You are here

Vse, kar morate vedeti, če se nameravate prijaviti na aktualni URBACT razpis

Edited on

24 June 2016
Read time: 2 minutes

Osnovni podatki o razpisu

  • razpis je odprt od 22. marca do 22. junija 2016
  • partnerstva sestavlja 7–9 partnerjev iz različnih evropskih držav (28 držav članic EU, Švica in Norveška)
  • skupni proračun je 600.000–750.000 € + dodatni paket za strokovno podporo do 127.000 € (85-% sofinanciranje za manj razvite in tranzicijske regije; 70-% sofinanciranje za bolj razvite regije)

Kdo je upravičen?

Prijavitelj in partnerji so v slovenskem kontekstu občine. Omejitev glede na velikost ali število prebivalcev ni.

Poudarek je na implementaciji

Poudarek tokratnega razpisa je izvajanje oziroma implementacija celostnih in trajnostnih urbanih strategij ali akcijskih načrtov. Zato se boste v projektih poleg izbrane teme ukvarjali še z iskanjem rešitev za izzive, s katerimi se soočate pri izvajanju strategij in akcijskih načrtov. Izzivi pri izvajanju so opisani tukaj, na straneh 22–23.

Nujna pogoja sta strateški dokument in zagotovljeno financiranje

Pogoj za prijavo vsakega od partnerjev je sprejet strateški dokument, v katerem je obravnavana tema, okoli katere gradite projekt oziroma omrežje. Poleg tega mora posamezni partner zagotoviti vsaj delno financiranje izvajanja strategije. V idealnem primeru je ta strateški dokument, na katerem tematsko temelji projekt, trajnostna urbana strategija, veljajo pa tudi drugi strateški dokumenti, če so dovolj operativno zastavljeni, da lahko na njihovi osnovi izvajate projekte.

Katere teme pokriva URBACT?

Na razpis lahko prijavite temo, ki se povezuje z vsaj enim od 10 tematskih ciljev kohezijske politike:

1. Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

2. Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti.

3. Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij

4. Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih

5. Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj

6. Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

7. Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah

8. Spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile

9. Spodbujanje socialnega vključevanja in boja proti revščini

10. Vlaganje v spretnosti, izobraževanje ter vseživljenjsko učenje

Kje poiskati partnerje?

Partnerje lahko poskusite poiskati na partnerski tržnici, kjer lahko objavite tudi svoje projektne predloge. Velika verjetnost je, da nekateri projekti niso objavljeni na partnerski tržnici in partnerje iščejo po drugih poteh, zato vam priporočamo, da med preteklimi projekti poiščete sorodne projekte in kontaktirate vodilne partnerje ter tako preverite, ali morda ne pripravljajo podobnega projekta in se priključite njihovi prijavi. Pri sestavi partnerstva morate biti pozorni na ravnotežje med manj in bolj razvitimi kohezijskimi regijami – v Sloveniji je vzhodna kohezijska regija manj razvita, zahodna pa bolj razvita.

Kdo mi lahko pomaga?

Vse informacije najdete na urbact.eu, še zlasti na strani razpisa in na spodnjih povezavah. Vse, ki načrtujete prijavo na aktualni URBACT razpis, pa vabimo tudi, da se oglasite pri nacionalni URBACT točki, in poskušali vam bomo pomagati pri oblikovanju projektne ideje in iskanju partnerjev.

Uporabni dokumenti in povezave:

Poročilo s prve delavnice projektnih idej tukaj.