You are here

Witalne miasta pod mikroskopem!

Edited on

03 July 2019
Read time: 4 minutes

Ponieważ coraz więcej osób przyjmuje siedzący tryb życia, a wraz z tym pogarszają się problemy zdrowotne i społeczne ludności, rządy stają się coraz bardziej świadome swojej roli w promowaniu aktywności fizycznej. Pół roku po zakończeniu projektu sieci planowania działań VITAL CITIES URBACT, miasta uczestniczące są gotowe do spojrzenia wstecz i oceny dokonanych postępów oraz określenia dalszych korzyści, jakie można uzyskać.

Dziesięć miast zebrało się w sieci VITAL CITES, we wspólnym celu promowania aktywnego stylu życia i wsparcia włączenia społecznego w środowisku miejskim. Działając wspólnie w ramach sieci, miasta uczestniczyły w intensywnym procesie uczenia się, skupionym na przekształcaniu przestrzeni publicznych w łatwo dostępne obiekty sportowe. Działania obejmowały między innymi przeprojektowanie przestrzeni publicznych, promowanie tych przestrzeni, generowanie innowacji z zakresu ICT, wprowadzanie sprzętu spoza ICT oraz optymalizację usług.

Rezultatem tego procesu jest zestaw innowacyjnych narzędzi i metod, które można wykorzystać w projektowaniu i planowaniu miast, mające przekształcić przestrzenie publiczne związane ze sportem i aktywnością fizyczną. Miasta współpracowały również z lokalnymi interesariuszami, aby stworzyć zintegrowany plan działania (Integrated Action Plan - IAP). Poniżej przedstawiamy „pod mikroskopem” kilka konkretnych przykładów, aby ocenić ich rzeczywisty wpływ sześć miesięcy po zakończeniu projektu.

Dotychczasowe postępy w realizacji – wyzwania

Większość miast zaczęło wdrażać swoje zintegrowane plany działania (IAP), przy użyciu własnych środków lub poprzez nawiązywanie kontaktów z zainteresowanymi stronami. Niektóre z nich zaczęły od prostych działań mające wykazać ich zaangażowanie, np. wdrażając narzędzia ICT, podczas gdy inne zrealizowały materialne interwencje.

Gmina Horten / Region Vestfold: jak zaangażować młodych ludzi? Jak nie dać się krytyce?

Gmina Horten uwypukliła pięć kluczowych kwestii:

  1. Brak wiedzy na temat potrzeb osób nieaktywnych fizycznie,
  2. Słabe nagłaśnianie potrzeb osób nieaktywnych,
  3. Wysoki wskaźnik rezygnacji z zajęć sportowych w wieku 14 lat,
  4. Brak wsparcia finansowego dla działań oddolnych,
  5. 5. Niski poziom aktywności fizycznej wśród grup docelowych w głównym parku Horten.

Ambicją Horten jest wykorzystanie parku do zwiększenia aktywności fizycznej.

Głównym wyzwaniem jest zachęcenie młodzieży do udziału w planowaniu obiektów. Miasto zapewnia wytyczne, wsparcie i budowanie potencjału zmotywowanej grupy młodych ludzi. Dostęp do grupy jest możliwy bezpośrednio poprzez szkoły i narzędzia internetowe. Zamiast kupować sprzęt prosto z półki, miasto zakupiło niestandardowe wyposażenie, pasujące do lokalnych potrzeb i estetyki (jako sposób ograniczenia wandalizmu). Dodatkowo miasto stanęło przed wyzwaniem polegającym na tym, że wielu mieszkańców skarżyło się na możliwość zwiększenia natężenia hałasu. Urzędnikom miejskim udało się zmienić to nastawienie na pozytywne, wskazując, że zwiększona aktywność zniechęci do wandalizmu i zażywania narkotyków.

Płeć również okazała się wyzwaniem. Chłopcy lubią bawić się piłkami itp., podczas gdy dziewczyny lubią się wspinać i chować. W związku z tym w procesie projektowania włączono opcje osobnego i mieszanego użytku.

