You are here

Weź udział w ankiecie o Celach Zrównoważonego Rozwoju (SDG)!

Edited on

12 February 2019
Read time: 2 minutes

Od momentu przyjęcia w 2015 r. Agendy ONZ na rzecz Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r. i 17 celów zrównoważonego rozwoju od 193 krajów-sygnatariuszy oczekuje się regularnego raportowania o stopniu realizacji tego uniwersalnego programu, który obejmuje wszystkie polityki i wymaga zaangażowania wszystkich interesariuszy. Władze regionalne i lokalne są kluczowymi partnerami przy jego realizacji, nie tylko dlatego, że większość celów zrównoważonego rozwoju (65% według OECD) bezpośrednio ich dotyczy i wpływa na nie, ale także dlatego, że wiele z nich jest już  zamieszczone w Celach Zrównoważonego Rozwoju (SDG).

Dzięki opiniom władz lokalnych i regionalnych o celach zrównoważonego rozwoju, Europejski Komitet Regionów chce sprawdzić, w jaki sposób wdrożyły lub obecnie wdrażają cele zrównoważonego rozwoju. Informacje te zostaną wykorzystane przy opracowywaniu przyszłej strategii UE i celów zrównoważonego rozwoju, tak aby móc lepiej wzmocnić podejście terytorialne w europejskim i krajowym procesie decyzyjnym, a także by przyspieszyć działania wdrożeniowe. Państwa poglądy na temat tego, co UE powinna zrobić w odniesieniu do celów zrównoważonego rozwoju, o priorytetach jakie powinna mieć w odniesieniu do celów zrównoważonego rozwoju staną się również przedmiotem naszej opinii w odniesieniu do programu Zrównoważona Europa do 2030 r., który zostanie opracowany w 2019 r.

Badanie to przyczyni się również do rozpowszechnienia programu OECD Podejście terytorialne w realizacji celów zrównoważonego rozwoju: rola, jaką miasta i regiony nie powinny oddawać nikomu, który stara się wspierać miasta i regiony w promowaniu terytorialnego podejścia przy realizacji celów zrównoważonego rozwoju poprzez:

  • określenie ich miejsca w stosunku do średniej krajowej i łącznej liczby swoich odpowiedników,
  • zaangażowanie się w wielopoziomowy dialog z niższymi i wyższymi szczeblami władzy w celu wypracowania konsensusu co do tego, kto i co może robić,
  • dzielenie się najlepszymi praktykami i przykładami z międzynarodowego doświadczenia.

Ankieta opiera się na badaniu przeprowadzonym przez Sieć Zarządów Regionów na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (nrg4sd). Partnerem badania jest również Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Europejski Komitet Regionów dziękuje tym podmiotom za doskonałą współpracę.

 

Rozpocznij ankietę!

 

  • Ankieta jest dostępna we wszystkich językach UE. Aby wybrać preferowany język, proszę wybrać rozwijane menu po prawej stronie ekranu,
  • Ankieta będzie otwarta do piątku 22 lutego 2019 roku do północy,
  • Wszystkie odpowiedzi na pytania w ankiecie zostaną utajnione,
  • W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy skontaktować się drogą mailową na adres: econ-survey-cor@cor.europa.eu.

Aby otrzymać wyniki ankiety należy zapisać się na listę mailingową.