You are here

Více o metodě URBACT

Edited on

16 March 2020
Read time: 3 minutes

Od roku 2002 již více než tisíc měst v EU zapojených do Operačního programu URBACT využilo přidanou hodnotu mezinárodní spolupráce, přenosu příkladů dobré praxe za hranice národních států a zapojení veřejnosti do tvorby politik. URBACT i nadále pokračuje ve vytváření kontaktů mezi městy a pomáhá jim tak uskutečňovat změny na místní úrovni. 

Metoda URBACT

Zprávy EU a OSN již roky poukazují jak na chronické, tak na aktuální a budoucí problémy a vyhlídky měst. Problémy, s nimiž se města potýkají, jako je nezaměstnanost, pokles populace, snižující se veřejné investice, příliv migrantů a digitalizace společnosti nutí města všude v Evropě k hledání cest, jak změnit způsob svého fungování. 

Jiným způsobem, jak dosáhnout prosperity, blahobytu a růstu, je přehodnotit model správy, který město přijalo v minulosti, a posunout se od direktivního modelu k modelu, v němž město působí jako katalyzátor změn. Vyžaduje to vztah důvěry mezi volenými zástupci, pracovníky města a občany a zapojení místních zainteresovaných subjektů do spoluvytváření a implementace místních politik. A právě to je okamžik, kdy přichází na scénu URBACT. 

Tento program vyžaduje integrovaný rozvoj měst a jeho zásady integrace horizontálních a vertikálních politik. Uvedené zásady staví na integrovaném přístupu k rozvoji měst uplatňovaném od počátku tisíciletí, v jehož rámci byly významnými kroky například Lipská charta z roku 2007, Amsterdamský pakt a Nová urbánní agenda podepsané roku 2016. 

Horizontální integrace politik vyžaduje úzkou spolupráci mezi různými městskými službami a místními organizacemi. Projekt budování lokality, kde se budou odehrávat příslušné aktivity, proto musí být koncipován a realizován tak, aby bylo zapojeno plánování (výběr místa) a ekologické, sociální (vzdělávání, opatření v oblasti zaměstnanosti) a ekonomické aspekty (podpora podnikání). Vertikální integrace klade důraz na spoluvytváření politik a akcí s příslušnými místními zainteresovanými subjekty (obyvatelé, sdružení, partneři z veřejného a soukromého sektoru), avšak také s příslušnými úřady vyšší regionální a případně celostátní úrovně. 

URBACT pro uplatňování těchto zásad při správě měst v celé Evropě vypracoval řadu postupů a nástrojů nazývaných také „metoda URBACT“. Vytváří tak příznivé prostředí pro získávání nových znalostí při praktických činnostech. Stavebními kameny této metody jsou: 

Vytváření sítí měst v EU pro zajištění výměny dobrých praxí a řešení problémů. V současnosti existují tři typy sítí reagující na různé potřeby: „sítě měst“ určené městům, která chtějí vytvářet svůj Integrovaný akční plán, „sítě přenosu“ pro města usilující o uzpůsobení a přenos již existujících dobrých praxí do svého prostředí, a „implementační sítě“ pro města, která mají integrovanou strategii/akční plán, avšak chtějí zvládnout problémy, s nimiž se potýkají při jejich implementaci. Sítě usnadňují výměnu a pracovní proces pro pracovníky města a zainteresované subjekty prostřednictvím studijních návštěv, mezinárodních workshopů a vzájemných hodnocení. Síť zahrnuje vedoucí město a až 11 projektových partnerů, které podporují programoví experti URBACT (viz níže). 

Zapojení veřejnosti do rozvoje města, v jehož rámci městské správy zapojené do sítí URBACT vytvářejí místní podpůrné skupiny tvořené zástupci sociálního, ekonomického a ekologického sektoru (pracovníci městské správy, nevládní organizace, malé a střední podniky, univerzity, občané a jiné zainteresované subjekty). Jejich cílem je nacházet řešení potřeb a místních problémů, kvůli nimž se město zapojilo do sítě. Tyto zainteresované subjekty také mají prospěch z výše uvedených činností v rámci sítě. 

