You are here

URBACT‘s City Labs: Osvěžení principů evropské politiky

Edited on

20 December 2019
Read time: 4 minutes

Lipská charta z roku 2007 stanovila zásady městské politiky EU. Německo nyní před svým předsednictvím Rady EU v roce 2020 tento klíčový dokument obnovuje. Tzv. URBACT‘s City Labs, které jsou úzce spjaty s principy charty, tento proces podporují. Tyto Laboratoře (URBACT‘s City Labs) budou identifikovat co funguje, ve kterých oblastech se města potýkají s problémy a jak je kapacitně připravit pro vybudování udržitelné budoucnosti.

Lipská charta

Co se člověku vybaví, když se zamyslí nad účinnou urbánní politikou? Pravděpodobně bychom řekli, že taková politika by měla být udržitelná, zaměřující se na to nejlepší využití dostupných zdrojů a měla by zvyšovat blahobyt naší planety. Mohli bychom také dodat, že by měla ve svém procesu rozhodování zahrnovat různé úrovně správy (včetně samotných měst). Vzhledem k úrovni důvěry v politiky, která je historicky nejnižší, bychom také měli zdůraznit potřebu zapojení občanů do procesů rozhodování. 

V roce 2007 byly zásady tohoto přístupu k urbánní politice poprvé zachyceny v jediném dokumentu EU. Během německého předsednictví v Radě EU navrhla Lipská charta model účinné urbánní politiky (udržitelné, integrované, participativní, víceúrovňové), který počítal s mnohým, co dnes již považujeme za samozřejmost. Tyto zásady můžeme například vidět v cílech OSN pro udržitelný rozvoj (SDGs) a v Městské agendě pro EU, která nadále představuje podstatnou část naší práce ve městech.

URBACT City Labs

V druhé polovině roku 2020 převezme Německo opět předsednictví v Radě EU. V očekávání této události se pracuje na obnovení významu Lipské charty pro Evropu v roce 2020 a dále.

To podpoří i OP URBACT prostřednictvím řady tzv. City Labs (Městských laboratoří, pozn. překl.), které budou mít souvislost s principy Lipské charty. První z nich, zkoumající princip participace se uskutečnil v Lisabonu (Portugalsko) v září 2018. Druhá se konala ve dnech 2. a 3. července v Bruselu (Belgie) a zkoumala zásadu udržitelného rozvoje. Závěrečná City Lab v Berlíně (Německo) spojí naše klíčové poselství na jaře 2020.

Každá z těchto City Labs prozkoumá, jak jsou v současnosti tyto principy chápány. Bude prostor k prošetření toho, co dobře funguje (jak města tyto principy zavádějí do svých přístupů) a také prostor k prozkoumání překážek. Klíčová otázka se týká překážek, které brání více městům v příjímání těchto zásad (a také toho, co je třeba udělat pro to, aby byly tyto překážky odstraněny).

Participativní města

Z našeho City Lab o participaci vyplynulo, že situace je v roce 2019 velmi odlišná od situace v roce 2007. V souvislosti se snižující se důvěrou v zavedené instituce lze pozorovat klesající volební účast, a to zejména na místní úrovni. Vzrůstá také výskyt občanských nepokojů v kombinaci s růstem populismu v mnoha částech Evropy. 

Jedná se o velmi rychle se měnící vývoj, na který se mnohým městským úřadům nedaří reagovat. Naše City Lab však ukazuje, že mnoho měst přijímá proaktivní přístup s ochotou experimentovat a znovu definovat vztahy mezi běžnými občany a městskou správou. Důvodem pro to je uznání, že naše zavedené nástroje správy již nesplňují naše potřeby, a to zejména v digitálním věku.

Naše první zpráva City Lab zachycuje některé z hlavních činností. Mezi nimi je například Decide Madrid, přední digitální platforma pro zapojování občanů do rozhodování o vývoji města. Ta se rozrostla ze skromného záměru na rekonstrukci náměstí na platformu s téměř půl milionem registrovaných členů. 

Prostřednictvím tohoto portálu podali občané více než 20 000 návrhů. Město je zavázáno zrealizovat ty, které se setkají s dostatečnou podporou občanů. Hlasuje se prostřednictvím digitální platformy a také prostřednictvím pošty. Dosud bylo podpořeno více než 200 projektů prostřednictvím rozpočtu ve výši 100 milionů EUR.

Od ostatních měst k nám putuje také jasné poselství o důležitosti kombinace digitálních forem komunikace s občany s osobními formami tváří v tvář. Gdaňsk (Polsko), který byl ovlivněn bývalým slavným starostou města Pawlem Adamowiczem, také razí cestu novým způsobům, jak zapojit občany do procesu rozhodování. Jedná se například o organizaci občanských shromáždění, což je způsob, který v poslední době přitahuje čím dál více aktivních občanů. Během City Labu promluvili zástupci z města Gdaňsk o vlivu URBACTu na utváření jejich přístupu k občanské participaci.

Zvýšit úroveň zapojení občanů je možné také prostřednictvím převedení rozhodování o financích na občany. Tzv. participativní rozpočty jsou dalším efektivním nástrojem. To potvrzují dva příklady dobré praxe OP URBACT. Paříž (Francie) má velký a sofistikovaný model participativního rozpočtování fungující na městské úrovni, úrovni jednotlivých sousedství a do tohoto procesu zapojuje také mladé občany prostřednictvím škol. Město Cascais v Portugalsku však dokazuje, že tento přístup může fungovat ve městech všech velikostí. Participativní model tohoto města představuje 18 % celkového investičního rozpočtu a přímo zapojuje do procesu rozhodování 115 000 občanů, což je více než polovina z celkového počtu obyvatel ve městě.

Nedaleké portugalské hlavní město Lisabon také úspěšně experimentovalo se svým modelem Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Tento přístup se zaměřil na 67 nejchudších lokalit ve městě, čímž byla umožněna investice převyšující částku 9 milionů EUR prostřednictvím více než 250 projektů. Dvě zajímavé oblasti tohoto přístupu jsou jeho výrazné zaměření na budování sousedských kapacit a požadavek kladený na místní organizace, aby spolu spolupracovaly. Jedná se o příklad dobré praxe OP URBACT, který je součástí sítě přenosu s názvem Com.Unity.Lab, do nějž je v současné době jako partnerské město zapojena Ostrava.

City Labs také zdůraznily způsoby zapojení konkrétních částí komunit, které mohou být zastoupeny v nedostatečném množství. Město Braga (Portugalsko) vysvětluje svůj přístup k zapojení mládeže na základě svých zkušeností se sítí URBACT, zatímco Parma (Itálie) představila svou práci s cílem povzbudit ženy k tomu, aby se aktivněji zapojovaly do rozhodovacích procesů. Jedná se o klíčově odvětví kampaně OP URBACT Genderově vyrovnaná města.

Co je před námi?

URBACT City Labs osvětlují pohled na efektivní městská řešení. Zdůrazňují také překážky, kterým čelíme, a co je třeba udělat pro jejich překonání a pro následné zefektivnění urbánní politiky. Tímto způsobem poskytují přímé vstupy pro budoucí verzi Lipské charty a pro lepší budoucnost evropských měst.

Připojte se k nám sledováním našich aktualit City Lab (@URBACT #CityLab) a účastí na našich budoucích akcích.

K nahlédnutí se zde můžete podívat na zprávu URBACT City Lab v angličtině „Úvaha o participaci občanů v evropských městech“.