You are here

Več o Urbactu

Edited on

23 April 2021
Read time: 1 minute

URBACT je program evropskega teritorialnega sodelovanja, katerega poslanstvo je spodbujati in podpirati trajnostni in celoviti urbani razvoj. Program sodi med instrumente evropske kohezijske politike, finančno ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj, države članice ter Norveška in Švica.

URBACT je namenjen povezovanju mest in utrjevanju osrednje vloge mest pri soočanju z vse kompleksnejšimi družbenimi spremembami. Program podpira krepitev omrežij med mesti, učenje na izkušnjah drugih ter prenos dobrih praks za izboljšanje urbanih politik in upravljanje urbanih območij. S svojimi strokovnjaki mestom pomaga pri razvoju inovativnih in trajnostnih praktičnih rešitev, ki vključujejo gospodarsko, družbeno in okoljsko razsežnost ter upoštevajo principe sodelovanja javnosti.

V preteklem programskem obdobju 2007–2013 je bilo v URBACT vključenih 500 mest, 29 držav in 7.000 aktivnih udeležencev. V programu URBACT II so sodelovala štiri slovenska mesta: Celje, Ljubljana, Ljutomer in Maribor. Maribor ima največ izkušenj, saj je doslej sodeloval v kar treh uspešno zaključenih projektih. Pri projektu My Generation At Work so iskali rešitve za spodbujanje zaposljivosti mladih, projekt FIN-URB-ACT je bil namenjen prizadevanjem za bolj učinkovite podporne strukture za razvoj malih in srednjih podjetij ter inovativnega gospodarstva, projekt Active A.G.E. pa je obravnaval staranje prebivalstva. Celje je sodelovalo v projektu WEED, ki se je ukvarjal z enakostjo spolov v podjetništvu. Ljubljana je preko Univerze sodelovala v projektu Lumasec, v katerem so se posvetili strateškemu upravljanju rabe zemljišč. Ljutomer pa je bil partner v zelo uspešnem projektu na temo trajnostne mobilnosti Active Travel Network.

V finančni perspektivi 2014–2020 URBACT pridobiva na pomenu za povezovanje mest in urbanih območij ter postaja pomemben instrument za pomoč pri izvajanju urbanih politik na nacionalni in evropski ravni.

 

 

Trenutno je omrežjih programa URBACT aktivnih sedem slovenskih mest.

Prenosna omrežja:

Akcijska omrežja: