112 предложения по 2-ра покана за иновативни действия по Европейската градска инициатива

Висок интерес към втората покана за иновативни действия

 

112 пректни предложения са подадени по втората покана за иновативни действия по Европейската градска инициатива. Поканата бе насочена към проекти в три приоритетни области: зелени градове и общини, устойчив туризъм и използване на творческия потенциал в населени места с намаляващо население.

 

Подадените проекти, обхващат 21 държави-членки, като бройките по страни са дадени на графиката по-долу.

 

call2

137  местни власти са кандидатствали по поканата. От тях малките и средни градове и общини (с по-малко от 250 000 жители) съставляват 75% от участниците, като най-„малките“ с население под 50 000 жители обикновено се явяват партньори на водещия кандидат.  

 

Най-голям интерес се наблюдава към проектите за зелени градове и общини, които са 48% от общия брой подадени, 29% са за устойчив туризъм и 23% са на тема използване на творческия потенциал в населени места с намаляващо население.

 

Call2 figures

В проектните предложения са включени 638 партньори (средно по 6 на проект). Заявената субсидия по линия на ЕФРР е 4.4 милиона евро (при заявени максимум от 5 млн. евро и минимум от 1.6 милиона евро).

Секретариатът на Европейската градска инициатива извършва понастоящем проверка за допустимост. Следва техническа и финансова такава и обявяване на избраните проекти през май 2024 г.

 

Submitted by psimeon on 31/10/2023