You are here

Vyhodnotenie prieskumu "Informovanosť o OP URBACT v podmienkach SR"

Edited on

12 October 2021
Read time: 8 minutes

Európska únia pred viac ako 15 rokmi predstavila operačný program URBACT, ktorého hlavným cieľom je umožniť mestám vzájomne efektívne spolupracovať, vymieňať si skúsenosti a osvedčené postupy naprieč celou Európu. Od svojho vzniku si viac ako 7 000 zainteresovaných subjektov a 1 000 európskych miest z 30 krajín Európy vyskúšalo pridanú hodnotu operačného programu URBACT, ktorý vďaka nadnárodnej spolupráci, prenosu osvedčených postupov a uplatňovaniu participatívneho prístupu k tvorbe politiky prispel k dôležitým transformáciám na miestnej úrovni!

S cieľom skvalitnenia činností URBACT - SLOVENSKÉHO KONTAKTNÉHO MIESTA zriadeného na Ministerstve dopravy a výstavby SR, ktoré vykonáva rôznorodé činnosti v podmienkách SR sme sa obrátili na respondentov s prosbou o vyplnenie prieskumu, ktorý im bol zaslaný na e-mailové adresy.

Dotazníkový prieskum prebiehal od 10. septembra 2021 do 10. októbra 2021. Počas celkového trvania zberu dát t. j. 1 mesiac sme v cykloch respondentom zasielali výzvu s možnosťou odpovedať na otázky. Z celkového počtu 145 respondentov nám vyšlo v ústrety 103 respondentov a venovali čas nami spracovanému prieskumu.

Z týchto zistení môžeme konštatovať, že návratnosť prieskumu je 71,03%. Poďme sa spoločne pozrieť na to, ako dotazníkový prieskum dopadol.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Otázka 1: Aké je Vaše pohlavie?

                         

Z celkového počtu 103 respondentov na prvú identifikačnú otázku (Aké je Vaše pohlavie?) odpovedalo 42 respondentov mužského pohlavia so zastúpením 40,777%. Do dotazníkového prieskumu sa zapojilo aj 61 respondentov ženského pohlavia, ktorých percentuálny podiel je 59,223%.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Otázka 2: Aký typ organizácie zastupujete?

                         

Z celkového počtu respondentov 103 na druhú identifikačnú otázku (Aký typ organizácie zastupujete?) 91,262% respondentov tvrdí, že zastupujú miestnu samosprávu (mesto, mestskú časť, organizovanú aglomeráciu, metropolitnú oblasť). Menej početné skupiny tvoria odpovede štátna správa (ministerstvo, úrad, agentúra) s hodnotou 4,854%, univerzita alebo výskumné centrum s hodnotou 1,942%, iná organizácia s hodnotou 1,942% a združenie (ZMOS, ÚMS, SK8) s hodnotou 0,00%. Z uvedeného môžeme konštatovať, že najpočetnejšou skupinou, ktorá odpovedala na prieskum boli respondenti z miestnej správy.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Otázka 3: Myslíte si, že myšlienka efektívnej spolupráce, výmeny skúseností, osvedčených postupov a know-how medzi mestami naprieč celou Európou s cieľom podpory udržateľného mestského rozvoja je dôležitá?

                         

Z celkového počtu 103 respondentov, ktorí odpovedali na tretiu otázku konštatujeme, že 100% respondentov si myslí, že efektívna spolupráca, výmena skúseností, osvedčených postupov a know-how medzi mestami naprieč celou Európou s cieľom podpory udržateľného mestského rozvoja je dôležitá.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Otázka 4: Myslíte si, že v Slovenskej republike je v dostatočnej miere podporovaný mestský rozvoj?

                         

Z celkového počtu 103 respondentov, ktorí odpovedali na štvrtú otázku konštatujeme, že 77,670% respondentov si myslí, že na Slovensku nie je dostatočne podporovaný mestský rozvoj, 12,621% respondentov sa nevedelo vyjadriť (označilo odpoveď neviem) a 9,709% respondentov si myslí, že na Slovensku je dostatočne podporovaný mestský rozvoj.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Otázka 5: Európska únia pred viac ako 15 rokmi predstavila operačný program URBACT, ktorého hlavným cieľom je podpora integrovaného a udržateľného mestského rozvoja v európskych mestách. Viete o existencii operačného programu URBACT?

                         

Z celkového počtu 103 respondentov, ktorí odpovedali na piatu otázku konštatujeme, že 68,932% respondentov označilo odpoveď „áno, už som o operačnom programe URBACT počul/a“ a 31,06% respondentov označilo odpoveď „nie, ešte som o operačnom programe nepočul/a“. Na základe zistení, môžeme konštatovať, že väčšina z respondentov už počulo o operačnom programe URBACT. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Otázka 6: Operačný program URBACT vníma integrovaný mestský rozvoj nasledovne: „Každý projekt alebo politika by mala v sebe zjednotiť hospodársky, sociálny a environmentálny priestorový rozmer (horizontálna integrácia) spolu so zjednotením rôznych úrovní správy, od mestskej správy, obyvateľov až po národnú úroveň (vertikálna integrácia) aby sa zabezpečila udržateľnosť. Súhlasíte s týmto tvrdením, že toto sú hlavné prvky, ktoré definujú integrovaný mestský rozvoj?

