You are here

Znalosti získané z programu URBACT vedou k lepším projektům

Edited on

31 January 2020
Read time: 4 minutes

„URBACT nám přináší nové znalosti a možnosti financování“, říkají zapojená města rok po dokončení projektů.

Z 205 měst zapojených v roce 2018 do sítí OP URBACT III týkající se udržitelného rozvoje měst by 99 % doporučilo program jinému městu.

Proč? Zlepšení politiky rozvoje měst a získané zkušenosti jsou významnými důvody: více než 95 % měst přijímá integrovaný participativní přístup založený na znalostech získaných z programu URBACT. Mezinárodní spolupráce je dalším důvodem; 62 % měst využilo dobrou praxi z jiného města EU ve svém místním integrovaném akčním plánu.

"URBACT je považován za důležitý, obohacující a konkrétně zaměřený program, který posiluje zúčastněné aktéry, mění způsob práce měst a má skutečný dopad na místní úrovni – dokonce i v odlehlých oblastech," říká Céline Ethuin, projektová a finanční manažerka OP URBACT, která analyzovala Zprávy o ukončení činnosti Sítí měst OP URBACT III. "Je také bránou do dalších fondů a programů EU."

Abychom se dozvěděli o těchto přínosech od samotných měst, oslovili jsme řecké Athény, francouzské Morne-à-l'Eau, nizozemské Almelo a italskou Bolognu, které všechny dokončily své zapojení do Sítí měst OP URBACT v roce 2018.

Nejprve pár informací na úvod…

Athény řešily opětovné využití nevyužívaných prostor během sítě REFILL. Místní koordinátor Nicholas Karachalis říká, že město nyní spojuje dočasné užívání se sociálními výzvami, jako je imigrace nebo nezaměstnanost mládeže, a integruje tento přístup do hlavních místních politik. Nedávná Strategie odolnosti města Athény zahrnuje výsledky sítě OP URBACT REFILL jako prioritu.

Další město Morne-à-l'Eau ve vzdáleném Karibiku využívá plány udržitelné městské mobility definované v Síti CityMobilNet ke zlepšení dopravních podmínek, kvality ovzduší a sociálního začlenění. Místní koordinátorka projektu Linda Docan tvrdí, že navzdory problémům se vzdáleností od Evropy, Morne-à-l'Eau přijala OP URBACT, jeho metody společné práce, mobilizace občanů a společného rozvoje politiky. Zapojení pracovníci jsou stále více žádáni o sdílení svých zkušeností ze CityMobilNet doma i v zahraničí.

Města Almelo a Bologna byly obě v síti OP URBACT Procure zaměřené na využívání veřejných výdajů. Místní koordinátor projektu Maarten Visscher říká, že jeho město získalo nové znalosti pro zadávání veřejných zakázek a nadšení pro podporu zapojení regionálních dodavatelů prostřednictvím zvýšením lokálních výdajů. Zavedení 5% míry lokálních výdajů bylo „tahák pro místní politiky“. V Boloni, která má s programem URBACT bohaté zkušenosti, místní projektový manažer Marino Cavallo říká, že Procure přinesl do procesu zadávání veřejných zakázek pro místní podniky a veřejnou správu ekologická a udržitelná kritéria.

A co dlouhodobé výhody? Přijímají a provádějí města místní integrované akční plány vypracované v rámci OP URBACT? Je URBACT krokem k zajištění většího financování a větších programů EU? Odpověď je jasné "ano"!

Po dokončení svého zapojení do Sítí měst programu URBACT v roce 2018 začalo více než 80 % měst realizovat místní plány, které vytvořily během projektu, přičemž 48 % měst se podařilo zajistit alespoň částečné financování. Zprávy programu URBACT dokazují, že mnoho měst se dále uchází o programy EU, jako jsou INTERREG Europe, Horizon 2020, Erasmus+, Kreativní Evropa nebo Urban Innovative Actions (UIA).

Athény

Například jv Athénách "je jedním z důležitých dalších již realizovaných kroků pilotní iniciativa s názvem Polis Square (Polis2), která byla částečně založena na projektu REFILL," říká Nicholas. "Jeho cílem bylo vyzkoušet životaschopnost a dopad intervencí města a občanů Athén ve zvláštních místech a prázdných obchodech. Jedním z financovaných projektů je projekt Traces of Commerce na Stoa Emporon který byl již v provozu během REFILL, zatímco jiné, například projekt "Plateia Theatrou", byly nové."

Další projekt UIA v Athénách "Curing the Limbo" vychází také z metodologie sítě OP URBACT REFILL a zahrnuje místní zúčastněné strany, které se setkaly prostřednictvím programu URBACT. Projekt podporuje sociální inovace a dočasné užívání budov a pomáhá také uprchlíkům, kterým byl udělen azyl. Obec Athény je také aktivní v projektech financovaných jinými programy jako Interreg a H2020, včetně partnerství kulturního dědictví ROCK.

