami URBACT, bodo prestavljene. Nova skupina akcijskih omrežij je bila potrjena v začetku maja, kot je bilo načrtovano. Kljub temu je čas za izvedbo njihovih aktivnosti podaljšan za tri mesece (končni datum je avgust 2022), tako da lahko upravičenci prve mesece bolje izkoristijo za prilagoditev svojih delovnih načrtov. Vse aktivnosti omrežij, roki in administrativne naloge bodo ustrezno prilagojeni.

 

  • Izmenjava in ideje upravičencev in strokovnjakov so dobrodošli na interni spletni platformi (Basecamp). Zelo se spodbuja dialog s sekretariatom. Prav tako lahko omrežja uporabljajo svoje zasebne spletne prostore za podobne izmenjave s svojimi projektnimi partnerji in lokalnimi deležniki.

 

  • URBACT bo zagotovil podporo in smernice za digitalno delo na omrežni in lokalni ravni, in tako kratkoročno in srednjeročno podprl prenovo aktivnosti in srečanj partnerjev. Člani sekretariata se bodo pridružili nekaterim od teh srečanj, kot so na primer posamezni prvi sestanki druge faze akcijskih omrežij.

 
Druga usposabljanja za krepitev zmogljivosti na ravni programa za vodilne partnerje, vodilne strokovnjake in za koordinatorje lokalnih delovnih skupin se bodo izvajala s pomočjo spletnih in digitalnih orodij. Uvodni sestanek druge faze za akcijska omrežja bo, kot načrtovano, potekal v začetku junija z uporabo spletnih kanalov URBACT-a.

 

 

Kako se s COVID-19 soočajo slovenska URBACT mesta?

Tudi slovenska URBACT mesta so se morala v preteklih mesecih prilagoditi novo nastalim razmeram in premisliti nekatere načrtovane aktivnosti v URBACT omrežjih. 

Mesta, vključena v URBACT akcijska omrežja, so v tem času pripravljala vso potrebno dokumentacijo in zaključevala prijave za drugo fazo. Pri tem so imeli predvsem težave s pridobivanjem ustrezne dokumentacije in časovnimi zamiki, ki so del prilagajanja na delo od doma, in razpoložljivostjo zaposlenih. Dobra novica je, da so bila vsa omrežja potrjena za drugo fazo!

Premisliti bo treba tudi delovanje lokalnih delovnih skupin. Iz Kočevja, ki je vključeno v URBACT omrežje iPlace, poročajo, da je delo z lokalno skupino zastalo, saj je težko vključiti tiste člane skupine, ki niso elektronsko pismeni. Podobno poročajo iz Nove Gorice (vključeni v omrežje Thriving Streets), kjer so se ustavile aktivnosti, načrtovane z lokalno delovno skupino, a so z njimi le uspeli prevetriti prioritete glede na novonastalo situacijo.

Iz Celja, vključenega v omrežje Genderedlanscape, in Maribora, vključenega v omrežje URGE, poročajo tudi, da bodo morali nekoliko premisliti nekatere aktivnosti, načrtovane v projektu, da se lahko prilagodijo novim pogojem in zagotovijo uspešno izvajanje druge faze projekta. 

Z nekoliko drugačnimi problemi se srečujejo slovenska mesta, vključena v URBACT prenosna omrežja. Ta namreč z majem vstopajo v fazo, v kateri bodo svojo dobro prakso pospešeno promovirala ostalim slovenskim mestom. Iz Ljubljane, vodilnega partnerja v prenosnem omrežju BeePathnet, sporočajo, da bodo obdobje širjenja dobre prakse razširili čez poletne mesece in da bo potekalo digitalno, medtem ko načrtujejo tudi nekatere aktivnosti na terenu v jesenskih mesecih. Tudi zaključno konferenco projekta bodo zaradi negotovosti razmer in zaradi podaljšanja trajanja projektov prenesli v leto 2021.

Z digitalnimi srečanji med omrežji so zagotovili izmenjavo informacij in pripravili tudi rezervne načrte, s katerimi se bodo lažje prilagajali spremembam. Kljub veliko izzivom pri načrtovanju aktivnosti se partnerji hitro odzivajo na spremembe in vanje vpletajo tudi svojo kreativnost. Razvili so serijo nacionalnih pogovorov na temo čebel, pripravljajo 7-jezični slovar izrazov o čebelah in čebelarstvu ter prevod grške pravljice o čebelah v jezike partnerskih mest.

 

Svoje aktivnosti novim razmeram prilagajamo tudi nacionalne točke. Veliko vsebin je že dostopnih prek spleta, zdaj bomo tja preselili tudi srečanja. Pri tem se nam zdi pomembno upoštevati potrebe partnerjev, ki sodelujejo v programu.

Čeprav je sodelovanje med mesti, kot ga poznamo v programu URBACT, v tem času zelo omejeno, je jasno, da imajo mesta še vedno željo po sodelovanju in pospešeno razvijajo načine za izmenjavo izkušenj in učenje prek spleta. Pri tem lahko računajo na podporo sekretariata in nacionalnih točk.