You are here

URBACT i Nowa Agenda Miejska

Edited on

02 November 2017

Nowa Agenda Miejska jest dokumentem zatwierdzonym na Konferencji Miejskiej Habitat III w Quito w październiku 2016 r.
Sformułowane są w niej wyzwania stojące przed miastami wynikające z faktu, że obecnie większość ludności świata mieszka na obszarach zurbanizowanych i trend ten staje się coraz wyraźniejszy, wywołując szereg wyzwań dla rozwoju.

 

Wyzwania określone w pierwszej części Nowej Agendy Miejskiej dotyczą problemów demograficznych, nierówności społecznych, zagospodarowania przestrzennego, wykorzystania coraz bardziej kurczących się zasobów i wielu innych. Jednak dokument wskazuje również istniejący w miastach potencjał do rozwiązania problemów. Nowa Agenda Miejska proponuje określone zapisy i wskazuje na możliwe kierunki rozwoju.

Narody Zjednoczone zobowiązują się do pracy w ramach trzech głównych tematów:
- społecznego włączania i zakończenia ubóstwa
- pracy na rzecz zapewnienia dobrobytu w miastach oraz mozliwości dla wszystkich
- zapewnienia prężnego (rezylientnego) środowiskowo, zrównoważonego rozwoju miejskiego.

 
W Europie istotne jest przełożenie zapisów Agendy na poziom Agendy Miejskiej UE, zatwierdzonej w 2016 r. poprzez Pakt Amsterdamski. Wysiłek skierowany jest na to, aby Europejska Agenda Miejska była dokumentem bardziej skupionym na lepszym wykorzystaniu istniejących zasobów finansowych, prawnych oraz wiedzy, w wyraźnie zaznaczonych 12 obszarach tematycznych.

Program URBACT jest zaangażowany w działania na rzecz promowania Nowej Agendy Miejskiej, uczestniczy też w pracach partnerstw Agendy Miejskiej UE i zaangażowany jest również we współpracę na rzecz nowo utworzonej inicjatywy pod nazwą International Urban Cooperation, mającej wykorzystać doświadczenie programów europejskich, w tym URBACT, na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju miast w skali międzynarodowej.


Chcąc przybliżyć temat Nowej Agendy Miejskiej oraz Europejskiej Agendy Miejskiej zamieszczamy w tym miejscu oba dokumenty:

- Nowa Agenda Miejska Habitat III - wersja w języku polskim


- Europejska Agenda Miejska - wersja w języku angielskim