You are here

Viac o programe URBACT

Edited on

12 December 2018
Read time: 1 minute

Program URBACT už vyše desať rokov podporuje vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností medzi mestami po celej Európe. Ide o nástroj politiky súdržnosti EÚ v rámci cieľa európska územná spolupráca, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a národných zdrojov 28 členských štátov EÚ, Nórska a Švajčiarska. Celkový rozpočet programu URBACT III v aktuálnom období 2014 -2020 je 96,3 milióna eur.

Hlavným cieľom programu je podporovať integrovaný a udržateľný rozvoj miest vytváraním podmienok na to, aby mestá spoločne vyvíjali riešenia podobných problémov, vymieňali si skúsenosti a zdieľali osvedčené postupy.

Príprava a realizácia plánov riešenia mestských problémov je najmä pre malé a stredné mestá veľmi náročná. Často nemajú prostriedky na to, aby samy identifikovali a implementovali príklady dobrej praxe a v období úsporných opatrení sa tento problém ešte prehlbuje. URBACT III je relatívne nízkonákladovou cestou na to, ako zabezpečiť prístup k najnovšiemu mysleniu a praxi v mestách po celej Európe.

Program kombinuje prístup k know-how s praktickým odovzdávaním skúseností. Najpriamejšou cestou, ako sa porovnať s inými mestami, načerpať inšpiráciu, ale aj podeliť sa o vlastné skúsenosti, je zapojiť sa do niektorého typu tematických sietí. V období 2014-2020 program podporuje tvorbu sietí pre

  1. akčné plánovanie (typ sietí, s ktorými má URBACT najviac skúseností, výstupom projektu sú miestne  akčné plány zúčastnených miest a metodika, ktorú mestá vyvinuli na uchopenie konkrétnych urbánnych problémov);
  2. implementáciu (ide o podporu implementácie strategických a akčných plánov miest);*
  3. transfer (prenos osvedčených postupov medzi darujúcim mestom a prijímajúcimi mestami).

Z programu URBACT je možné čerpať prostriedky na krytie nákladov konzultácií s vybranými expertmi, špecifické miestne štúdie či na cestovanie do partnerských miest.

Ako program medziregionálnej územnej spolupráce má URBACT až prekvapivo silný dopad na nadväzovanie spolupráce na lokálnej úrovni, keďže od partnerov jednotlivých sietí vyžaduje, aby na miestnej úrovni identifikovali všetkých, koho sa problém týka, a spolu so zástupcami týchto relevantných skupín vytvorili tzv. miestnu podpornú skupinu. V mnohých prípadoch táto skupina zostáva funkčná aj po ukončení trojročného projektu a preklopí sa do platformy, ktorú mesto používa ako nástroj participácie a otvoreného spravovania.