                         

Z celkového počtu 103 respondentov, ktorí odpovedali na šiestu otázku konštatujeme, že 98,058% respondentov súhlasí s tvrdením, ktoré definuje integrovaný mestský rozvoj a 1,942% respondentov nesúhlasí s tvrdením, ktoré definuje integrovaný mestský rozvoj.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Otázka 7: Využívate Vy alebo Vaša organizácia pri svojej činnosti koncept integrovaného prístupu?

                         

Z celkového počtu 103 respondentov, ktorí odpovedali na siedmu otázku konštatujeme, že 57,282% respondentov využíva pri svojej činnosti koncept integrovaného prístupu, 23,301% respondentov sa nevedelo k danej otázke vyjadriť a 19,417% respondentov nevyužíva pri svojej činnosti koncept integrovaného prístupu. Na základe zistení, môžeme konštatovať že väčšina respondentov využíva pri svojej práci koncept integrovaného prístupu.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Otázka 8: Zapája podľa Vás Vaša organizácia dostatočne občanov do rozhodovacieho procesu?

                         

Z celkového počtu 103 respondentov, ktorí odpovedali na ôsmu otázku konštatujeme, že 53,398% respondentov si myslí, že organizácia, v ktorej pracujú dostatočne zapája občanov do rozhodovacieho procesu, 29,126% respondentov si myslí, že organizácia, v ktorej pracujú nedostatočne zapája občanov do rozhodovacieho procesu a 17,476% respondentov sa k danej otázke nevedelo/nechcelo vyjadriť.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Otázka 9: Do akej miery poznáte činnosť operačného programu URBACT?

                         

Z celkového počtu 103 respondentov, ktorí odpovedali na deviatu otázku konštatujeme, že 54,369% je čiastočne oboznámených s činnosťami operačného programu URBACT, 33,010% respondentov nie je oboznámených s činnosťami operačného programu URBACT a 12,621% je úplne oboznámených s činnosťami operačného programu URBACT.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Otázky 10: Zúčastnili ste sa už niekedy národného informačného dňa operačného programu URBACT?

                         

Z celkového počtu respondentov 103, ktorí odpovedali na desiatu otázku konštatujeme, že 87,379% respondentov sa ešte nikdy nezúčastnilo národného informačného dňa URBACT, čo vytvára priestor pre URBACT – Slovenské kontaktné miesto rozvinúť užšiu komunikáciu s potencionálnymi záujemcami v nadchádzajúcej výzve a 12,621% respondentov sa zúčastnilo národného informačného dňa URBACT.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Otázka 11: Navštívili ste už niekedy oficiálnu webovú stránku https://www.urbact.eu?

                         

Z celkového počtu 103 respondentov, ktorí odpovedali na jedenástu otázku konštatujeme, že 56,311% respondentov nikdy nenavštívilo oficiálnu webovú stránku www.urbact.eu a 43,689% respondentov už niekedy v minulosti navštívilo oficiálnu webovú stránku www.urbact.eu
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Otázka 12: Ak áno, ktoré z nasledujúcich informácií ste sa pokúšali vyhľadať?

                         
                     
Z celkového počtu 103 respondentov, ktorí odpovedali na dvanástu otázku konštatujeme, že 58,252% respondentov neoznačilo žiadnu z vybraných možností. Druhou a treťou a štvrtou najčastejšie označovanou odpoveďou bola možnosť „ako sa zapojiť do operačného programu URBACT“ s hodnotou 28,155%, odpoveď „príklady dobrej praxe“ s hodnotou 23,301% a odpoveď „ako nájsť partnerov na spoluprácu v tematických sieťach“ s hodnotou 13,592%. Menej početné odpovede sú zobrazené v obrázku vyššie. Pri tejto otázke, bolo možné označiť väčší počet odpovedí!
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Otázka 13: Viete o tom, že na oficiálnej webovej stránke sa nachádza aj slovenská národná stránka https://www.urbact.eu/urbact-slovenska-republika?

                         

Z celkového počtu 103 respondentov, ktorí odpovedali na trinástu otázku konštatujeme, že 66,019% respondentov  označilo odpoveď „nie“ neviem o tom, a 33,981% respondentov označilo odpoveď „áno“ viem o tom, že na oficiálnej webovej stránke www.urbact.eu sa nachádza aj národná stránka www.urbact.eu/slovenska-republika.  
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Otázka 14: Ktoré z nasledujúcich informačných zdrojov by Vám najviac pomohli porozumieť činnosti operačného programu URBACT?

