You are here

Vsebine posveta Digitalna tranzicija lokalnih skupnosti

Edited on

20 June 2017

V sredo, 29. 3. 2017 je Ljubljani potekal posvet, kjer so se  udeleženke in udeleženci iz različnih občin, pa tudi drugi predstavniki javnega sektorja, univerz, NVO in gospodarstva seznanili z različnimi strateško-izvedbenimi dokumenti, polikami in mehanizmi, ki lahko pomagajo mestom in občinam pri digalni preobrazbi.

Dogodek je organiziran kot prvo tematsko srečanje v okviru podpore programu URBACT in je bilo v celoti posvečeno digitalizaciji, saj je ta eden ključnih spodbujevalcev razvoja mest in občin, kar je tudi poslanstvo tega programa evropskega teritorialnega sodelovanja.

V uvodnem delu so se seznanili z mehanizmom EU, to je Partnerstvo za digitalno tranzicijo, ter z Urbano Agendo za EU, znotaj katere deluje partnerstvo. Izpostavljena je bila spletna platforma Futurium, ki jo je vzpostavila Evropska komisija, saj želi čim bolj razširiti razmislek o prihodnosti evropskih politik. Preko platforme vabi k soustvarjanju evropskih politik vse državljane EU in različne deležnike. Na nacionalni ravni je vzpostavljena Digitalna koalicija – digitalna.si, ki jo sestavljajo deležniki gospodarstva, znanosti, šolstva, državne uprave, javnega sektorja, lokalne samouprave in civilne družbe z namenom skupne podpore razvoja Slovenije in izvajanja strategije Digitalne Slovenije 2020.

V prvem vsebinskem sklopu so bili pobliže predstavljeni odprti podatki in portal OPSI, namen odpiranja podatkov, Priročnik za odpiranje podatkov, zakonske obveznosti občin v zvezi s tem, izkušnje tistih, ki so se postopkov že lotili in praktične uporabe. Objavljamo vzorec, ki je lahko občinam v pomoč, kot izhodišče za pripravo tega seznama. V vzorcu so zapisane različne evidence s pravnimi podlagami v različnih zakonih, ki jih občine morajo voditi, k tem pa je potrebno dodati še evidence s pravnimi podlagami v lokalnih predpisih.

Na Ministrstvu za javno upravo so že pred časom vzorec pregledali in komentirali tako:

  • Pri naslovih je potrebno dodati še kakšno besedo več. Recimo, če bi občina X napisala Evidenca dokumentov, in potem še občina Y, bi imeli dve zbirki z istim imenom. Že sistem sam bi javil, da obstaja zbirka z istim imenom. Recimo, da bi napisali takole: Evidenca dokumentov Mestne občine Maribor.
  • Dobro bi bilo še dodati kakšnih dokumentov.
  • Tudi opis bi moral malo več povedati uporabnikom, kaj je vsebina evidence.
  • Kot primer referenčne zbirke, še posebej, ker gre za zbirko, katere ime se bo pojavljalo pri večini prekrškovnih organov so iz MJU predlagali https://podatki.gov.si/dataset/vpisnik-2

Digitalna Slovenija 2020 je naša nacionalna digitalna strategija, na tej in drugih strateških podlagah Ministrstvo za javno upravo načrtuje dva razpisa, prvi namenjen izgradnji infrastrukturne – širokopasovnega omrežja, t. i. GOŠO 3, kjer ni tržnega interesa (napovedan je za mesec maj ali junij), drugi pa bo objavljen proti koncu leta in bo namenjen izgradnji senzorskih omrežij, internetu stvari (IoT), v obeh razpisih bodo občine upravičene prijaviteljice. Predstavljen je bil postopek določitve območij, ki so bele lise v geografskem segmentu goste poseljenosti, nadaljnjimi aktivnostmi na področju testiranja tržnega interesa v geografskem segmentu redke poseljenosti ter izvajanjem in sofinanciranjem investicij iz Načrta razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020.

Da se občinam ni treba samim soočati z vsemi izzivi, ki jih digitalizacija prinaša, so jim na voljo različna podporna okolja. Seznanili so se s programom Urbact in pobliže pogledali, kako evropska mesta iz različnih držav med seboj sodelujejo, izmenjujejo izkušnje in dobre prakse. Veliko koristnih informacij je objavljenih tudi na portalu mesta.si. SOS in FLAPAX vzpostavljata projektno pisarno, zasnova delovanja, nalog in načina izvajanja teh nalog je bila predstavljena na dogodku.

Predstavljeno je bilo delovanje in namen strateško razvojno inovacijskega partnerstva za pametna mesta in skupnosti, s pozivom k aktivnem sodelovanju v obliki članstva oz. preko Skupnosti občin Slovenije.

Na samem dogodku so bili prisotni pozvani k različnim sodelovanjem:

Predstavitve govorcev:

 

Več: https://skupnostobcin.si/2017/03/vsebine-posveta-digitalna-tranzicija-lokalnih-skupnosti/