"URBACT rozhodně zlepšil účast v jiných evropských programech, jako je UIA, ale byl pro nás také velmi přínosný z hlediska o mezinárodní výměny," dodává Nicholas.

Morne-à-l'Eau

Morne-à-l'Eau získala finanční podporu pro svůj místní akční plán souběžně s jeho tvorbou. Aktivity zaměřené na vytváření přírodních oblastí, parkovacích míst a e-mobility jsou financovány prostředků na opatření v oblasti životního prostředí. Linda říká, že jedním z cílů je zlepšit životní prostředí podporou "drobných opatření". Zde je hlavní akcí renovace veřejného osvětlení, spolufinancované v rámci EFRR 2014–2020 v rámci výzvy k předkládání projektů zahájené řídícím orgánem regionu Guadeloupe. Dalšími finančními partnery jsou francouzský stát, region Guadeloupe a provozovatel elektřiny EDF.

"Účast na programu URBACT zvýšila naše povědomí o dalších programech, jako je Horizont 2020, BEST a LIFE," říká Linda. "Je velmi pravděpodobné, že práce spojená s programem URBACT a výsledný akční plán usnadňuje přístup ke specifickému financování."

Morne-à-l'Eau bude nadále používat metodiku URBACT v nových projektech jako: atlas biologické rozmanitosti, sdílení znalostí o místní biologické rozmanitosti pomocí participativních vědeckých akcí; a Mornalo Vélo Soleil o experimentech se sdílenými jízdními koly a rozvoji cyklistického plánu území. 

Almelo

Pro Almelo byla síť "OP URBACT Procure opravdu užitečný, protože se jedná o rámec, na kterém můžeme stavět v žádostech o financování EU," říká Maarten. V nedávné době Almelo objevilo potenciál veřejných zakázek v rámci výzvy H2020 v rámci projektů zaměřených na zlepšení zdraví měst.

Almelo objevilo "integrovanější přístup" k novým projektům, na něž nahlíží s širším povědomím o dlouhoobých dopadech a o možnostech zadávání zakázek, zejména na strategické a řídící úrovni. Svým zaměřením na zadávání zakázek se Almelo také zapojilo do národní iniciativy v oblasti údržby infrastruktury, která je součástí jejich místního akčního plánu.

"URBACT je program, o který se zajímáme, protože jde spíše o budování kapacit a rozvoj politik, než o obvyklé investiční dotace," vysvětluje Maarten. "Zejména je to cenné, protože také stimuluje evropské povědomí o naší organizaci a zaměstnancích."

Bologna

Pokud jde o Bolognu, síť URBACT Procure zásadně přispěla k odborné přípravě uvedené v akčním plánu. Umožnila například desítkám úředníků z obcí a veřejné správy metropolitní oblasti Bologna navštěvovat kurz o vysoké úrovni na úspěšné obchodní škole. Naučili se techniky v oblasti veřejných zakázek a byli schopni inovovat interní organizační procesy.

"Díky programu URBACT Procure bylo město začleněno do pilotní skupiny GŘ Grow Evropské unie v oblasti inovativního zadávání veřejných zakázek," uvádí Marino. Bologna se rovněž zaměří na zadávání veřejných zakázek a ekologické zadávání zakázek v novém projektu H2020, Belt, zaměřený na energetické označování, propojení s místními a národními institucemi a podniky.

Další sítí OP URBACT, kterou Bologna dokončila v roce 2018, byla GEN-Y CITY, která propojila místní vládu, vědce, podniky a obyvatele s cílem rozvíjet, přitahovat a udržovat místní, mladé a kreativní talenty. Na základě této zkušenosti a vylepšení, které program URBACT přinesl, se Bologna připojila k nové Síti přenosu Urban Regeneration Mix usilující o navrácení života a občanů zpět do historických a regenerovaných oblastí.

Celkově pracovní metodologie OP URBACT podporuje spolupráci a integraci mezi partnery, aby využila lepších a lepších dobrých postupů – a poskytuje užitečné postupy týmové práce, říká Marino Cavallo. "Každý projekt OP URBACT přináší nové vzory pro budování budoucnosti naší metropolitní oblasti, znalosti, které znamenají výhody zejména v dlouhodobém horizontu."

Viděli jste ve Vašem městě pozitivní dopad po skončení sítě OP URBACT? Podělte se s námi o svůj příběh! Pošlete e-mail na adresu communication@urbact.eu

Další příběhy z měst v sítích programu URBACT naleznete v části "Města v akci - Příběhy změn".