W okresie zimowym Horten postanowiło zakazać wjazdu samochodów w określoną część rynku miejskiego i zamiast tego użyć je jako lodowiska. Lokalna organizacja pozarządowa zorganizowała następnie grupę dzieci-uchodźców, aby tam przeżyły swoje pierwsze lodowe doświadczenia. Na lato, miasto pomalowało linie i wzory na ziemi, by wpajać poczucie zabawy.

Lipawa, miasto w którym narodził się wiatr: jak ograniczyć biurokrację w stosunku do wolontariuszy i ich inicjatyw?

Podczas opracowywania swoich planów Lipawa natknęła się na jeden główny problem: zaangażowanie obywateli. Miasto ma dobre osiągnięcia w tym zakresie, na przykład w postaci wolontariatu związanego z osobami niepełnosprawnymi, na których miasto zwraca szczególną uwagę w planowaniu miejskim. Wszędzie w mieście na chodnikach, znajdują się specjalne białe płytki prowadzące dla osób niewidomych. Ponadto specjalnie zaprojektowane boje słyszalne zostały zainstalowane w wyznaczonym obszarze nad morzem Bałtyckim, co ułatwia niezależne pływanie dla tej grupy docelowej. Miasto zapewnia również specjalne wózki inwalidzkie do wjeżdżania do morza, a obsługą zajmuje się organizacja pozarządowa prowadzona przez wolontariuszy. Aby poradzić sobie z powściągliwością miasta w stosunku do młodych ludzi z ubogich dzielnic Karosta, zaplanowano specjalną sesję podczas międzynarodowej wymiany z dziećmi Karosty. Szybka sesja współtworzenia doprowadziła do wielu pomysłów na odbudowę. Nawiązane wtedy kontakty są wciąż aktualne.

Głównym zarzutem obywateli okazało się to, ile czasu zajmuje załatwianie spraw. Uniemożliwia to interesariuszom podejmowanie inicjatyw mające budować lub organizować różne rzeczy. Dlatego miasto podjęło wysiłek ograniczenia biurokracji dzięki opracowaniu nowego trybu pracy łączącego wszystkie wydziały. Specjalnie zaprojektowana aplikacja ma skrócić czas oczekiwania z 12 do 3 tygodni.

Burgas - Europejskie Miasto Sportu 2015 – Jak lepiej informować obywateli

Dzięki projektowi Vitalcities, miasto Burgas uświadomiło sobie swój wyjątkowy charakter: wciśnięty pomiędzy Morze Czarne i słone jeziora, jest gęsto zabudowanym miastem z mieszanymi dzielnicami, zielonymi przestrzeniami publicznymi i dobrym transportem publicznym. Nie istnieje problem suburbanizacji, co umożliwia aktywny transport miejski, będący potencjalnie ważną codzienną aktywnością fizyczną, wpisaną w strukturę miasta.

Na wzajemnych przeglądach zintegrowanych planów podczas trans-nadnarodowych spotkań miast partnerskich projektu, miastu odradzano zbytnie ingerowanie w styl "retro" w dzielnicy Rosenetz. Miasto zdało sobie sprawę z wartości istniejących przestrzeni publicznych, urządzeń oraz inicjatyw a także zdecydowało, w reakcji na oczekiwania lokalnych interesariuszy, o udostępnieniu informacji jako pierwsze działanie w ramach zintegrowanego planu działania. Mapa online obiektów sportowych i aktywności fizycznej na terenie gminy została udostępniona na stronie www.sport.burgas.bg

Krótkoterminowe działania i wyniki są niezbędne, aby zapobiec popadnięciu miasta Burgas w „zmęczenie demokratycznym uczestnictwem".


Birmingham - Jak inaczej świadczyć usługi, biorąc pod uwagę zróżnicowaną i ubogą ludność

Głównym wyzwaniem Birmingham jest przezwyciężenie braku aktywności wśród ponad 80% obywateli, zważywszy szczególnie na fakt, że 408 000 obywateli Birmingham mieszka na obszarze zaliczanym do 10% najuboższych w Anglii.