Vytváření a implementace Integrovaných akčních plánů jako následná činnost po vytváření sítí a zapojení místních zainteresovaných subjektů. Jedná se o společné úsilí, které vyplývá z výměny dobrých praxí a nápadů s partnerskými městy z EU a ze setkání s místními podpůrnými skupinami, které tyto praxe přebírají a adaptují je na svá města.

Podpora expertů poskytovaná městům zapojeným do sítě URBACT plně financovaná z URBACT. Experti, kteří jsou vybíráni samotnými sítěmi, podporují města prostřednictvím metodik a tematických znalostí.

Zlepšování schopností a vzdělávání účastníků procesu, pokud jde o vytváření, přenos a realizaci integrovaných postupů a strategií se zapojením veřejnosti. V rámci URBACT byly vytvořeny Letní univerzity, na nichž se setkávají stovky zástupců měst zapojených do URBACT (účastníci procesu/profesionálové), aby zlepšili své dovednosti při vytváření Integrovaných akčních plánů s místními zainteresovanými subjekty. Jako doplněk k těmto univerzitám program zajišťuje celostátní školení a webináře a sestavuje příručky k jednotlivým tématům.

Uplatňování „výsledkového rámce” pro vymezení očekávaných výsledků a dopadu Integrovaného akčního plánu na místní úrovni, jehož součástí je vymezení milníků a ukazatelů výsledků a výstupů a dále monitorování dosaženého pokroku.

Využití výstupů sítí a předávání znalostí a postupů městům zapojeným do URBACT i městům stojícím mimo tento program. URBACT má několik způsobů, jak dosáhnout tohoto cíle: od internetových stránek URBACT, sociálních médií, článků, publikací, workshopů, laboratoře pro tvorbu politik, Festivalů měst URBACT, Národních kontaktních míst URBACT, které komunikují v jazyce dané země, až po propojování a sdílení znalostí s partnerstvími Městské agendy pro EU a dalšími organizacemi, které se zabývají rozvojem měst (CEMR, EUROCITIES, UN-HABITAT atd.).

Podpora ze strany sekretariátu URBACT, Národních kontaktních míst URBACT a programových expertů URBACT.

Jen v období od roku 2014 do roku 2018 financoval URBACT 20 setkání Sítí měst, jichž se zúčastnilo 205 měst z celé Evropy. Díky metodě URBACT tato města prostřednictvím místních podpůrných skupin podpořila místní zúčastněné subjekty při společném vytváření Integrovaných akčních plánů. Více než 66 % měst zapojených do URBACT dosáhlo schválení svých Integrovaných akčních plánů, téměř 50 % pro ně zajistilo financování a více než 80 % z nich je již začalo realizovat. Příběhy a svědectví měst na následujících stranách dokládají přidanou hodnotu metody jako způsobu dosažení udržitelného rozvoje měst.

Jak mít užitek z OP URBACT

Jakékoli město, bez ohledu na velikost nebo počet obyvatel, může těžit z URBACT v různých ohledech.

Za prvé jsou zde internetové stránky URBACT jako cenný zdroj znalostí a zkušeností, s příklady dobré praxe, články, případovými studiemi a Integrovanými akčními plány na různá témata, které mohou inspirovat městské správy ve velkých i malých městech. Současně s tím jsou prostřednictvím Národních kontaktních míst URBACT po celé Evropě k dispozici digitální a papírové publikace „Města v akci – příběhy změny“.

Za druhé URBACT pravidelně organizuje akce pro všechna města v EU, na nichž probíhá výměna znalostí, postupů a knowhow. K těmto akcím patří Festivaly měst URBACT, laboratoře pro tvorbu politik a workshopy během Evropského týdne pro regiony a města a dalších velkých konferencí. Jako doplněk k těmto akcím Národní kontaktní místa URBACT působící ve 27 členských státech EU pořádají a propagují národní akce týkající se dobrých praxí a výsledků měst zapojených do URBACT.

Za třetí se kterékoli město může přihlásit na základě výzvy k předkládání návrhů na zřizování sítí a těžit z procesu výměny a získávání poznatků od ostatních evropských měst.

***

Nová kohezní politika EU a její nové nástroje pro městskou správu by měly stavět na této metodě URBACT, jejích výsledcích, výhodách a získaných poučeních. Dokud to bude platit, program URBACT bude i nadále činit z našich měst lepší místa k životu.