                         

Z celkového počtu 103 respondentov, ktorí odpovedali na štrnástu otázku konštatujeme, že 57,282% respondentom by slovenská stránka na webe URBACT pomohla porozumieť činnosti operačného programu URBACT.  Druhou a tretou najčastejšie označovanou odpoveďou bola odpoveď „informačný deň programu URBACT organizovaný na Slovensku“ s hodnotou 51,456% a odpoveď „priama komunikácia s URBACT – Slovenským kontaktným miestom“ s hodnotou 35,922%. Pri tejto otázke, bolo možné označiť väčší počet odpovedí!
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Otázka 15: Zapojili ste sa už niekedy do operačného programu URBACT?

                         

Z celkového počtu 103 respondentov, ktorí odpovedali na pätnástu otázku konštatujeme, že 87,379% respondentov sa nikdy nezapojilo do operačného programu URBACT a 12,621% respondentov sa už zapojilo do operačného programu URBACT.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Otázka 16: Ak nie, mali by ste v budúcnosti záujem zapojiť sa do operačného programu URBACT?

                         

Z celkového počtu 103 respondentov, ktorí odpovedali na šestnástu otázku konštatujeme, že 78,641% respondentov označilo odpoveď „áno“ mali by sme záujem zapojiť sa v budúcnosti do operačného programu URBACT, 12,621% respondentov sa nevyjadrilo k danej otázke a 8,738% respondentov označilo odpoveď „nie“ nemali by sme záujem sa zapojiť v budúcnosti do operačného programu URBACT. Na základe získaných informácií a zistení, konštatujeme, že väčšina z opýtaných má záujem zapojiť sa v budúcnosti do operačného programu URBACT, čo vytvára priestor pre URBACT – Slovenské kontaktné miesto rozvinúť užšiu komunikáciu s potencionálnymi záujemcami v nadchádzajúcej výzve v programovom období 2021 - 2027.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Otázka 17: Ak áno, akým spôsobom by ste sa chceli zapojiť?

                         

Z celkového počtu 103 respondentov, ktorí odpovedali na sedemnástu otázku konštatujeme, že najpočetnejšou odpoveďou bola možnosť „partnerské mesto jednej zo sieti“ s hodnotou 58,252%. Druhou najpočetnejšou odpoveďou bola možnosť „žiadna odpoveď“ s hodnotou 21,359% a možnosť „člen miestnej skupiny URBACT“ s hodnotou 19,417%. Najmenej početnými odpoveďami boli odpoveď „vedúci odborník jednej zo sieti“ s hodnotou 0,971% a odpoveď „vedúci partner jednej zo sieti“ s hodnotou 0,00%.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Otázka 18: Má Vaša organizácia potrebné kapacity k zapojeniu sa do operačného programu URBACT?

                         

Z celkového počtu 103 respondentov, ktorí odpovedali na devätnástu otázku konštatujeme, že 53,340% respondentov označilo odpoveď „nie“ nemáme potrebne kapacity k zapojeniu a 44,660% respondentov označilo odpoveď „áno“ máme potrebné kapacity k zapojeniu sa do operačného programu URBACT. Na základe získaných informácií a zistení, konštatujeme, že aj keď respondenti označili odpoveď "nie" a ich samospráva nemá potrebné kapacity k zapojeniu, operačný program poskytuje finančnú podporu počas celého trvania projektu t. j. 2,5 roka na vytvorenie pozície miestneho koordinátora URBACT.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Otázka 19. Ak nie, využila by Vaša organizácia finančnú podporu, ktorú poskytuje operačný program URBACT na vytvorenie pozície miestneho koordinátora?

                         

Z celkového počtu 103 respondentov, ktorí odpovedali na devätnástu otázku konštatujeme, že 47,573% respondentov označilo odpoveď „áno“ využili by sme finančnú podporu, ktorú poskytuje operačný program URBACT, 47,573% respondentov neoznačilo žiadnu odpoveď (preskočilo túto otázku) a 4,854% respondentov označilo odpoveď „nie“ nevyužili by sme finančnú podporu operačného programu URBACT na vytvorenie pozície miestneho koordinátora.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Otázka 20: Ktorá z tém, ktoré ponúka operačný program URBACT, Vás najviac zaujala?

                         

Z celkového počtu 103 respondentov, ktorí odpovedali na dvadsiatu otázku konštatujeme, že 52,427% respondentov označilo odpoveď „fyzický rozvoj miest (mobilita, zanedbané územia, mestské plánovanie), 47,573%, respondentov označilo odpoveď ekonomika (podnikanie MSP, spoločenská zodpovednosť firiem, digitálny prechod)“ a 44,660/ respondentov označilo odpoveď „životné prostredie (cirkulárna ekonomika, energetická úspornosť, dopadové hospodárstvo...). Menej početnými odpoveďami od respondentov bola „verejná správa (transparentnosť, participácia, integrácia) s hodnotou 39,806% a inklúzia (bývanie, migrácia, menšiny...) s hodnotou 36,893%. Pri tejto otázke, bolo možné označiť väčší počet odpovedí!