Sytuacja ta, w połączeniu z napiętymi budżetami, powoduje potrzebę kreatywnych rozwiązań dla przeciwdziałania bezczynności w inny sposób: przez wyjście na ulicę, do ludzi, zamiast przyciągania ich do dużych, scentralizowanych i drogich obiektów.

W swoim lokalnym planie działania miasto skupia się głównie na współpracy z obywatelami, a wolontariat jest w centrum jego podejścia. Aktywne ulice, aktywne parki i aktywni mieszkańcy to tematy który wszyscy powtarzają.

Miasto skupia się na tych grupach wśród których rezultaty będą najbardziej odczuwalne. Strategia polega na skupieniu się na wspieraniu aktywności, która przysparza i wzmacnia spójność społeczną. Dlatego miasto wzmacnia istniejące podejścia, takie jak: zamykanie ulic do zabawy, zajęcia w parku np. joga, tai chi itp.

Projekt VITAL CITIES pomógł w utworzeniu „Stowarzyszenia Aktywnego Dobrego Samopoczucia”. Jest to koncepcja wymyślona jeszcze przed projektem Vital Cities, jednak udział w nim umożliwił większą interakcję z ekspertami programowymi i kolegami z innych miast, aby upowszechnić szerzą perspektywę myślenia o otwartych przestrzeniach, otwartych dla wszystkich i aktywnych przestrzeniach, w kategoriach systemowych a nie tylko dla sportowych zapaleńców.

Loulé - Jak aktywować i angażować wszystkich obywateli, a zwłaszcza tych w ubogich obszarach?

Gmina Loulé określa cztery główne ambicje w swoim IAP: promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród społeczeństwa, zwalczanie siedzącego trybu życia oraz wspieranie spójności społecznej. Gmina czyni to wykorzystując przestrzenie publiczne jako aktywne i dynamiczne obszary oraz organizując aktywności.

Miasto wybrało trzy małe docelowe obszary publiczne: ulice Stuttgartu / Hanoweru których przebudowa została ukończona w trakcie trwania projektu Vitalcities! Opuszczona przestrzeń publiczna pomiędzy większymi blokami została zagospodarowana jako przestrzeń publiczna z wyposażeniem do zabawy dla dzieci i sprzętem fitness dla osób starszych, oferując jednocześnie miejsce na gry w piłkę. Zieleń i infrastruktura twarda tworzą równowagę, a parking jest przewidziany na skraju kwartałów. Miasto oferuje kilka różnych programów, które odniosły duży sukces. Wiele działań jest również zorganizowanych na obszarach ubogich. Klub tenisowy miasta Loulé jest jednym z głównych organizatorów przedsięwzięcia. W sumie miasto oferuje zajęcia na wszystkich poziomach, od tańca dla osób starszych po boks dla młodzieży. Angażując 20 lokalnych partnerów, organizuje się ponad 200 wydarzeń / działań, które docierają do ponad 20 000 uczestników.

Pięć przedstawionych tutaj miast rozpoczęło działania na rzecz zrealizowania tego, co wymienili w swoich IAP. Podczas podróży zdecydowali się rozpocząć od łatwych do zorganizowania działań z udziałem lokalnych interesariuszy. Przez sięganie po tak zwane „nisko wiszące owoce” (łatwo realizowalne, małe działania) zbudowali zaufanie wśród mieszkańców. Jednak musieli przemyśleć takie rzeczy, jak funkcje informacyjne, organizacja procesów wewnętrznych i świadczenie usług dostosowanych do lokalnych potrzeb. Miasta musiały myśleć o takich aspektach, jak płeć, włączenie społeczne, rozlewanie się miast, różnorodność i bardziej przyziemne rzeczy, takie jak wandalizm, bezpieczeństwo czy zanieczyszczenie powietrza. Wydaje się, że miastom udało się pozostać blisko lokalnej rzeczxywistości i ich obywateli.

 

Twan De Brujin