You are here

Zmiany klimatyczne a elektromobilność - seminarium COP24 i ICLEI

Edited on

22 June 2019
Read time: 1 minute

W dniu 26 czerwca 2019 r. w Bonn w ramach wydarzeń towarzyszących Bonn Climate Change Conference odbędzie się seminarium Driving Change Together Special Joint Event on multilevel climate action focusing on e-mobility and adaptation.

Zgodnie z Deklaracją zmiany klimatu należy uznać za jedno z największych wyzwań ekologicznych, ekonomicznych i społecznych, stojących przed współczesnym światem. Ponadto realizacja celów Porozumienia paryskiego, w tym ograniczenie globalnego wzrostu temperatury do poniżej 2°C, wymaga od władz szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego podjęcia działań, na rzecz ograniczenia emisji z transportu. Państwa powinny więc położyć większy nacisk na przejście na gospodarkę niskoemisyjną, z którą wiąże się rozwój technologii pojazdów niskoemisyjnych oraz korzyści dla gospodarki, środowiska i stanu zdrowia ogółu społeczeństwa. Kluczowymi elementami w tym procesie są też lepsze planowanie przestrzenne, inwestycje strategiczne i zamówienia publiczne o charakterze proekologicznym, a zwłaszcza rozpowszechnienie niskoemisyjnego transportu publicznego i sieci alternatywnego transportu. Globalizacja oraz multicentryczność gospodarcza sprawia, że rządy poszczególnych państw nie dokonają tych zmian samodzielnie. Do skutecznego przeprowadzenia tej transformacji potrzebne są zintegrowane, globalne działania, w które zaangażują się krajowi i lokalni decydenci, inwestorzy, przedstawiciele biznesu oraz konsumenci.

Wydarzenie będzie składało się ze wspólnej sesji otwierającej, po której uczestnicy wezmą udział w dwóch równoległych seminariach dotyczących elektromobilności oraz adaptacji.

Głównym celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na postępy poczynione od przyjęcia podczas COP24 w Katowicach Deklaracji Driving Change Together – Partnerstwo na rzecz elektromobilności i podjęcie synergicznych działań w ramach przygotowań do kolejnej Prezydencji COP25. Seminarium wpisuje się także w priorytety Deklaracji, wspierając integrację głównych uczestników procesu zmiany mobilności w miastach (m.in. administrację centralną, władze lokalne i przemysł).

W wydarzeniu wezmą udział m.in. burmistrzowie i prezydenci miast, przedstawiciele przemysłu oraz stowarzyszenia rynku elektromobilności.

Agenda wydarzenia

Zaproszenie

Deklaracja Driving Change Together Partnership